Събития

Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София
Откриване на третата спциализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления в София На 09.04.2009 г. в сградата на СДВР, Михаил Миков, министър на МВР и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП, откриха специализирана стая за изслушване на деца жертви или свидетели на престъпления.   Стаята е специално проектирана в съответствие с особеностите и потребностите на децата свидетели. Венецианското стъкло и монтираната техника позволяват детето да се изслушва от един или двама специалисти, а останалите заинтересовани страни (обвиняемият, неговият защитник, прокурорът, протоколистът и други ангажирани лица), ще се намират в шумоизолирано отделение зад стъклото. Присъстващите зад стъклото ще имат възможност да задават въпроси на изслушващия специалист, но не и да са в пряк контакт с детето. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството , както и ще повиши възможността да се събират годни и достатъчни показания, които да послужат на правосъдието. Стаята е третата в България, след тези в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик и Шумен, създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство със „Съюза на съдиите в България" и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от Фондация „ОУК" по проект „Чуй детето", реализиран от ИСДП.
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст
Обществена дискусия в Пазарджик по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст На 17.02.2009 г. в Пленарна зала на Община Пазарджик се проведе кръгла маса по проблемите за отпадане на деца от училище в задължителна училищна възраст, по Проект с Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", към МОН, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В дискусията взеха участие г-н Велков - зам. кмет „Хуманитарна политика", г-жа Мариана Банчева - гл. експерт, Отдел "Образователна среда" към МОН, доц. Нели Петрова-Димитрова - Председател на УС на ИСДП, директори на училища, ОЗД - Пазарджик и др. Акцентът на събитието беше насочен към обсъждане отговорностите и задълженията на всяка една иституция, която работи в тази насока и нуждата от ефективно работещ ясен механизъм на взаимодействие между всички ангажирани по проблема страни
Проведе се втора среща на Съвета на потребителите по Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен
Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект
Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище" На 16.01.2009 г. се проведе Кръгла маса по Проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище", с договор № BG2006/018-343-01.01-1.13.   ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик са партньори на Община Панагюрище при реализирането на този проект по Програма ФАР, който се финансира със средства на Европейския Съюз и бюджета на Република България. Проектът старитира през декември'08 и е с продължителност 12 месеца. На кръглата маса бяха представени добри европейски практики в предоставянето социални услуги в общността, представена беше и менторинг птограма за младежи в риск, предстви се Проекта като цяло и конкретно социалните услуги, които ще бъдат предоставяни в Центъра за обществена подкрепа. Учреди се и Обществен съвет за прозрачнот към Проекта, чийто функциите са по посока на съдействието, прозрчното управление и изпълнение на дейностите по проекта.
 Кампания
Кампания "Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият" Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с подкрепата на УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Център Надя стартира кампанията „Виж, Чуй , Разкажи - Родители, които бият децата си, се опитват да го скрият", която цели повишаване на чувствителността на обществото към проблема за физическото насилие над деца и информиране за начините за ефективна помощ за деца жертви на насилие. Кампанията «Виж, Чуй, Разkажи» е насочена основно към възрастни, които стават неволни свидетели на ситуации, в които деца са обект на насилие. Кампанията цели да окуражи тази група хора да реагира и алармира, дори когато налице е само подозрението, че детето е насилено, за да могат подходящите институции да предпиремат действие. Кампанията ще продължаи до края на 2010 година като за периода се предвижда разпространение на комуникационни материали в търговски вериги, центрове за социални услуги, болнични заведения, училища и др. За целите на кампанията Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и център Надя предоставят Националната гореща телефонна линия 0 800 19 100 «Говори с приятел». Финансовата подкрепата е осигурена от фондация Ничии деца Полша, УНИЦЕФ България и печатница Дедракс- София. Кампанията се провежда в 11 града в България- София, Шумен, Пазарджик, Габрово, Трявна, Търговище, Стара Загора, Разград, Плевен, Велико Търново и Варна. Кампанията е разработена на про боно база от агенция ДДВ в Полша през 2007 и се адаптира за българските условия от Софийския офис на агенцията.
Международна конференция
Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход". Как децата жертви на насилие или свидетели на престъпление да предоставят надеждна информация при участието си в правни процедури без това допълнително да ги травмира?   Отговор на тези и други въпроси търсиха експерти от Великобритания, Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Македония и България на Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход", проведена на 11 и 12 ноември в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул."Екзарх Йосиф" № 14, зала 201. Гости на конференцията бяхапредставители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Главния прокурор, Висш съдебен съвет и други институции и неправителствени организации. Семинарът беше организиран и проведен от сдружение „Институт по социални дейности и практики" в партньорство със Съюза на съдиите в България, община Шумен и фондация „Ничии деца" – Полша и с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество", фондация ОАК, Институт "Отворено общество" и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
 Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен навърши три години
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен навърши три години „Комплекс за социални услуги – три години успешно партньорство в подкрепа на деца и родители". Това бе темата на работна среща, на която екипът на Комплекса представи работата си и постигнатите резултати през изминалите три години.Работната среща се проведе на 02.10.2008 г.   На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации, които за периода са били неизменно до социалните работници в усилията им да подкрепят децата и семействата с проблеми. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики". За изминалите три години екипът на Комплекса за социални услуги е оказал подкрепа на повече от 1000 деца и родители. Ние продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич.
Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ
Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" организира пресконференция   На 30 септември 2008г. Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) и Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" организира пресконференция по повод Ден на отворените врати на тема „Приемната грижа в България – реалност и предизвикателства". На пресконференцията бяха обсъдени проблемите, които среща Приемната грижа в България и беше представен Деня на отворените врати, организиран в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р. Славейков"", който ще се проведе на 3 октомври 2008г. от 10 часа в гр. София на ул. Пиротска 175. По време на Деня на отворените врати желаещите ще могат да получат информация по въпроса - какво представлява приемната грижа, какви са процедурите за кандидатстване и на какви условия трябва да отговаря всеки, който желае да приема дете.