Събития

Кампания по Приемна грижа в Пазарджик и информация за група за взаимопомощ
Кампания по Приемна грижа в Пазарджик и информация за група за взаимопомощ През м. юни приключи тримесечната кампания за набиране на приемни семейства. Резултатите отчетени след направения анализ сочат, че това е най-успешната кампания провеждана до момента от страна на КСУДС гр. Пазарджик. Регистрирани са 10 запитвания за процедурата за кандидатстване и утвърждаване на приемни семейства. В рамките на Кампанията по приемна грижа „Подари ми щастливо детство" бяха проведени следните дейности: · Информационни срещи в общността; · Ден на отворените врати; · Пресконференция; · Мобилна социална работа; · Медийна кампания за популяризиране на услугата. Групата за взаимопомощ на осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора привлича все повече участници. В момента техния брой вече е 10 човека, които се събират ежемесечно
Откриване на стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления
Откриване на стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления   На 25.06.2008г. в КСУ - гр. Пазарджик се откри първата в България специализирана стая за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления, снабдена със венецианско огледало, видео и звукозаписна техника за запис на разпитите. Стаята осигурява приветлива обстановка и подходящи условия за разпит на деца и ще позволи деца да дават показания без да бъдат смущавани от присъствието на обвиняемия, неговия защитник, прокурора, протоколиста и други ангажирани лица, като всички ангажирани в процеса ще могат непосредствено да наблюдават и слушат разпита от тъмната стая зад венецианското огледало, без детето да ги вижда и чува. Стаята е снабдена с радио слушалки в случай, че страните искат да зададат допълнителни въпроси по време на разпита, като водещият разпита ще предава въпросите на детето. Всичко ставащо както в детската стая, така и в тъмната стая зад стъклото се звуко и видео записва, което ще улесни изготвянето на пълен и точен протокол от разпита. Използването на подобна процедура за разпит на деца ще намали вторичната травма, която те изживяват в наказателното производството и ще увеличи възможностите за събиране на годен доказателствен материал, което ще направи правосъдието по-ефективно. Стаята е създадена от Сдружение ИСДП, в партньорство с Община Пазарджик, Районния съд, Окръжния съд, Окръжна следствена служба, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура, ОДП и РПУ, РДСП, ДСП, ОЗД и Адвокатската колегия в Пазарджик, както и Съюза на съдиите в България и Фондация „Ничии деца" – Полша. Създаването на стаята е финансирано от фондация ОАК по проект „Чуй детето" на ИСДП.
Финална конференция по Проект
Финална конференция по Проект "Друго пространство за децата от дома"   На 18 юни в "Червената къща" се състоя финалната конференция по Проект „Друго пространство за деца от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП. Беше направен преглед на резултатите от проекта, споменаха се и трудностите, с които се сблъска екипа по време на реализирането на проекта, набелязани бяха и предстоящите цели пред екипа. Споделени бяха опита и впечатленията от изминалите 16 месеца от взаимното сътрудничество между екипите на дома и на ИСДП, в лицето на Ирина Георгиева (психолог в дома) и Ива Веселинова (възпитател). Направи се обзор на част от груповите програми и ателиета по интереси, които се предлагат в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ "Петко Р. Славейков" – "Музикотерапия" (водещ – Ивелина Балчева), "Група за житейски умения", "Арттерапия"(водещи са стажанти от Университета в Тулуза, Франция). Истински фурор сред присъстващите предизвика краткия филм за децата от дома и екипа от Центъра, създаден от 14 годишния Мартин Рохан, настанен в дома. Представена беше и програмата "Социално закаляване чрез преживяване и сътрудничество" на Генадий Матвеев и резултатите от нея. Открита беше изложба с дървопластика на децата, участвали в програмата. Г-жа Ивайла Иванова, гл. експерт към Дирекция "Социални дейности" към Столична Община, съобщи новината, че от 01 юли Центъра става държавноделигирана дейност и екипа ще може да продължи своята работа и след приключването на Проекта. Тържествено бяха връчени и удостоверения за разширяване на професионалната квалификация на социалните работници и психолозите от екипа. Доц. Нели Петрова-Димитрова и д-р Надя Стойкова представиха издадения по проекта наръчник "Нов модел на работа в домовете за деца". Конференцията приключи с оживена дискусия за политиката по деинституционлизацията и необходимостта от промяна, която да е насочена към гарантиране на достъп до качествени грижи за всяко дете.
Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури”
Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури” Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури” ще се проведе в Шумен Обучение по проект „Участието на деца в правни процедури” ще се проведе в рамките на седмица от 9 до 14 юни в Шумен. Проектът е финансиран от Европейския Съюз и бюджета на Република България и се изпълнява от Института по социални дейности и практики гр. София, в партньорство със Съюза на съдиите в България, Фондация “Ничии деца-Република Полша и община Шумен.В обучението ще участват ръководители и представители на професионалните общности в областта – окръжен съд, прокуратура и следствена служба, районни съдилища и прокуратури, полиция, Детска педагогическа стая, МКБППМН, Социалните служби, КСУД и НПО, работещи по закрила на децата. Обучението ще води Мария Хамела, главен експерт от полската Фондация „Ничии деца”. Шумен ще бъде домакин и на втория модул от изпълнението на проекта, който ще се проведе от 2 до 4 юли идния месец. Повече информация за обучението може да видите тук
Център за обществена подкрепа - Разград
Център за обществена подкрепа - Разград От началото на 2008 г. със заповед на и.д на АСП, Център за обществена подкрепа - Разград е разкрит къто държавно -делегирана дейност с капацитет 25 потребители на услугите. Екипът, който се състои от 6 специалисти, работи в следните насоки - превенция на изоставянето, реинтеграция на деца от специализирани институции, приемна грижа, превенция на насилието и отпадането от училище, превенция на противообществените прояви. От разкриване на Центъра по проект "Партньори срещу насилието" в началото на 2007, от услугите му се възползвали над 70 потребители. Изключително успешно се развива услугата "Приемната грижа". Следствие на доброто взаимодействие с ОЗД, само през настоящата година са проучени , обучени и насочени за наблюдение и подкрепа 6 нови приемни семейства.На този етап ЦОП се управлява от Община Разград. На 30.05.2008г със заповед на кмета на Община Разград е обявен конкурс за възлагане управлението на ЦОП . Конкурсът ще бъде проведен на 15 юли 2008г.
Обявявам се против това, децата да просят
Обявявам се против това, децата да просят „Обявявам се против това, децата да просят", под това мото премина кампанията, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.   По време на кампанията деца – доброволци и социални работници в шест ключови точки на града раздаваха флаери с послания и предложения за начините, по които можем да помогнем на децата, които скитат и просят по улиците. На флаерите са изписани и телефоните, на които шуменци могат да сигнализират, когато срещнат просещо дете. Кампанията се проведе в петък на 30.05.2008 г. Районите определени за среща с шуменци бяха площад „Кристал", Градската градина, пред ДКТ „Васил Друмев", Магазините „Кауфланд", Билла, и СИТИ център, Оборище. „Просещите деца са обект на експлоатация от своите родители. Те са принуждавани да просят, като по този начин осигуряват пари за прехраната на семейството, а често за задоволяване на потребностите на родителите от алкохол и цигари. Нека заедно да помогнем на децата, които просят!", това са част от посланията, които бяха отправени на 30 май. Кампанията е по повод международния ден на детето 1-юни. С нея социалните работници поставиха началото на дните, посветени на правата на детето. На 02.06.2008 г. деца от Комплекса за социални услуги отправят послания към децата на Шумен. Бяха раздадени триста балона и брошури с правата на детето. Кампанията се осъществява с подкрепата на Форте радио, Лъки – парти агенция и Паносиян К студио.