Събития

Среща с работодатели по Проект
Среща с работодатели по Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" На 28 юли 2009г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Шумен беше проведена информационна среща във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България”, реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда – Международна програма за премахване на детски труд. Целта на срещата беше включването на работодателите като активни партньори в справянето с проблема тежки форми на детски труд. На срещата присъстваха представители на Дирекция „Бюро по труда” – Шумен, а на отправената към потенциални работодатели покана се отзоваха 5 фирми от град Шумен. По време на срещата Директорът на КСУДС – г-жа Венета Господинова презентира акценти от проекта, отнасящи се до участието на работодателите в борбата с експлоатацията на детски труд. Потенциалните работодатели бяха запознати с нормативните изисквания за наемане на лица под 18 годишна възраст. В последвалата дискусия бяха поставени актуални въпроси и дадени конкретни предложения за преодоляване на злоупотребите с детския труд.   Благодарим на фирма ИНФОРМ-НАС, ИНТЕРСТРОЙ МАРИНСКИ ЕООД, ЕКО СТАНДАРТ, ВЕСТА ООД И ХЕРТИ ООД за това, че се отзоваха на отправената покана и се включиха активно в информационната среща!
Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009
Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009 В „Специализираното помещение за изслушване /разпит на деца, жертви или свидетели на престъпление, разкрито по Проект „Чуй детето" на Институт за социални дейности и практики – София, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Шумен, през месец август се проведоха две изслушвания на деца. Досъдебно производство за децата жертви и свидетели на насилие е образувала Окръжна прокуратура Шумен. Специалисти от Комплекса извършиха подготовка на децата за провеждане на разпита. Водещи на двата разпита бяха дознатели от ОД на МВР-Шумен. Съгласно изискванията на НПК, спецалисти от Комплекса, присъстваха при изслушването на децата. От разкриване на специализираното помещение, общо шест са проведените изслушвания на деца в Шумен при спазване на партньорското споразумение за сътрудничество, разписано от: Окръжен съд – гр. Шумен, Окръжна прокуратура – гр. Шумен, Областна дирекция на полицията – гр. Шумен, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – гр. Шумен, Районен съд – гр. Шумен, Районна прокуратура – гр. Шумен, Районен съд – гр. Нови Пазар, Районен съд – гр. Велики Преслав, Районна прокуратура – гр. Нови пазар, Районна прокуратура – гр. Велики Преслав, Община Шумен и Сдружение „Институт по социални дейности и практики".
Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009
Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009 През тази седмица се състояха последните сесии на ателиетата по интереси, които се провеждаха в КСУДС. По този повод в петък, 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се организира голям детски празник, с който ще бъде закрита „Ваканционна програма 2009г.". Празникът ще протече под формата на състезателни игри, с награди и грамоти за участниците. В Комплекса продължават да се реализират и групите по училищна подкрепа. През изминалата седмица директора на КСУДС, г–жа Станева, проведе среща с лекари от МБАЛ Пазарджик, относно прегледите на майки, клиенти на КСУДС, които не са здравно осигурени.Проведени бяха здравни консултации с две майки, настанени в ЗМБ. В център „Спешен прием" има ново настаняване, а две от децата от този център са интегрирани успешно в семейна среда. На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа". На 27. 08. 2009г. в Комплекса се проведе лаборатория, в която се представи случай на клиент, настанен в Комплекса. Взеха участие представители на ДПС, ОПС, ЦОП – гр. Велинград, КЦ – гр. Пазарджик и сектор БМ към „ОСДУ" – гр. Пазарджик. На 28. 08. 2009г. се проведе група за осиновители, в която се включи нов участник. На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа".
ОБУЧЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН
ОБУЧЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН През м. юли и август 2009г. КСУДС гр. Пазарджик организира и провежда ателиета по интереси и групови програми за деца с цел, ангажиране на свободното им време през ваканцията и придобиване на нови знания и умения. Включването на децата в организираните дейности става с подаване на молба по образец в сградата на Комплекса. Към момента са подадени 19 лични молби от родителите за включване на децата им в различните групови програми и ателиета. През м. август в Комплекса се провежда групата по „Училищна подкрепа" и ателие „Приложно изкуство". Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и петък от 13.30ч. Всеки четвъртък от 10.00ч. се провежда ателие „Културен туризъм", като участниците имат възможност да посетят музеи, къщи и др. паметници на културата в гр. Пазарджик. През август продължава провеждането на групата по „Училищна подкрепа" за децата настанени в ЦНСТ, групата по „Професионално ориентиране" за деца в КЦ и изнесените групови програми в с. Драгор. В организираните ателиета и група по „Училищна подкрепа" се включват освен децата с подадени от родителите молби и деца, който ползват социални услуги към КСУДС. Така общо участващите в дейностите през лятото деца са 28, 12 са децата насочени от ЦНСТ и 8 деца от Кризисен център гр. Пазарджик. В изнесените на терен ателиета и групови програми в с. Драгор се включват общо 27 деца. През изминалата седмица в ателие по „Културен туризъм" децата направиха посещение на Исторически музей в гр. Пазарджик. В ателие по „Приложно изкуство" децата изработваха свещници и гривни а също така по преценка на водещите на ателието, с децата бе обсъдена и темата за агресията. През седмицата са проведени и групи по „Училищна подкрепа", в тях децата получават помощ относно пропуските, които имат по учебното съдържание. На 13.08.2009 г. приключи последната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с деца от Кризисен център гр. Пазарджик. Директорката на КСУДС г-жа Станева участва на 14.08.09г. в сутрешният блок на радио Пазарджик относно „Ваканционна програма - 2009" на КСУДС, където беше представена и информация за ателиетата по проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 13.08.09. майка, ползваща услугата настаняване в Звено „Майка и бебе" към КСУДС гр. Пазарджик роди здраво дете. През седмицата беше настанена и още една клиентка която ще ползва услугата З"МБ".
месец август
месец август През м. юли и август 2009г. КСУДС гр. Пазарджик организира и провежда ателиета по интереси и групови програми за деца с цел, ангажиране на свободното им време през ваканцията и придобиване на нови знания и умения. Включването на децата в организираните дейности става с подаване на молба по образец в сградата на Комплекса. Към момента са подадени 19 лични молби от родителите за включване на децата им в различните групови програми и ателиета. През м. август в Комплекса се провежда групата по „Училищна подкрепа" и ателие „Приложно изкуство". Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и петък от 13.30ч. Всеки четвъртък от 10.00ч. се провежда ателие „Културен туризъм", като участниците имат възможност да посетят музеи, къщи и др. паметници на културата в гр. Пазарджик. През август продължава провеждането на групата по „Училищна подкрепа" за децата настанени в ЦНСТ, групата по „Професионално ориентиране" за деца в КЦ и изнесените групови програми в с. Драгор. В организираните ателиета и група по „Училищна подкрепа" се включват освен децата с подадени от родителите молби и деца, който ползват социални услуги към КСУДС. Така общо участващите в дейностите през лятото деца са 28, 12 са децата насочени от ЦНСТ и 8 деца от Кризисен център гр. Пазарджик. В изнесените на терен ателиета и групови програми в с. Драгор се включват общо 27 деца. През изминалата седмица в ателие по „Културен туризъм" децата направиха посещение на Исторически музей в гр. Пазарджик. В ателие по „Приложно изкуство" децата изработваха свещници и гривни а също така по преценка на водещите на ателието, с децата бе обсъдена и темата за агресията. През седмицата са проведени и групи по „Училищна подкрепа", в тях децата получават помощ относно пропуските, които имат по учебното съдържание. На 13.08.2009 г. приключи последната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с деца от Кризисен център гр. Пазарджик. Директорката на КСУДС г-жа Станева участва на 14.08.09г. в сутрешният блок на радио Пазарджик относно „Ваканционна програма - 2009" на КСУДС, където беше представена и информация за ателиетата по проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 13.08.09. майка, ползваща услугата настаняване в Звено „Майка и бебе" към КСУДС гр. Пазарджик роди здраво дете. През седмицата беше настанена и още една клиентка която ще ползва услугата З"МБ".
През месец юли 2009
През месец юли 2009 През м. юли в Комплекса провеждани бяха ателие „Танци" и група по „Училищна подкрепа". Занятията на ателие „Танци" се провеждат всеки вторник и петък от 13.30ч., а в 15.30 часа се провежда групата по Училищна подкрепа. За децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип гр. Пазарджик се организира група по „Училищна подкрепа" всеки понеделник и сряда от 10.30ч. в сградата на КСУДС. За децата настанени в Кризисен център гр. Пазарджик се организира и провежда програма по „Професионално ориентиране", като работните сесии се провеждат всеки четвъртък от 15.30ч. в сградата на КСУДС. През м. юли стартираха две изнесени програми в с. Драгор с деца в риск от отпадане от училище. Целта на програмите е да ангажира децата през лятната ваканция с полезни и приятни за тях дейности. На терен се осъществяват ателие „Приложно изкуство" и група по „Социални умения" – модул Общуване. Занятията се провеждат всеки четвъртък от 10.00ч. Относно осигуряването на зала за провеждане на изнесената групата и ателие получено бе съдействие от кмета на с. Драгор, който предостави помещение за провеждане на занятията.
Работна среща между дознатели и социални работници
Работна среща между дознатели и социални работници Ефективното използване и предимствата на специализираното помещение за изслушване на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление беше обсъдено на среща на 25.06.2009 год., между представители на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и дознатели от Областна Дирекция на Полицията - Шумен. Директорът на Социалния комплекс и ръководителя на сектор »Работа в общността» представиха услугите на Комплекса и целите на проект „Участието на деца в правни процедури". Бяха дискутирани реализираните дейнсти и възможностите за използване на «Синята стая» при провеждане на разпит на дете. Бяха представени и партньорите на Сдружение ИСДП, които подкрепят реализирането на Проекта – Съюза на съдиите в България, Община Шумен,Фондация «Ничии деца» - Полша. На срещата дознателите получиха Практическо ръководство в помощ на системата за закрила на детето и Насоките по въпроси, свързани с правораздаването за децата в България. Материалите са издадени от ИСДП в рамките на Проекта. Проекта „Участието на деца в правни процедури " сеосъществява от Сдружение ИСДП, с финансовата подкрепа на PHARE, ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 2005.
12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД
12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД С послания отправени към възрастните, на 12 юни, ученици от Шумен се включиха в Световния ден за борба с детския труд. В училищата в Общината се проведоха дискусии, които обхванаха повече от 420 ученици. На шуменци бяха раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата. В читалище «Добри Войников» от Комплекса беше организиран спектакъл, на който ученици от СОУ «Панайот Волов» и III ОУ „Димитър Благоев" изразиха своята гражданска позиция към проблема. Дебат по темата представи позиции „За и против детския труд". На специална церемония бяха връчени наградите на отличените творби от конкурса за есе и колажи. Кампанията за насочване на вниманието на местната общност към тежките форми на детски труд и последиците от въвличането на децата беше организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с подкрепата на парньори на социалната институция от Шумен. Тя бе и част от инициативите на Комплекса по Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.