Събития

Работна среща между дознатели и социални работници
Работна среща между дознатели и социални работници Ефективното използване и предимствата на специализираното помещение за изслушване на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление беше обсъдено на среща на 25.06.2009 год., между представители на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и дознатели от Областна Дирекция на Полицията - Шумен. Директорът на Социалния комплекс и ръководителя на сектор »Работа в общността» представиха услугите на Комплекса и целите на проект „Участието на деца в правни процедури". Бяха дискутирани реализираните дейнсти и възможностите за използване на «Синята стая» при провеждане на разпит на дете. Бяха представени и партньорите на Сдружение ИСДП, които подкрепят реализирането на Проекта – Съюза на съдиите в България, Община Шумен,Фондация «Ничии деца» - Полша. На срещата дознателите получиха Практическо ръководство в помощ на системата за закрила на детето и Насоките по въпроси, свързани с правораздаването за децата в България. Материалите са издадени от ИСДП в рамките на Проекта. Проекта „Участието на деца в правни процедури " сеосъществява от Сдружение ИСДП, с финансовата подкрепа на PHARE, ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 2005.
12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД
12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД С послания отправени към възрастните, на 12 юни, ученици от Шумен се включиха в Световния ден за борба с детския труд. В училищата в Общината се проведоха дискусии, които обхванаха повече от 420 ученици. На шуменци бяха раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата. В читалище «Добри Войников» от Комплекса беше организиран спектакъл, на който ученици от СОУ «Панайот Волов» и III ОУ „Димитър Благоев" изразиха своята гражданска позиция към проблема. Дебат по темата представи позиции „За и против детския труд". На специална церемония бяха връчени наградите на отличените творби от конкурса за есе и колажи. Кампанията за насочване на вниманието на местната общност към тежките форми на детски труд и последиците от въвличането на децата беше организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с подкрепата на парньори на социалната институция от Шумен. Тя бе и част от инициативите на Комплекса по Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд”
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд” Тази година от 1 до 12 юни Комплекса за социални услуги за деца и семейства съвместно с Международната организация по труда ще насочат вниманието на общността към децата, които са въвлечени в тежки форми на детски труд. Кампанията включва поредица от дискусии с ученици. На шуменци ще бъдат раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата. Активни партньори на Социалния камплекс в реализирането на Проекта за борба с детския труд са Община Шумен, Диреция «Социално подпомагане», Отдел за закрила на детето, Дирекция «Бюро по труда», Областна инспекция по труда, Регионален инспекторат по образованието, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мотото на Световният ден за борба с детския труд тази година е „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд". Днес около 100 милиона момичета по света, включително и в България, са въвлечени в детски труд. Те работят също както и момчетата, но освен това често се сблъскват с допълнителни трудности и рискове. Момичетата много по-често са изложени и на някои от най-тежките форми на детски труд при условия, които остават невидими за обществото. Много от тях са въвлечени в трафик, а за други има висок риск да попаднат в мрежата на момичета, които са принудени да проституират. Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. ПОСЛАНИЕТО НА ДЕЦАТА: Питам се, някой ще чуе ли? Колко много деца са принудени да работят... Всяка минута някъде по света умира дете... В България много деца полагат тежък физически труд. Те работят при крайно опасни условия или стават жертва на трафика на хора. Работещите деца не получават образование. Те не общуват с връстниците си... Питам се, някой ще чуе ли...? 12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД
Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект
Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен На 30 май, по повод предстоящия Международен ден на детето 1 юни, в Зала "Маестро Г. Атанасов" - Пазарджик, се състоя едно от големите събития по Проект с № BG051PO001/07/4.2-01/578, към МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В комбинация с кулинарна изложба, арт изложба, мултимедийни презентации, концерт, изпъстрен от театрално, оперетно и танцово искуство, децата, участници в ателиетата по интереси в трите партньорски училища VII ОУ „Христо Ботев"- гр. Пазарджик, СОУ „Георги Брегов"- гр. Пазарджик, II ОУ „Стефан Захариев"- гр. Пазарджик сътвориха за всички присъстващи незабравим спектакъл. Децата представих своите постижения и умения, които са в резултат на тримесечна работа в двете ателиета "Театър"; ателиета „Компютърен спец" и „В чудния свят на компютрите"; ателие „Кулинарно вълшебство" и „Млад кулинар"; ателие "Приложно изкуство"; ателие "Сръчко"; ателие "Приятели на словото"; ателие "Моята музика" и ателие "Танци". След финала на концерта, всички гости и деца успяха да се почерпят и опитат от експонатите на кулинарните майстори от ателиетат по готварство.
Новини и събития от Комплекса в Пазарджик през месец май
Новини и събития от Комплекса в Пазарджик през месец май През месец май 2009 г. бе подписана процедура за превенция на изоставянето на ниво Родилно отделение, в която към до сега действащият механизъм за взаимодействие бях включени КСУДС, ОЗД и Родилно отделение. Към актуализираният механизъм се присъедини като заинтересована страна и ДМСГД – гр. Пазарджик. Целта на тази процедура е да се повиши ефективността на работата по намаляване на броя на изоставените в институция деца. Анализът на ситуацията показва, че в следствие на двугодишната ни съвместна работа в този насока, се е наблюдава занижаване броя на майките, които искат да изоставят децата си веднага след тяхното раждане. През този месец приключиха изнесените групови програми по Училищна подкрепа и ателиетата по интереси, в които бяха включени 67 деца от 3 села в Община Пазарджик – Черногорово, Огняново, Главиница. Имаше предвидена почерпка за децата и осигурени за всяко едно от тях комплекти учебни помагала, а най-активните и показали постоянство бяха поощрени с допълнителни награди. През месец май стартира конкурс за рисунка на тема „Щастливо детство". Конкурсът беше в две категории 1-4 клас и 5-8 клас, като бяха обходени училищата в рисковите райони по селата и в града, където има идентифицирани деца, въвлечени в тежки форми на труд. Чрез темата на конкурса, искахме да покажем на тези деца каква е тяхната алтернатива, да повишим самооценката им, участвайки чрез рисунка. Общо включилите се в конкурса училища бяха 11. За участие бяха поканени и Кризисен център - гр. Пазарджик, клиенти на КСУДС и ОЗД, децата от Център за настаняване от семеен тип – гр. Пазарджик и ДДЛРГ „Васил Петлешков" – гр. Брацигово. Получени бяха над 150 рисунки. Жури на конкурса бяха Иляна Малинова – директор РДСП – Пазарджик, Яна Станева – директор КСУДС, Рени Атанасова – учител по рисуване в ОУ „Христо Ботев" – Пазарджик. През месеците май и юни КСУДС – Пазарджик проведе кампания по приемна грижа в градовете Белово и Септември. Тези два града бяха обхванато поради повишаващата се безработица в региона, което би спомогнало за повишен интерес към предлаганата Професионална приемна грижа като вид трудова заетост. В тази връзка, кампанията беше насочена към безработни и пенсионери. Проведоха се информационни срещи с двете целеви групи, като съдействие бе получено от Дирекциите „Бюрото по труда" в двата града и пенсионерските клубове. В рамките на кампанията, чрез извършване на мобилна социална работа, бяха раздавани информационни материали на обществени места.
Новини от КСУДС Шумен 27.04.2009
Новини от КСУДС Шумен 27.04.2009 На 29 април 2009 г. Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен /КСУДС/ ще се включи в инициативата на Фондация „Лале" за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията. Това е ден на общуване, споделяне и зачитане. Ние от Комплекса за социални услуги, заедно с хората, които подкрепяме решихме да отбележим деня на солидарността между поколенията с членовете на Женското благотворително дружество „Родолюбие 1972" и техните внуци. Предвидили сме празничен спектакъл с послания, посветени на Европейския ден на солидарност между поколенията, с участието на деца и възрастни. В спектакъла са включени тематични сюжети; игри, водени от социалните аниматори към Комплекса за социални услуги. Децата от КСУДС са изработили картички, които ще бъдат подарени на възрастните хора. Празникът ще завърши с почерпка. Всяка баба ще приготви домашни сладки, с които ще почерпи своите внуци и приятели. Организирахме и конкурс за детска рисунка на тема „Моите баба и дядо", като резултатите от конкурса ще бъдат обявени на празника. Фондация Лале се ангажира да качи на интернет страницата си най-добрите рисунки, така че да могат да се изпращат като електронни картички в интернет.