Събития

Център за обществена подкрепа - Разград
Център за обществена подкрепа - Разград От началото на 2008 г. със заповед на и.д на АСП, Център за обществена подкрепа - Разград е разкрит къто държавно -делегирана дейност с капацитет 25 потребители на услугите. Екипът, който се състои от 6 специалисти, работи в следните насоки - превенция на изоставянето, реинтеграция на деца от специализирани институции, приемна грижа, превенция на насилието и отпадането от училище, превенция на противообществените прояви. От разкриване на Центъра по проект "Партньори срещу насилието" в началото на 2007, от услугите му се възползвали над 70 потребители. Изключително успешно се развива услугата "Приемната грижа". Следствие на доброто взаимодействие с ОЗД, само през настоящата година са проучени , обучени и насочени за наблюдение и подкрепа 6 нови приемни семейства.На този етап ЦОП се управлява от Община Разград. На 30.05.2008г със заповед на кмета на Община Разград е обявен конкурс за възлагане управлението на ЦОП . Конкурсът ще бъде проведен на 15 юли 2008г.
Обявявам се против това, децата да просят
Обявявам се против това, децата да просят „Обявявам се против това, децата да просят", под това мото премина кампанията, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.   По време на кампанията деца – доброволци и социални работници в шест ключови точки на града раздаваха флаери с послания и предложения за начините, по които можем да помогнем на децата, които скитат и просят по улиците. На флаерите са изписани и телефоните, на които шуменци могат да сигнализират, когато срещнат просещо дете. Кампанията се проведе в петък на 30.05.2008 г. Районите определени за среща с шуменци бяха площад „Кристал", Градската градина, пред ДКТ „Васил Друмев", Магазините „Кауфланд", Билла, и СИТИ център, Оборище. „Просещите деца са обект на експлоатация от своите родители. Те са принуждавани да просят, като по този начин осигуряват пари за прехраната на семейството, а често за задоволяване на потребностите на родителите от алкохол и цигари. Нека заедно да помогнем на децата, които просят!", това са част от посланията, които бяха отправени на 30 май. Кампанията е по повод международния ден на детето 1-юни. С нея социалните работници поставиха началото на дните, посветени на правата на детето. На 02.06.2008 г. деца от Комплекса за социални услуги отправят послания към децата на Шумен. Бяха раздадени триста балона и брошури с правата на детето. Кампанията се осъществява с подкрепата на Форте радио, Лъки – парти агенция и Паносиян К студио.
Новини от Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ
Новини от Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" 30.05.2008 През месец май започна провеждането на две групови програми. Едната е предназначена за деца с противообществени прояви: „Социално закаляване чрез преживяване и сътрудничество". Целта на програмата е промяна на негативното поведение чрез позитивна нагласа, чрез откриване на силните страни основани на принципа на сътрудничество, доверие и поощрение; опознаване и осъзнаване от детето на собствените му възможности и вземане на собствено решение за бъдещо поведение. Децата, които взеха участие в тази програма бяха изведени на експедиция в местността Могила в района на село Балша. Другата програма се провежда от две френски специалистки по Арт-терапия, които са на стаж в ЦОП. Предстои заключителната конференцията на проекта "Друго пространство за децата от дома", която ще се проведе на 18 юни 2008 г. в Червената къща в София.
Национална конференция на българските НПО
Национална конференция на българските НПО На 28.05.2008 г. в зала 8 на НДК се проведе Национална конференция на българските НПО, организирана от консултантския екип към проект ФАР „Развитие на гражданското общество". Над 300 НПО, представители на държавни институтции, дарителски програми и корпоративни дарители, взеха участие и обсъдиха актуални въпроси, свързани с управлението на НПО, благотворителността, корпоративното дарителство като начин за финансиране на неправителствения сектор, правната уредба, касаеща НПО и техните дейности. Бяха представени и две изследвания: Национално представително социологическо проучване на нуждите на НПО, което показва, че 58 % от българските НПО са се представили по-добре през 2007 година, отколкото през 2006 година, 21 % са запазили равнището си и 21 % са отбелязали спад в развитието си, както и Изследване на възможностите за усъвършенстване на правната рамка, уреждаща дейността на НПО. Неправителственият сектор също така поиска държавата да осигури първоначалния капитал за създаване на Независим фонд за граждански инициативи. Ръководителят на екипа на европейските консултанти по проекта по програма ФАР на ЕС за развитие на гражданския сектор в България Пау Соланила, отбеляза важността на неправителствния сектор като каза, че "представителите на неправителствените организации са най-добрите посланици на България, които могат наистина да утвърдят и да разширят позициите и образа на България навсякъде по света". Институт по социални дейности и практики взе участие в конференцията като представи на организираното изложение 4 свои проекта по програма ФАР. По време на изложението посетителите имаха възможност да се запознаят със снимки и видео материали, свързан с проектите, както и с цялостната дейност на Института. Интерес към сдружението беше изявен от страна на редица предтсвители на присъстващите организации. Конференцията представлява най-големият форум на НПО за годината и нейна основна цел е да се превърне в ежегодна традиция.
 Първа за Пазарджик лаборатория за изследване на детето
Първа за Пазарджик лаборатория за изследване на детето "Какво ни казват юношите наричани делинквентни". На 20.05.2008г. в КСУДС се проведе първата за Пазарджик лаборатория за изследване на детето "Какво ни казват юношите наричани делинквентни". Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца от всички институции. Целта на тази лаборатория, специализирана по проблемите на тинейджърите в училище ще бъде да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им  за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца. На тази лаборатория беше представен случай, по който работят социални работници и психолог от КСУДС. На лабораторията бяха поканени: ОЗД Пазарджик; ОЗД Белово /те работят по представения случай/; МКБППМН Пазарджик; МКБППМН Белово; Областна пробационна служба; педагогически съветници; Кризисен център-Пазарджик и социални работници от Община Пазарджик.
Новини от КСУДС - Пазарджик 13.05.2008г.
Новини от КСУДС - Пазарджик 13.05.2008г. На 13.05.2008г. с Пресконференция успешно стратира кампанията по приемна грижа под мотото "Подари ми щастливо детство". Кампанията се организира от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, като целта на кампанията е набиране на приемни родители, които да осигурят обич и подкрепа в семейна среда на институционализираните деца. По повод на това, КСУДС организира Ден на отворените врати, който ще се състои на 16.05.2008г. от 11.00ч. В този ден всички хора, които проявяват интерес към услугата приемна грижа могат да научат повече за нейната същност, видове и ред за кандидатстване като приемен родител. Успешно стартира втората група за родители, отглеждащи сами децата си. Тази група се сформира в отговор на нуждата от подкрепа на тази родители. Като успех се отчита заинтересоваността и посещенията от страна на бащите, тъй като до сега в групата са участвали само майки, отглеждащи сами децата си. На 08.05.2008г. стартира обучение за приемни родители, провеждано от социални работници от Комплекса. Участниците са заявили желанието си за професионални приемни родители.
Новини от КСУДС - Пазарджик 09.04.2008
Новини от КСУДС - Пазарджик 09.04.2008 На 09.04.2008г. стартира групата по „Училищна подкрепа". В груповата програма се включиха 7 деца – 6 деца клиенти на КСУДС и 1 дете като доброволен клиент. Групата по „Училищна подкрепа" се провежда всяка сряда от 14.00ч.   На 17.04.2008г. приключи груповата програма „Семейно планиране за деца в риск", където целевата група беше – деца настанени в Кризисен център гр. Пазарджик. В програмата се включиха 8 момичета. Успешно стартираха информационните срещи, които организира КСУДС по темите : · Трафик · Насилие · Агресия · Алкохол и наркотици. До момента са проведени 6 информационни срещи, като общия брой на децата присъствали в тях е около 200. Водещи на информацинните срещи са Гергана Спасова и Атанаска Мунджийска - социални работници от КСУДС. На 22.04.2008г. се проведе работна среща на тема : "Създаване на механизми за сътрудничество при работа с деца и техните родители от ромската общност", като участие взе целия екип на КСУДС. Поканени бяха лидерите на ромски фондации в гр. Пазарджик; лични лекари практикуващи в ромската махала; г-жа Забуртова - началник сектор "Социална политика" към Общината; пастори; учители от училищата в ромската махала и К. Антонова - акушерка, която бе партьор в груповата програма "Семейно планиране" в ромската общност. На 23.04.2008 г. се проведе работна среща между КСУДС и педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик. Целта на срещата бе да се изработи механизъм за сътрудничество между КСУДС и училищата на територията на гр. Пазарджик при работа с деца с асоциално поведение. На срещата присъстваха педагогически съветници и екипа на КСУДС.