Събития

Новини от КСУДС Шумен 27.04.2009
Новини от КСУДС Шумен 27.04.2009 На 29 април 2009 г. Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен /КСУДС/ ще се включи в инициативата на Фондация „Лале" за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията. Това е ден на общуване, споделяне и зачитане. Ние от Комплекса за социални услуги, заедно с хората, които подкрепяме решихме да отбележим деня на солидарността между поколенията с членовете на Женското благотворително дружество „Родолюбие 1972" и техните внуци. Предвидили сме празничен спектакъл с послания, посветени на Европейския ден на солидарност между поколенията, с участието на деца и възрастни. В спектакъла са включени тематични сюжети; игри, водени от социалните аниматори към Комплекса за социални услуги. Децата от КСУДС са изработили картички, които ще бъдат подарени на възрастните хора. Празникът ще завърши с почерпка. Всяка баба ще приготви домашни сладки, с които ще почерпи своите внуци и приятели. Организирахме и конкурс за детска рисунка на тема „Моите баба и дядо", като резултатите от конкурса ще бъдат обявени на празника. Фондация Лале се ангажира да качи на интернет страницата си най-добрите рисунки, така че да могат да се изпращат като електронни картички в интернет.
Продължават обученията за кандидати за приемни родители в КСУДС - Шумен
Продължават обученията за кандидати за приемни родители в КСУДС - Шумен В Комплекса за социални услуги за деца и семейства продължават обученията за кандидати за приемни родители. През месец март шест двойки кандидати за приемни семейства се включиха в организираното обучение.   В първият етап от обучението бяха включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа и задачите на приемните родители; изграждане и стимулиране на емоционалната връзка; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране. Вторият етап от обучението засегна теми, включени в програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване. Кандидатите за приемни родители бяха насочени за обучение с направления от Дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, Отдел за закрила на детето. Към настоящия момент в Община Шумен са утвърдени 11 приемни семейства, които се грижат за 13 деца в риск. Предстои Комплекса за социални услуги за деца и семейства, съвместно с Отдела за закрила на детето в Шумен да организират кампания за набирането на нови кандидати за приемни родители.
Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София
Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София На 09.04.2009 г. в сградата на СДВР, Михаил Миков, министър на МВР и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП, откриха специализирана стая за изслушване на деца жертви или свидетели на престъпления.   Стаята е специално проектирана в съответствие с особеностите и потребностите на децата свидетели. Венецианското стъкло и монтираната техника позволяват детето да се изслушва от един или двама специалисти, а останалите заинтересовани страни (обвиняемият, неговият защитник, прокурорът, протоколистът и други ангажирани лица), ще се намират в шумоизолирано отделение зад стъклото. Присъстващите зад стъклото ще имат възможност да задават въпроси на изслушващия специалист, но не и да са в пряк контакт с детето. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството , както и ще повиши възможността да се събират годни и достатъчни показания, които да послужат на правосъдието. Стаята е третата в България, след тези в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик и Шумен, създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство със „Съюза на съдиите в България" и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от Фондация „ОУК" по проект „Чуй детето", реализиран от ИСДП.
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст На 17.02.2009 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе кръгла маса по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст, по Проект с Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", към МОН, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В дискусията взеха участие г-н Велков - зам. кмет „Хуманитарна политика", г-жа Мариана Банчева - гл. експерт, Отдел "Образователна среда" към МОН, доц. Нели Петрова-Димитрова - Председател на УС на ИСДП, директори на училища, ОЗД - Пазарджик и др. Акцентът на събитието беше насочен към обсъждане отговорностите и задълженията на всяка една иституция, която работи в тази насока и нуждата от ефективно работещ ясен механизъм на взаимодействие между всички ангажирани по проблема страни
Проведе се втора среща на Съвета на потребителите по Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен
Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект
Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище" На 16.01.2009 г. се проведе Кръгла маса по Проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище", с договор № BG2006/018-343-01.01-1.13.   ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик са партньори на Община Панагюрище при реализирането на този проект по Програма ФАР, който се финансира със средства на Европейския Съюз и бюджета на Република България. Проектът старитира през декември'08 и е с продължителност 12 месеца. На кръглата маса бяха представени добри европейски практики в предоставянето социални услуги в общността, представена беше и менторинг птограма за младежи в риск, предстви се Проекта като цяло и конкретно социалните услуги, които ще бъдат предоставяни в Центъра за обществена подкрепа. Учреди се и Обществен съвет за прозрачнот към Проекта, чийто функциите са по посока на съдействието, прозрчното управление и изпълнение на дейностите по проекта.
 Кампания
Кампания "Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият" Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с подкрепата на УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Център Надя стартира кампанията „Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият", която цели повишаване на чувствителността на обществото към проблема за физическото насилие над деца и информиране за начините за ефективна помощ за деца жертви на насилие. Кампанията «Виж, Чуй, Разkажи» е насочена основно към възрастни, които стават неволни свидетели на ситуации, в които деца са обект на насилие. Кампанията цели да окуражи тази група хора да реагира и алармира, дори когато налице е само подозрението, че детето е насилено, за да могат подходящите институции да предпиремат действие. Кампанията ще продължаи до края на 2010 година като за периода се предвижда разпространение на комуникационни материали в търговски вериги, центрове за социални услуги, болнични заведения, училища и др. За целите на кампанията Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и център Надя предоставят Националната гореща телефонна линия 0 800 19 100 «Говори с приятел». Финансовата подкрепата е осигурена от фондация Ничии деца Полша, УНИЦЕФ България и печатница Дедракс- София. Кампанията се провежда в 11 града в България- София, Шумен, Пазарджик, Габрово, Трявна, Търговище, Стара Загора, Разград, Плевен, Велико Търново и Варна. Кампанията е разработена на про боно база от агенция ДДВ в Полша през 2007 и се адаптира за българските условия от Софийския офис на агенцията.
Международна конференция
Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход". Как децата жертви на насилие или свидетели на престъпление да предоставят надеждна информация при участието си в правни процедури без това допълнително да ги травмира?   Отговор на тези и други въпроси търсиха експерти от Великобритания, Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Македония и България на Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход", проведена на 11 и 12 ноември в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул."Екзарх Йосиф" № 14, зала 201. Гости на конференцията бяхапредставители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Главния прокурор, Висш съдебен съвет и други институции и неправителствени организации. Семинарът беше организиран и проведен от сдружение „Институт по социални дейности и практики" в партньорство със Съюза на съдиите в България, община Шумен и фондация „Ничии деца" – Полша и с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество", фондация ОАК, Институт "Отворено общество" и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.