Събития

Приключиха първите летни клубове в КСУДС - Пазарджик
Приключиха първите летни клубове в КСУДС - Пазарджик   На 30.07.2008г. официално приключиха ателиетата от ваканционния пакет от услуги за месец юли, които предлага КСУДС гр. Пазарджик   В последната сесия на ателие "Зелена ваканция", участниците посетиха Парк "Градска градина" и раздадоха брошури, свързани с опазването на природата. Децата привлякоха вниманието на хората със своята активност, неподправеност и искренна загриженост за замърсяването на Природата, като показаха и своята лична ангажираност и позиция по проблемите на екологията. Самите деца изявиха желание и инициатива за провеждането на тази кампания. Раздадените брошури са по дизаин и изработка от самите тях. В завършваща сесия на ателието „Цветен свят" децата получиха удостоверения от водещите, в които екипа на КСУДС официално им благодари за активното участие. За финал на програма, участниците изработиха колажи свързани с името на ателието - Цветен свят.
Първа група обучени кандидат-приемни родители и осиновители в Център за обществена подкрепа на ИСДП в ДДЛРГ ”Петко Р. Славейков” - София
Първа група обучени кандидат-приемни родители и осиновители в Център за обществена подкрепа на ИСДП в ДДЛРГ ”Петко Р. Славейков” - София На 6.07.2008, в ЦОП към ИСДП в град София, стартира обучението на пет семейства кандидати за приемни родители и осиновители. Обучението е в рамките на проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители", финансиран от МТСП - Фонд „Социално подпомагане". (Информация за проекта виж тук) Кандидат-осиновителите и приемни родители преминаха 4 обучителни модула, които включват теми за развитие на родителски умения и за установяване на значима връзка с децата; за утвърждаване на автономност и изграждане на себеуважение у децата; утвърждаване на партньорство в семейството; споделяне тайната на осиновяването; раздяла и загуба. Последния модул кандидатите преминаха на 27 юли. Екипът на Центъра и обучителите се постараха обучението да бъде разнообразено с разглеждането на различни казуси по темите и ролеви игри. Бяха прожектирани филми на тема „Тайната на осиновяването" и проведена дискусия. За обучители бяха поканени Надя Стойкова - доктор по социална педагогика и изпълнителен директор на ИСДП, Гергана Богданова – член на Българската Асоциация „Осиновени и осиновители" и социален работник с дългогодишен опит в работата с кандидати за осиновители и групи за взаимопомощ на семейства, които вече са осиновили дете, Диана Русева - психолог и специалист по детско развитие и деца живели в институция. В рамките на проекта бяха обучени и 4 социални работника от Центъра за обучители на кандидати за приемни родители и осиновители.
 Кампания по проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители”
Кампания по проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители” Приеми дете!  Понякога родителите нямат възможност да отгледат децата си, защото са много бедни, нямат дом, продължително време са боледували или са инвалиди, може семейството да се е разпаднало поради смърт на родител, развод или раздяла. Досега децата на тези семейства бяха настанявани в домове за деца лишени от родителски грижи. Опитът ни, обаче и социалните проучвания показват, че това не е най-подходящата грижа, която тези деца могат да получат. Ние вярваме, че всяко дете има право да отрасне в сигурна и безопасна семейна среда, каквато може да му даде и приемното семейство. От 1 юли Институт по социални дейности и практики стартира проект „Дете и семейство – Агенция за приемни родители", финансиран от МТСП чрез Фонд „Социално подпомагане". Проектът се реализира в Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ „П. Р. Славейков". Целта е да се подобри качеството на живот на децата, настанени в институцията и деца в риск, които живеят на територията на гр. София чрез осигуряване на грижи в среда, близка до семейната. (Информация за проекта може да видите тук). През месец юли екипът по проекта започна първия етап от кампанията за популяризиране на услугата „Приемна грижа". Ще бъдат проведени информационни срещи в общността в градовете Перник и Кюстендил. Успоредно с това стартира и обучение на кандидати за приемни родители в Центъра по проекта.
Арт терапия в КСУ Шумен
Арт терапия в КСУ Шумен Програма по арт-терапия беше реализирана от 7 до 11 юли в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Студенти по магистърска програма „Психология" към университета в Толуза и психолози от Комплекса работиха с две групи клиенти – деца, преживели насилие и майки, настанени в Звено „Майка и бебе", с които се работи по превенция на изоставянето на децата в специализирана институция. Целта на Програмата бе да се даде възможност на децата и майките да изразят своите мисли и чувства чрез изкуството. Творчеството чрез изкуството създава диалог със самия себе си. Използвайки различни артистични действия, участниците изживяват и изразяват трудни за обяснение с думи емоции, конфликти или дори събужда спомени. На 18 юли в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ „Петко Славейков" – София ще се проведе заключителна среща на работещите екипи от Шумен, Пазарджик и София, реализирали Програмата по арт – терапия.
ИСДП и Фондация
ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик ще управляват Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Велинград   Фондация „Регионален център за социални дейности и практики" – Пазарджик, в партньорство със Сдружение „ИСДП", спечелиха конкурс за избор на външен доставчик на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства във Община Велинград.   През 2006 г. на основание Заповед на Председателя на ДАЗД, 6 членна комисия е извършила оценка на Дома. Въз основа на констатациите на Комисията по отношение качеството на грижа, са направени препоръки за реформиране на институцията. Със създаването на Комплекса, Община Велинград цели да се подобри качеството на живот на настанените в Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), както и на децата в риск или други поведенчески проблеми от Община Велинград, чрез развитие на алтернативни услуги за деца.
Семинар в Чепеларе
Семинар в Чепеларе   От 25 до 28 юни в комплекс „Родопски дом", гр. Чепеларе се проведе обучение на тема „Развитие и управление на социалните услуги на общинско ниво". В обучението взеха участие представители на 12 районни общини, директори на дирекции „Социални дейности" към общините, общински съветници, представители на общинските Бюра по социални услуги и на неправителствени организации. В рамките на трите дни бяха дискутирани теми, засягащи реформата в грижата за деца в България и нормативната уредба на социалните услуги. Бяха представени европейски практики за децентрализация на социални услуги и алтернативни социални услуги, източници на финансиране на социални услуги и процедури по разкриване и делегиране на социални услуги. Участниците в обучението имаха възможност да работят в малки групи за анализ на потребностите на различни целеви групи – хора с увреждания, деца и семейства в риск, стари хора, маргинални групи, както и за разработване на общински стратегии за социално включване.