Събития

На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата
На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя Общо събрание на Националната мрежа за децата (НМД). На събранието бяха приети промени в устава, приети бяха също стратегическа програма до 2013 г. и план за нейното изпълнение. Като основни приоритети се приеха гарантиране на правата на децата в риск, чрез подкрепа на техните семейства и деинституционализация на грижите за тях, осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца, гарантиране на най-добрия интерес на децата при срещите им с правосъдието. На събранието присъстваха 34 от общо 38 организации, членки. Център на дискусията беше организационното развитие на НМД като условие за нейното пълноценно участие като представител на НПО в политическия живот на страната. Освен избора на УС, важна задача беше сформирането на работни комисии, което да осигури компетентното лобиране и застъпничество, както и изразяване на становища по важни въпроси от страна на мрежата. За изпълнителен директор на НМД беше избран Георги Богданов. Духът на пратньорство и взаимна подкрепа, който беше постигнат дава основание за успешна работа на мрежата. ИСДП беше представен от председателя на УС Нели Петрова. ИСДП беше избран да ръководи комисията „Деца и правосъдие”.
Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие
Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие" На 3 и 4 декември 2009 г. в Париж, Франция се сътоя международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие". Срещата се организира от Международна обсерватория за младежко правосъдие (МОМП), www.oijj.org в Брюксел, която има за своя мисия да създаде европейска мрежа в тази област, която да обединява усилията на гражданското общество, на университетите и специалистите за успешно прилагане на стандартите на ООН и преди всичко на Конвенцията за защита правата на детето минималните стандарти на ООН, в различните правосъдни системи. Международната обсерватория за младежко правосъдие работи както в Европа, така и в Африка и Америка. Основните дейности на обсерваторията са провеждане и координаране на сравнителни наблюдения и изследвания, организиране на конференции, събития и тематични работни срещи, както и лобиране и застъпничество на политическо ниво.   На срещата в Париж присъстваха представители на НПО от 21 европейски страни, членки на ЕС. Срещата имаше за цел запознаване на НПО, работещи в областта на младежкото правосъдие и стратиране на общ диалог помежду тях. Профилът на организациите беше много пъстър – правозащитни организации, доставчици на социални услуги за деца и млади хора в конфликт със закона, изследователски ориентирани организации. От името на ИСДП на срещата присъства Нели Петрова, която представи дейността на организацията в полето на младежко правосъдие, както и актуалната ситуация в тази област в нашата страна. Проведоха се дискусии за смисълът на правосъдието при деца, за различните модели, прилагани в европейските страни. Наложи се мнението за необходимост от противопоставяне на засилващата се в Европа тенденция към наказателен подход, за популяризиране и въвеждане на ресторативното правосъдие. Споделени бяха различни успешни практики. ИСДП ще изпрати на МОМП докладите за анализ и оценка на младежкото правосъдие в нашата страна за да бъдат достъпни за всички заинтесовани страни.
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009 На 26.11.09 г. /четвъртък/. се проведе поредната лаборатория в КСУДС Пазарджик. Представен бе случай на Кризисен център – Пазарджик. Участие взеха представители от различни институции от града.   На 27.11.09 г. в КСУДС ще се проведе тържество по повод приключването на проекта по МОТ „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Деца включени в проекта ще вземат участие в тържеството. На 26 и 27 се проведе обучение на тема „Работа с деца с отклоняващо се поведение". Участие взеха четири представители от Комплекса в Пазарджик, като двама от тях бяха водещи през първият ден на обучението. В обучението бяха поканени още представители от три дома за деца от гр.София, педагогически съветници от различни училища от територията на гр. София, а също така и представители от ЦОП-София към ИСДП.
Международен семинар в Нант
Международен семинар в Нант От 18 до 23 ноември 2009 в Нант, Франция се проведе Международен семинар посветен на 20-та годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето.   Организатори на семинара са Les Francas, France. В семинара взеха участие представители на 9 държави, между които и България, която беше представена от ИСДП София – Венета Господинова (директор на КСУДС Шумен), Яна Станева (директор на КСУДС Пазарджик) и Георги Нешков (координатор по програма към ИСДП). Участваха представители както от Франция, така и от Австрия, Италия, Испания, Румъния, Белгия, Шотландия и Перу. Семинара протече в представянето и обмена на практики между участниците, работа в ателиета, като продуктите от ателиета трябаше да промотират правата на децата и младите хора. Семинара включваше още и участия в местни радиопредавания, дискусии, както и организирани прояви по повод 20 годишния юбилей на КПД.
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени На срещата взеха участие над 20 представители на държавни институции и неправителствени организации, като сред тях – Зам. Министър на образованието, младежта и науката – г-жа Светлана Ломева, главни експерти от ДАЗД, МТСП, АСП, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП, ГД „Криминална полиция” към МВР, както и представители на комисията по права на човека и комисията по децата, образованието, младежта и спорта към НС.От страна на неправителствения сектор се включиха колеги от Български хелзинкски комитет, UNODC, SOS Детски селища България, Асоциация Анимус, Асоциация СПЕКТРА. В рамките на кръглата маса накраткобяха представени основните цели и резултати от реализирането на проекта в рамките на периода на изпълнение – декември 2008г. – октомври 2009г. в пилотните общини Шумен и Пазарджик. Доц. Нели Петрова – Димитрова представи взаимодействието между институциите при изпълнение на пробацията при непълнолетни правонарушители. Представянето бе извършено на база на проведено проучване - въпросник сред пробационни служители от 17 Областни пробациоонислужби в страната. Д-р. Ива Пушкарова от Съюза на съдиите в България представи основните изводи и препоръки от проведеното в рамките на проекта изследване на тема „Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете. Законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г”. В последвалата дискусия отново на преден план беше изведена необходимостта от незабавна реформа на законодателството, определящо наказателната политика по отношение на децата и хармонизирането му с това – за закрилата на детето. Кръглата маса завърши с излъчването на филм „Пътят към престъплението”/продуцентска къща БГ Визия, илюстриращ пътя на едно дете къмизвършване на престъпление и ролята на институциите, а и на общността в извървяването на този път. Проектът се реализира с финансовата и техническа подкрепа на Международната организация по труда /МОТ/
VІ Годишна конференция на EUROCHILD
VІ Годишна конференция на EUROCHILD От 11.до 14. 11.2009 г. В Лимасол, Кипър се състоя 6-та годишна конференция на Eurochild на тема „Мониторинг на детското благосъстояние – по-добри политики и практики". Като редовен член на Eurochild, ИСДП беше представен от доц.д-р Нели Петрова-Димитрова. На конференцията присъстваха както представители на организациите, членки на Eurochild, така и представиветели на ЕК, изследователи и млади хора. Презентациите и дискусиите бяха посветени на необходимостта от достатъчно, надеждни и най-вече сравними данни за състоянието на децата в Европа, които да станат основа на сериозни политически програми и действия. Отново стана дума за необходимоста от разработване на индикатори за благосътоянието на детето и то индикатори, посочващи постигнати резултати, а не предприети действия. Направен бе опит отново сериозно да се дискутира и въпросът за участието на децата и младите хора в изработването на политиките за тях. В конференцията участваха представители на детския парламент в Кипър, както и младежи, които са били поверени на държавана грижа от България, Естония, Уелс, което поражда много въпроси, преди всичко етични въпроси. Директното участие, или активното участие на децата би слездвало да бъде максимално осигурено от риск от манипулиране, възползване и нанасяне на повече вреди на децата, отколкото ползи. По време на конференцията домакините организираха посещения в центрове за различни социални услуги за деца. Дискусии проведоха и тематичните работни групи, като ИСДП участва в групата за „Деца, без родителска грижа". Дискутирани бяха основно въпроси с предстоящото внасяне на доклад от сравнително проучване на ситуацията на децата, поверени на държавана грижа прид ЕК през януари 2010 г.