Събития

Арт терапия в КСУ Шумен
Арт терапия в КСУ Шумен Програма по арт-терапия беше реализирана от 7 до 11 юли в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Студенти по магистърска програма „Психология" към университета в Толуза и психолози от Комплекса работиха с две групи клиенти – деца, преживели насилие и майки, настанени в Звено „Майка и бебе", с които се работи по превенция на изоставянето на децата в специализирана институция. Целта на Програмата бе да се даде възможност на децата и майките да изразят своите мисли и чувства чрез изкуството. Творчеството чрез изкуството създава диалог със самия себе си. Използвайки различни артистични действия, участниците изживяват и изразяват трудни за обяснение с думи емоции, конфликти или дори събужда спомени. На 18 юли в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ „Петко Славейков" – София ще се проведе заключителна среща на работещите екипи от Шумен, Пазарджик и София, реализирали Програмата по арт – терапия.
ИСДП и Фондация
ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик ще управляват Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Велинград   Фондация „Регионален център за социални дейности и практики" – Пазарджик, в партньорство със Сдружение „ИСДП", спечелиха конкурс за избор на външен доставчик на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства във Община Велинград.   През 2006 г. на основание Заповед на Председателя на ДАЗД, 6 членна комисия е извършила оценка на Дома. Въз основа на констатациите на Комисията по отношение качеството на грижа, са направени препоръки за реформиране на институцията. Със създаването на Комплекса, Община Велинград цели да се подобри качеството на живот на настанените в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), както и на децата в риск или други поведенчески проблеми от Община Велинград, чрез развитие на алтернативни услуги за деца.
Семинар в Чепеларе
Семинар в Чепеларе   От 25 до 28 юни в комплекс „Родопски дом", гр. Чепеларе се проведе обучение на тема „Развитие и управление на социалните услуги на общинско ниво". В обучението взеха участие представители на 12 районни общини, директори на дирекции „Социални дейности" към общините, общински съветници, представители на общинските Бюра по социални услуги и на неправителствени организации. В рамките на трите дни бяха дискутирани теми, засягащи реформата в грижата за деца в България и нормативната уредба на социалните услуги. Бяха представени европейски практики за децентрализация на социални услуги и алтернативни социални услуги, източници на финансиране на социални услуги и процедури по разкриване и делегиране на социални услуги. Участниците в обучението имаха възможност да работят в малки групи за анализ на потребностите на различни целеви групи – хора с увреждания, деца и семейства в риск, стари хора, маргинални групи, както и за разработване на общински стратегии за социално включване.
Кампания по Приемна грижа в Пазарджик и информация за група за взаимопомощ
Кампания по Приемна грижа в Пазарджик и информация за група за взаимопомощ През м. юни приключи тримесечната кампания за набиране на приемни семейства. Резултатите отчетени след направения анализ сочат, че това е най-успешната кампания провеждана до момента от страна на КСУДС гр. Пазарджик. Регистрирани са 10 запитвания за процедурата за кандидатстване и утвърждаване на приемни семейства. В рамките на Кампанията по приемна грижа „Подари ми щастливо детство" бяха проведени следните дейности: · Информационни срещи в общността; · Ден на отворените врати; · Пресконференция; · Мобилна социална работа; · Медийна кампания за популяризиране на услугата. Групата за взаимопомощ на осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора привлича все повече участници. В момента техния брой вече е 10 човека, които се събират ежемесечно
Откриване на стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления
Откриване на стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления   На 25.06.2008г. в КСУ - гр. Пазарджик се откри първата в България специализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления, снабдена със венецианско огледало, видео и звукозаписна техника за запис на разпитите. Стаята осигурява приветлива обстановка и подходящи условия за разпит на деца и ще позволи деца да дават показания без да бъдат смущавани от присъствието на обвиняемия, неговия защитник, прокурора, протоколиста и други ангажирани лица, като всички ангажирани в процеса ще могат непосредствено да наблюдават и слушат разпита от тъмната стая зад венецианското огледало, без детето да ги вижда и чува. Стаята е снабдена с радио слушалки в случай, че страните искат да зададат допълнителни въпроси по време на разпита, като водещият разпита ще предава въпросите на детето. Всичко ставащо както в детската стая, така и в тъмната стая зад стъклото се звуко и видео записва, което ще улесни изготвянето на пълен и точен протокол от разпита. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството и ще увеличи възможностите за събиране на годен доказателствен материал, което ще направи правосъдието по-ефективно. Стаята е създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство с Община Пазарджик, Районния съд, Окръжния съд, Окръжна следствена служба, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура, ОДП и РПУ, РДСП, ДСП, ОЗД и Адвокатската колегия в Пазарджик, както и Съюза на съдиите в България и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от фондация ОАК по проект „Чуй детето" на ИСДП.
Финална конференция по Проект
Финална конференция по Проект "Друго пространство за децата от дома"   На 18 юни в "Червената къща" се състоя финалната конференция по Проект „Друго пространство за деца от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП. Беше направен преглед на резултатите от проекта, споменаха се и трудностите, с които се сблъска екипа по време на реализирането на проекта, набелязани бяха и предстоящите цели пред екипа. Споделени бяха опита и впечатленията от изминалите 16 месеца от взаимното сътрудничество между екипите на дома и на ИСДП, в лицето на Ирина Георгиева (психолог в дома) и Ива Веселинова (възпитател). Направи се обзор на част от груповите програми и ателиета по интереси, които се предлагат в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ "Петко Р. Славейков" – "Музикотерапия" (водещ – Ивелина Балчева), "Група за житейски умения", "Арттерапия"(водещи са стажанти от Университета в Тулуза, Франция). Истински фурор сред присъстващите предизвика краткия филм за децата от дома и екипа от Центъра, създаден от 14 годишния Мартин Рохан, настанен в дома. Представена беше и програмата "Социално закаляване чрез преживяване и сътрудничество" на Генадий Матвеев и резултатите от нея. Открита беше изложба с дървопластика на децата, участвали в програмата. Г-жа Ивайла Иванова, гл. експерт към Дирекция "Социални дейности" към Столична Община, съобщи новината, че от 01 юли Центъра става държавноделигирана дейност и екипа ще може да продължи своята работа и след приключването на Проекта. Тържествено бяха връчени и удостоверения за разширяване на професионалната квалификация на социалните работници и психолозите от екипа. Доц. Нели Петрова-Димитрова и д-р Надя Стойкова представиха издадения по проекта наръчник "Нов модел на работа в домовете за деца". Конференцията приключи с оживена дискусия за политиката по деинституционлизацията и необходимостта от промяна, която да е насочена към гарантиране на достъп до качествени грижи за всяко дете.
Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури”
Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури” Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури” ще се проведе в Шумен Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури” ще се проведе в рамките на седмица от 9 до 14 юни в Шумен. Проектът е финансиран от Европейския Съюз и бюджета на Република България и се изпълнява от Института по социални дейности и практики гр. София, в партньорство със Съюза на съдиите в България, Фондация “Ничии деца-Република Полша и община Шумен.В обучението ще участват ръководители и представители на професионалните общности в областта – окръжен съд, прокуратура и следствена служба, районни съдилища и прокуратури, полиция, Детска педагогическа стая, МКБППМН, Социалните служби, КСУД и НПО, работещи по закрила на децата. Обучението ще води Мария Хамела, главен експерт от полската Фондация „Ничии деца”. Шумен ще бъде домакин и на втория модул от изпълнението на проекта, който ще се проведе от 2 до 4 юли идния месец. Повече информация за обучението може да видите тук