Събития

КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд”
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд” Тази година от 1 до 12 юни Комплекса за социални услуги за деца и семейства съвместно с Международната организация по труда ще насочат вниманието на общността към децата, които са въвлечени в тежки форми на детски труд. Кампанията включва поредица от дискусии с ученици. На шуменци ще бъдат раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата. Активни партньори на Социалния камплекс в реализирането на Проекта за борба с детския труд са Община Шумен, Диреция «Социално подпомагане», Отдел за закрила на детето, Дирекция «Бюро по труда», Областна инспекция по труда, Регионален инспекторат по образованието, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мотото на Световният ден за борба с детския труд тази година е „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд". Днес около 100 милиона момичета по света, включително и в България, са въвлечени в детски труд. Те работят също както и момчетата, но освен това често се сблъскват с допълнителни трудности и рискове. Момичетата много по-често са изложени и на някои от най-тежките форми на детски труд при условия, които остават невидими за обществото. Много от тях са въвлечени в трафик, а за други има висок риск да попаднат в мрежата на момичета, които са принудени да проституират. Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. ПОСЛАНИЕТО НА ДЕЦАТА: Питам се, някой ще чуе ли? Колко много деца са принудени да работят... Всяка минута някъде по света умира дете... В България много деца полагат тежък физически труд. Те работят при крайно опасни условия или стават жертва на трафика на хора. Работещите деца не получават образование. Те не общуват с връстниците си... Питам се, някой ще чуе ли...? 12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД
Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект
Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен На 30 май, по повод предстоящия Международен ден на детето 1 юни, в Зала "Маестро Г. Атанасов" - Пазарджик, се състоя едно от големите събития по Проект с № BG051PO001/07/4.2-01/578, към МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В комбинация с кулинарна изложба, арт изложба, мултимедийни презентации, концерт, изпъстрен от театрално, оперетно и танцово искуство, децата, участници в ателиетата по интереси в трите партньорски училища VII ОУ „Христо Ботев"- гр. Пазарджик, СОУ „Георги Брегов"- гр. Пазарджик, II ОУ „Стефан Захариев"- гр. Пазарджик сътвориха за всички присъстващи незабравим спектакъл. Децата представих своите постижения и умения, които са в резултат на тримесечна работа в двете ателиета "Театър"; ателиета „Компютърен спец" и „В чудния свят на компютрите"; ателие „Кулинарно вълшебство" и „Млад кулинар"; ателие "Приложно изкуство"; ателие "Сръчко"; ателие "Приятели на словото"; ателие "Моята музика" и ателие "Танци". След финала на концерта, всички гости и деца успяха да се почерпят и опитат от експонатите на кулинарните майстори от ателиетат по готварство.
Новини и събития от Комплекса в Пазарджик през месец май
Новини и събития от Комплекса в Пазарджик през месец май През месец май 2009 г. бе подписана процедура за превенция на изоставянето на ниво Родилно отделение, в която към до сега действащият механизъм за взаимодействие бях включени КСУДС, ОЗД и Родилно отделение. Към актуализираният механизъм се присъедини като заинтересована страна и ДМСГД – гр. Пазарджик. Целта на тази процедура е да се повиши ефективността на работата по намаляване на броя на изоставените в институция деца. Анализът на ситуацията показва, че в следствие на двугодишната ни съвместна работа в този насока, се е наблюдава занижаване броя на майките, които искат да изоставят децата си веднага след тяхното раждане. През този месец приключиха изнесените групови програми по Училищна подкрепа и ателиетата по интереси, в които бяха включени 67 деца от 3 села в Община Пазарджик – Черногорово, Огняново, Главиница. Имаше предвидена почерпка за децата и осигурени за всяко едно от тях комплекти учебни помагала, а най-активните и показали постоянство бяха поощрени с допълнителни награди. През месец май стартира конкурс за рисунка на тема „Щастливо детство". Конкурсът беше в две категории 1-4 клас и 5-8 клас, като бяха обходени училищата в рисковите райони по селата и в града, където има идентифицирани деца, въвлечени в тежки форми на труд. Чрез темата на конкурса, искахме да покажем на тези деца каква е тяхната алтернатива, да повишим самооценката им, участвайки чрез рисунка. Общо включилите се в конкурса училища бяха 11. За участие бяха поканени и Кризисен център - гр. Пазарджик, клиенти на КСУДС и ОЗД, децата от Център за настаняване от семеен тип – гр. Пазарджик и ДДЛРГ „Васил Петлешков" – гр. Брацигово. Получени бяха над 150 рисунки. Жури на конкурса бяха Иляна Малинова – директор РДСП – Пазарджик, Яна Станева – директор КСУДС, Рени Атанасова – учител по рисуване в ОУ „Христо Ботев" – Пазарджик. През месеците май и юни КСУДС – Пазарджик проведе кампания по приемна грижа в градовете Белово и Септември. Тези два града бяха обхванато поради повишаващата се безработица в региона, което би спомогнало за повишен интерес към предлаганата Професионална приемна грижа като вид трудова заетост. В тази връзка, кампанията беше насочена към безработни и пенсионери. Проведоха се информационни срещи с двете целеви групи, като съдействие бе получено от Дирекциите „Бюрото по труда" в двата града и пенсионерските клубове. В рамките на кампанията, чрез извършване на мобилна социална работа, бяха раздавани информационни материали на обществени места.
Новини от КСУДС Шумен 27.04.2009
Новини от КСУДС Шумен 27.04.2009 На 29 април 2009 г. Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен /КСУДС/ ще се включи в инициативата на Фондация „Лале" за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията. Това е ден на общуване, споделяне и зачитане. Ние от Комплекса за социални услуги, заедно с хората, които подкрепяме решихме да отбележим деня на солидарността между поколенията с членовете на Женското благотворително дружество „Родолюбие 1972" и техните внуци. Предвидили сме празничен спектакъл с послания, посветени на Европейския ден на солидарност между поколенията, с участието на деца и възрастни. В спектакъла са включени тематични сюжети; игри, водени от социалните аниматори към Комплекса за социални услуги. Децата от КСУДС са изработили картички, които ще бъдат подарени на възрастните хора. Празникът ще завърши с почерпка. Всяка баба ще приготви домашни сладки, с които ще почерпи своите внуци и приятели. Организирахме и конкурс за детска рисунка на тема „Моите баба и дядо", като резултатите от конкурса ще бъдат обявени на празника. Фондация Лале се ангажира да качи на интернет страницата си най-добрите рисунки, така че да могат да се изпращат като електронни картички в интернет.
Продължават обученията за кандидати за приемни родители в КСУДС - Шумен
Продължават обученията за кандидати за приемни родители в КСУДС - Шумен В Комплекса за социални услуги за деца и семейства продължават обученията за кандидати за приемни родители. През месец март шест двойки кандидати за приемни семейства се включиха в организираното обучение.   В първият етап от обучението бяха включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа и задачите на приемните родители; изграждане и стимулиране на емоционалната връзка; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране. Вторият етап от обучението засегна теми, включени в програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване. Кандидатите за приемни родители бяха насочени за обучение с направления от Дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, Отдел за закрила на детето. Към настоящия момент в Община Шумен са утвърдени 11 приемни семейства, които се грижат за 13 деца в риск. Предстои Комплекса за социални услуги за деца и семейства, съвместно с Отдела за закрила на детето в Шумен да организират кампания за набирането на нови кандидати за приемни родители.
Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София
Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София На 09.04.2009 г. в сградата на СДВР, Михаил Миков, министър на МВР и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП, откриха специализирана стая за изслушване на деца жертви или свидетели на престъпления.   Стаята е специално проектирана в съответствие с особеностите и потребностите на децата свидетели. Венецианското стъкло и монтираната техника позволяват детето да се изслушва от един или двама специалисти, а останалите заинтересовани страни (обвиняемият, неговият защитник, прокурорът, протоколистът и други ангажирани лица), ще се намират в шумоизолирано отделение зад стъклото. Присъстващите зад стъклото ще имат възможност да задават въпроси на изслушващия специалист, но не и да са в пряк контакт с детето. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството , както и ще повиши възможността да се събират годни и достатъчни показания, които да послужат на правосъдието. Стаята е третата в България, след тези в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик и Шумен, създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство със „Съюза на съдиите в България" и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от Фондация „ОУК" по проект „Чуй детето", реализиран от ИСДП.
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст На 17.02.2009 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе кръгла маса по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст, по Проект с Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", към МОН, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В дискусията взеха участие г-н Велков - зам. кмет „Хуманитарна политика", г-жа Мариана Банчева - гл. експерт, Отдел "Образователна среда" към МОН, доц. Нели Петрова-Димитрова - Председател на УС на ИСДП, директори на училища, ОЗД - Пазарджик и др. Акцентът на събитието беше насочен към обсъждане отговорностите и задълженията на всяка една иституция, която работи в тази насока и нуждата от ефективно работещ ясен механизъм на взаимодействие между всички ангажирани по проблема страни