Събития

Стартира поредната група
Стартира поредната група "Училище за бременни" в КСУДС Шумен Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен даде старт на 14-тата група от „Училището за бременни". 12 бъдещи майки са заявили желанието си да се включат в групата. За първи път чувствата и емоциите на бъдещите майки ще съпреживява и съпругът на една от участничките, който сподели, че с нетърпение очаква раждането на първото си дете и има желание да премине заедно със съпругата си през всичко, което й предстои. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. В продължение на два месеца с подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе? Молби за включването в училището за бременни се приемат на място в Комплекса за социални услуги. Телефон за повече информация: 054/ 850 777
Закриване на „Ваканционна програма 2009”
Закриване на „Ваканционна програма 2009” „Ваканционна програма 2009" на Комплекса за социални услуги за деца и семейства беше закрита с празничен спектакъл. През ваканцията 28 деца активно се занимаваха със спорт, изкуство и развлечения. Бяха организирани много състезания, излети пикници и екскурзии до исторически места в Шуменска област. „Това, което екипът си постави за цел е паралелно със забавленията, децата да изграждат и социални умения. Децата вече знаят какво означава да бъдеш част от един отбор, да работиш в екип, да се застъпваш за другия и да му помагаш в трудни моменти", каза директорът на Комплекса Венета Господинова. Тя подчерта, че тази година във Ваканционна програма са били включени и деца, които не са ползвали социалните услуги на Комплекса. Директорът на Комплекса сподели, че предстои през новата учебна година да се разширят ателиетата по интереси, а работата с децата да продължи с нови идеи и предизвикателства.
Актуално от ЦОП
Актуално от ЦОП На 14.09.09 бе проведена работна среща в ОЗД „Възраждане в която участваха екипите на Одела и ЦОП. На срещата бе представен Центъра, последните събития около неговото развитие, услугите които в момента се предлагат, и планираните дейности. Бяха обсъдени конкретни аспекти в съвместната дейност, които се нуждаят от актуализиране. През седмицата бе изготвена Програма за провеждане на кампания по мобилна работа.Основната цел на програмата е да бъдат популяризирани услугите в ЦОП и промяна в чувствителността и обществените нагласи по проблемите на децата в риск. Това ще се осъществи чрез системни срещи с дванадесет училища в района, представяне на предлаганите услуги в центъра и постигане на договорености с директорите, учениците, родителите и педагогическия персонал. Очаквани резултати от програмата са оптимизиране дейността на ЦОП, чрез активно издирване на целеви групи, нуждаещи се от подкрепа. Изготвена брошура която да служи като помощно средство при представяни на услугите. На 17.09.09 бе проведена първата от планираните срещи с директорката на 113 СОУ „Сава Раковски" където бе проявен интерес и насрочена нова среща за договаряне на вида и начина за извършване на услугите. На 17 и 18 тази седмица представител от екипа на ЦОП участва в работна среща – „Деца в безопасност" организирана от Център за приобщаващо образование.
Новини от КСУДС Пазраджик
Новини от КСУДС Пазраджик През изминалата седмица се състоя последната сесия от базовото обучение за доброволни приемни родители. Обучението се проведе в рамките на месец юли до месец септември 2009г. в КСУДС – гр. Пазарджик. Предстои да бъде изготвен доклад, който ще бъде предоставен на съответния отдел „Закрила на детето", насочил кандидата за обучение. На 04. 09. 2009г. се проведе работна среща с директора на Дирекция „Социално подпомагане" и Началник О"ЗД", на която беше обсъдена кампанията „Приемна грижа". Д"СП" и О"ЗД" ще вземат участие в мобилната социална работа и в пресконференция на 24. 09. 2009г. На 08. 09. 2009г. се проведоха две срещи с директора на ДМСГД – гр. Пазарджик и директора на Центъра за настаняване от семеен тип – гр. Пазарджик за партньорство в кампанията „Приемна грижа". Те ще се включат с творчество на децата и провеждане на изложба на 19.10.2009г. ЦНСТ се включва и в мобилната социална работа, чрез раздаване на брошури. Ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството" и социален работник от сектора информираха три семейства за услугата „Приемна грижа" и едно семейство за осиновяване. Проведе се среща между директора на КСУДС – гр. Пазарджик и директора на ПУИ „Иван Вазов" във връзка със записването на клиент на Комплекса в учебното заведение. През тази седмица по проект на МОТ „Изграждане на система за наблюдение на детския труд в България" бяха отпуснати средства за закупуване на дрехи и учебни пособия на дете, при което съществува висок риск за трайно отпадане от училищната система. Един от факторите за високия риск от отпадането е именно упражняване на детския труд, неподходящ за възрастта и възможностите на детето. През изминалата седмица приключиха ателиетата по „Социални умения" и „Приложно изкуство" по проект на МОН с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, в с. Драгор, общ. Пазарджик. Приключи и групата по „Училищна подкрепа" с децата от ЦНСТ – гр. Пазарджик и групата по „Училищна подкрепа" с деца, клиенти на Комплекса и деца, подали доброволно молби за участие. Проведе се мултидисциплинарна среща между КСУДС и О"ЗД" – гр. Пазарджик по случай на дете, с което се работи по посока превенция на отпадане от училище. Целта на срещата беше преразглеждане на плана за ползване на социалните услуги и планиране на последваща среща.
Актуално от седмицата
Актуално от седмицата Цветни стенописи на приказни герои „оживиха" стените на детския отдел на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров" в Шумен.   Реализацията на приказния проект е на Полина Йорданова – социален работник от Комплекса за социални услуги в Шумен, която е и част от екипа по Арт терапия към Комплекса. През цялото време докато рисува децата са около Поля. Единия персонаж е на Бел, която символизира мъдростта. Пепеляшка пък носи със себе си смирението, а Снежанка символизира добротата. Освен положителните герои има и отрицателни – змия, както и пумата от „Книга за джунглата". Присъствието им се налага, защото животът не е само в розови краски и децата трябва да правят разлика между доброто и злото, коментира Поля. Идеята вътрешното пространство на библиотеката да стане по уютно и приветливо, а царството на приказните герои да завладява децата още с влизането в храма на книгите е във връзка с дългогодишното добро сътрудничество между двете институции.
Новини от седмицата
Новини от седмицата На 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се проведе празник за закриване на „Ваканционна програма 2009г." Участваха всички деца от ателиетата на Комплекса. Празника протече под формата на състезание. Децата бяха разделени на два отбора от по 10 човека, всеки отбор имаше капитан. Децата имаха за задача да си измислят лого на отбора, герб и девиз. Всеки отбор получи карта за маршрута и мястото, където се намират условията на задачите. Участниците имаха да изпълнят по пет задачи: логически, физически упражнения, стратегически, гатанки и асоциации. За всяка успешно изпълнена задача се даваха точки. Отборът победител получи награди, а всички участници получиха грамоти за положено старание. Празникът завърши с почерпка и беше успешно отразен в медиите. На 1.09.2009г. от Родилно отделени на МБАЛ Пазарджик бе изписано и взето от майка си дете, при което имаше опасност да бъде изоставено. Беше направена успешна превенция на изоставяне. На 3 и 4. 09. 2009г. в КСУДС се проведе обучение с водещ д-р Надя Стойкова от ИСДП – гр. София. Обучението бе на тема: "Професионалната оценка в социално-педагогическата работа, планиране". Участие взеха социални работници от КСУДС, учители от града и общината. Две деца от център „Спешен прием" успешно бяха върнати в семейна среда.
Новини по темата
Новини по темата Проектът „Разширяване на модела на приемна грижа в България" беше представен официално пред представители на партньорски организации и журналисти от Шумен. Проектът се реализира съвместно от Института по социални дейности и практики и Международна социална служба – България. Проектът е двегодишен и се финансира от УНИЦЕФ. Дейностите в рамките на проекта имат за цел да подкрепят процеса на деинституционализация на грижите за деца чрез развитие на социалната услуга „приемна грижа" в осем области на страната. Посредством предотвратяване на институционализацията на деца в риск и осигуряване на сигурна и безопасна среда за отглеждането им се цели повишаване благосъстоянието на децата в България. В рамките на проекта ще бъдат изградени Регионални агенции по приемна грижа в Шумен и още седем области в страната - Велико Търново, Габрово, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище. Координирането на дейностите на ниво област ще даде тласък на усилията за въвеждането на социалната услуга „приемна грижа", която към момента се реализират под формата на изолирани практики. Всяка регионална агенция ще има експертен екип от обучители, супервизори и консултанти по социална работа и правно консултиране. В Област Шумен ще бъде сформиран Съвет по управление на проекта, който ще включва всички заинтересовани страни при предоставянето на услугата „приемна грижа". Регионалната агенция по приемна грижа ще бъде изградена към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.
Среща с работодатели по Проект
Среща с работодатели по Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" На 28 юли 2009г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Шумен беше проведена информационна среща във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България”, реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда – Международна програма за премахване на детски труд. Целта на срещата беше включването на работодателите като активни партньори в справянето с проблема тежки форми на детски труд. На срещата присъстваха представители на Дирекция „Бюро по труда” – Шумен, а на отправената към потенциални работодатели покана се отзоваха 5 фирми от град Шумен. По време на срещата Директорът на КСУДС – г-жа Венета Господинова презентира акценти от проекта, отнасящи се до участието на работодателите в борбата с експлоатацията на детски труд. Потенциалните работодатели бяха запознати с нормативните изисквания за наемане на лица под 18 годишна възраст. В последвалата дискусия бяха поставени актуални въпроси и дадени конкретни предложения за преодоляване на злоупотребите с детския труд.   Благодарим на фирма ИНФОРМ-НАС, ИНТЕРСТРОЙ МАРИНСКИ ЕООД, ЕКО СТАНДАРТ, ВЕСТА ООД И ХЕРТИ ООД за това, че се отзоваха на отправената покана и се включиха активно в информационната среща!
Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009
Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009 В „Специализираното помещение за изслушване /разпит на деца, жертви или свидетели на престъпление, разкрито по Проект „Чуй детето" на Институт за социални дейности и практики – София, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Шумен, през месец август се проведоха две изслушвания на деца. Досъдебно производство за децата жертви и свидетели на насилие е образувала Окръжна прокуратура Шумен. Специалисти от Комплекса извършиха подготовка на децата за провеждане на разпита. Водещи на двата разпита бяха дознатели от ОД на МВР-Шумен. Съгласно изискванията на НПК, спецалисти от Комплекса, присъстваха при изслушването на децата. От разкриване на специализираното помещение, общо шест са проведените изслушвания на деца в Шумен при спазване на партньорското споразумение за сътрудничество, разписано от: Окръжен съд – гр. Шумен, Окръжна прокуратура – гр. Шумен, Областна дирекция на полицията – гр. Шумен, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – гр. Шумен, Районен съд – гр. Шумен, Районна прокуратура – гр. Шумен, Районен съд – гр. Нови Пазар, Районен съд – гр. Велики Преслав, Районна прокуратура – гр. Нови пазар, Районна прокуратура – гр. Велики Преслав, Община Шумен и Сдружение „Институт по социални дейности и практики".
Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009
Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009 През тази седмица се състояха последните сесии на ателиетата по интереси, които се провеждаха в КСУДС. По този повод в петък, 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се организира голям детски празник, с който ще бъде закрита „Ваканционна програма 2009г.". Празникът ще протече под формата на състезателни игри, с награди и грамоти за участниците. В Комплекса продължават да се реализират и групите по училищна подкрепа. През изминалата седмица директора на КСУДС, г–жа Станева, проведе среща с лекари от МБАЛ Пазарджик, относно прегледите на майки, клиенти на КСУДС, които не са здравно осигурени.Проведени бяха здравни консултации с две майки, настанени в ЗМБ. В център „Спешен прием" има ново настаняване, а две от децата от този център са интегрирани успешно в семейна среда. На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа". На 27. 08. 2009г. в Комплекса се проведе лаборатория, в която се представи случай на клиент, настанен в Комплекса. Взеха участие представители на ДПС, ОПС, ЦОП – гр. Велинград, КЦ – гр. Пазарджик и сектор БМ към „ОСДУ" – гр. Пазарджик. На 28. 08. 2009г. се проведе група за осиновители, в която се включи нов участник. На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа".