Събития

Провеждане на Съвет на потребителите в  Центровете  на ИСДП – в  гр.София
Провеждане на Съвет на потребителите в Центровете на ИСДП – в гр.София   Съветът на потребителите се провежда в Центровете за обществена подкрепа на ИСДП. Форматът допринася за по-доброто взаимодействие между професионалистите и потребителите на услуги в ЦОП. Това е една възможност за обратна връзка от Вас - нашите партньори към нас - отговорните специалисти в ЦОП, която ни служи за подобряване на качеството на услугите.                         В Съвета на потребителите очакваме да се включат деца и родители, ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти, работещи с деца и родители по темата, партньори от системата за закрила на детето.   През месец ЮНИ  2018г.  за двата Центъра за обществена подкрепа в София ще се проведе Съвет на потребителите като  темата е:   „Не” на агресията в училище, застъпничество, защита.” Тя е изведена от нуждите на децата на ЦОП, както и от приоритетите на ИСДП за подкрепа на деца в риск,  защита и застъпничество за правата им.               Дата и час и място  на провеждане:   На 08.06.2018г. от 16.00ч. в  ЦОП  „Славейков”, ул.”Пиротска” № 175 , зала №10   Заповядайте! Ще Ви очакваме!
Възможни ли са интегрираните услуги в България ?
Възможни ли са интегрираните услуги в България ? На 22.05.2018г. в София се проведе кръгла маса „Мултидисциплинарен и междуведомствен подход при работа с деца жертви на насилие – възможности и предизвикателства”. Съорганизатори на събитието бяха  Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Институт по социални дейности и практики (ИСДП). На кръглата маса бяха дискутирани редица наболели въпроси, изведени през изследвания и анализи на ИСДП и ДАЗД,  свързани с интегрираната работа с деца, жертви на насилие като: Предизвикателства пред координацията при работа с деца, жертви на насилие Предизвикателства пред разпознаването на интегрираните услуги в България Стандарти за разпити на деца Законодателна рамка   В кръглата маса участие взеха Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика, Даниела Машева,  ВСС, Малена Филипова, прокурор във  ВКП, представители на МП, МВР и УНИЦЕФ-България. Специално участие в кръглата маса взеха Olof Asta Farestveit и  Thornjorg Sveinsdottir от Исландия, ръководители на първата в Европа услуга, прилагаща  мултидисциплинарен и междуведомствен подход при работа с деца жертви на насилие, наречена  „Барнахус”, в превод „Детска къща”. Те представиха тяхната услуга и специалните стандарти за работа по модела „Барнахус” Проф.  Нели Петрова-Димитрова представи новия доклад на ИСДП, който включва аналитичен критичен обзор на всички изследвания, които ИСДП е провело през 2017 години и наблюденията от пряката работа с деца на организацията ни. Един от основните изводи е, че във всички професионални общности има желание за съвместна работа и  за реформа. Има увеличение на практиките щадящо правосъдие на деца, както и на места има установени добри практики, които трябва да се разпространяват.
Международен ден срещу училищния тормоз
Международен ден срещу училищния тормоз На 28.02. 2017 г отбелязваме Международния ден срещу училищния тормоз – Денят на розовата фланелка. Всичко започва през 2007 г. с идеята на две момчета в Канада да застанат зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски, и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много. Национална кампания „Да бъдеш Баща“ и „Ключ към училище без страх“ се обединиха с идеята да поканим децата да се обърнат към най-важните за тях мъже – бащи, дядовци, батковци, чичовци, вуйчовци и др., и да поговорят с тях по някои важни въпроси, свързани с агресията и тормоза.  Ще се радваме да станете част от кампанията и да подкрепите децата в обсъждането и обмислянето на въпросите, свързани с аргесията и общуването помежду им, с родителите им и със Вас. Как да се включите? Стъпка 1  Изтеглете картичката „Ден на розовата фланелка 2018 – да поговорим с мъжете!“ от тук:  http://mencare.bg/wp-content/uploads/2018/02/Pink-Shirt-2018-Final.pdf В нея има седем въпроса, които предлагаме на децата да зададат на бащите си или други важни за тях мъже. Стъпка 2  Отпечатвате картичката, така че да има по една за всяко дете. За ваше улеснение на една страница А4 са сложени по 2 картички. Стъпка 3  Раздавате картичките на децата и им разказвате за идеята на Деня, с покана да поговорят с мъжете. Стъпка 4 (по желание) Можете след това да проведете в подходящо време кратка дискусия с децата по два от въпросите по техен избор, като уточните, че не е нужно да споделят това, което са обсъждали с мъжете, а просто да кажат мнението си. Стъпка 5 Да ни изпратите кратка обратна връзка и няколко снимки. С уточнението, че не очакваме да се споделят личните неща, които децата са обсъждали с мъжете.  Можете да поствате във Facebook на Ден на розовата фланелка 2018, #ДенНаРозоватаФланелка #УчилищеБезСтрах #ДаБъдешБаща
Голям интерес предизвикаха обученията по ненасилствена комуникация
Голям интерес предизвикаха обученията по ненасилствена комуникация В края на януари 2018г. приключиха две групови програми по проект "Ръцете горе", които срещнаха голям интерес от страна на родителите в Центровете за обществена подкрепа в София, управлявани от ИСДП. В район Илинден и в район Надежда 22 -ма родители се включиха активно в тренингите, което им даде възможност да надградят родителските си компетенции. Особено полезно беше общуването между самите родители в групата, обсъждането и споделянето на трудностите при комуникацията с децата и реакциите при неприемливо детско поведение. При приключване на срещите участниците си тръгваха с усещане, че са получили подкрепа и увереност за справяне в ролята им на родители. В обратните връзки след тренинга те отбелязват конкретни неща, за които си дават сметка след срещите ни, например: „повече внимание към детето и показване на любов; повече търпение в отношенията; повече за начина на изразяване; ще се опитвам повече да стимулирам с похвали; себенаблюдение и себеопознаване в кризисна ситуация; научих, че е важно да сме позитивни към децата си..."
Conseils pour le soutien
Conseils pour le soutien Premier conseil de soutien Le 17.02.2016. le premier conseil consultatif sur le projet «Justice, ami des enfants - Formation de spécialistes pour une meilleure interaction» a été organisé avec le ministère de la Justice et l'Institut des activités et pratiques sociales sur la mise en œuvre de la directive 2012/29 / CE sur les normes minimales pour la protection et le soutien aux victimes d'actes criminels, qui est entré en vigueur pour la Bulgarie en novembre 2015.   Deuxième conseil de soutien Le 28.06.2016. un deuxième conseil de soutien a été tenu. A été présenté le projet « Justice - enfants une formation amicale de professionnels pour une meilleure interaction » et les progrès accomplis dans sa mise en œuvre - matériaux de projets de développement, les possibilités de leur application dans la pratique de garantir les droits des victimes d'actes criminels et l'introduction d'un modèle pour une approche intégrée d'interaction intersectorielle pour les victimes vulnérables en vertu de la directive 2012/29 / CE. Une formation à venir des professionnels travaillant avec des enfants et des adultes victimes ou témoins d'actes criminels a été présentée. Les participants étaient 13 spécialistes.   TROISIÈME CONSEIL DE SOUTIEN Le 20.02. Conseil public a eu lieu pour appuyer le thème « Une meilleure interaction - une approche intégrée pour protéger les droits et le soutien aux victimes d'actes criminels », menée par l'Institut des activités sociales et pratiques impliquant des experts internationaux indépendants Daya Wenck. Des représentants du Bureau du Procureur suprême de cassation, l'Office public, l'Agence d'assistance sociale, MI - GDNP, MoI MRG Fondation « Animus », un représentant du Bureau de l'Ombudsman. Dans sa présentation, l'experte indépendante de l'Allemagne, Mme Wenke, a présenté l'auditoire type Barnacus établi en Islande en 1998. L'équipe de SAPI fournir des données et des résultats de la mise en œuvre du mécanisme de coordination dans les cas de maltraitance des enfants et de garantir les droits des victimes de la traite des enfants de crimes avec violence, les abus sexuels, la violence domestique et la maltraitance des enfants en 2016.   Quatrième conseil de soutien Le 18.09.2017. un quatrième Conseil de soutien a été organisé. L'équipe SAPI a présenté les commentaires de la supervision à l'échelle du pays. Les difficultés et les défis rencontrés lors de la mise en œuvre du projet ont été discutés, des conseils ont été donnés pour améliorer la pratique d'amélioration de la mise en œuvre de la directive 2012/29 / CE. En outre, un film de formation a été présenté. Le forum a été suivi par 15 spécialistes.   Cinquième conseil de soutien Le cinquième conseil de soutien a eu lieu le 12.10.2017. Les principaux aspects de la réforme de la justice pour enfants ainsi que l'approche fondée sur la connaissance et la recherche ont été discutés. Au cours de la réunion a été présenté et des services innovants « Pravodetel » - Centre pour les droits et les pratiques de justice réparatrice enfants pour les enfants de trois pays - la Finlande, l'Irlande du Nord et de la Belgique. Une grande attention a été accordée à diverses pratiques correctives telles que la médiation et comment elles pourraient faire partie de la justice pour enfants. Les cas où les auteurs sont des membres de la famille ont été pris en compte. 13 spécialistes ont participé à la réunion. Le sixième conseil de soutien Le sixième conseil de soutien s'est tenu le 5 décembre 2017 avec la participation de l'experte indépendante Dyaa Wenke. Une discussion a eu lieu avec un représentant du Bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation, Malena Filipova. Le modèle européen pour une approche intégrée de la protection des droits et du soutien des enfants victimes de violence a été présenté.  
Съвети за подкрепа
Съвети за подкрепа Съвети за подкрепа На 17.02.2016г. се проведе Първият съвет за подкрепа по проект „Правосъдието, приятел на детето – обучение на специалисти за по-добро взаимодействие”, организиран съвместно с Министерство на правосъдието и Институт по социални дейности и практики по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г. Срещата бе открита от Министерство на правосъдието. Последва представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България, както и на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Обсъдено бе прилагането на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Екипът на ИСДП представи изследването за профила на пробационния служител, както и данни от официалната статистика.  В срещата участваха 19 специалисти. Присъстваха представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.   На 28.06.2016г. се проведе Втори съвет за подкрепа. Представен бе проектът „Правосъдието – приятел на детето обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” и постигнатия напредък в изпълнението му - разработените материали по проекта, възможности за прилагането им в практиката по гарантиране правата на жертвите на престъпления и въвеждане на модел за интегриран подход на междусекторно взаимодействие при уязвими жертви според Директивата 2012/29/ЕС. Представиха се предстоящи обучения на професионалистите, работещи с деца и възрастни жертви или свидетели на престъпление. Участници бяха 13 специалисти.   На 20.02. се проведе Трети съвет за подкрепа на тема "По-добро взаимодействие – интегриран подход за защита на правата и за подкрепа на жертви на престъпления", воден от Институт по социални дейности и практики с участието на международния независим експерт Дайа Венке. Присъстваха представители от Върховна касационна прокуратура, ДАЗД, Агенция за социално подпомагане, МВР - ГДНП, АМВР, НМД, Фондация „Асоциация Анимус”, представител на кабинета на Омбудсмана. В презентацията си независимият експерт от Германия, г-жа Уенке, запозна аудиторията с модела Барнахус, създаден в Исландия през 1998 г. Екипът на ИСДП представи данни и резултати от прилагането на Координационния механизъм в случаите на насилие над деца и гарантирането на правата на пострадалите от тежки престъпления деца-трафик,  сексуални посегателства, домашно насилие и злоупотреба с деца 2016г. Представен бе напредъка на България за въвеждане във вътрешното ни законодателство на изискванията на Директивата 2012/29/ЕС. В срещата се включиха 25 специалисти.   На 18.09.2017г. се проведе четвърти Съвет за подкрепа. Екипът на ИСДП представи обратна връзка от проведените супервизии в цялата страна. Обсъдиха се трудностите и предизвикателствата по време на изпълнение на проекта, дадоха се съвети за подобряване на практиката при подобряване на изпълнението на Директива 2012/29/ЕС. Заедно с това беше представен обучителен филм. На форума присъстваха 15 специалисти.   Петият съвет за подкрепа се проведе на 12.10.2017г. Обсъдиха се ключовите аспекти на реформата в правосъдието за деца, както и базирания на познания и изследвания подход. По време на срещата бе представена и иновативната услуга „Праводетел” – Център по правата на децата, както и практики за ресторативно правосъдие за деца от три държави – Финландия, Северна Ирландия и Белгия. Голямо внимание бе обърнато на различни възстановителни практики като медиацията и как те биха могли да станат част от детското правосъдие. Бяха разгледани случаите, в които извършителите са членове на семейството. В срещата взеха участие 13 специалисти. Шестият съвет за подкрепа се проведе на 5.12.2017 в участието на независимия експерт – Даяа Венке. Проведе се дискусия с представител на Върховна касационна прокуратура, Малена Филипова. Представен бе европейския модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие.
Национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие”
Национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие” На 17 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в хотел „Рамада” Омбудсманът на Република България и Институт по социални дейности и практики организират национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие” и публичен дебат относно правосъдието за деца и защитата на правата на децата, жертви на престъпления в РБългария. Институт по социални дейности и практики вече десет години подпомага държавата за въвеждането на адаптирано към потребностите на децата правосъдие. През 2007 г. в рамките на проект „Чуй детето”, финансиран от фондация ОАК, стартирахме с обучение на първите междуинституционални екипи от съдии, прокурори, разследващи, социални работници и психолози за въвеждане на нов подход на взаимодействие в интерес на детето. Целта на конференцията е да се проведе професионален дебат със специалното участие и ангажимент на Омбудсмана на РБългария г-жа Мая Манолова относно необходимостта от въвеждане на стандарти за професионална компетентност на работещите с деца, жертви на престъпления във всички структури – правосъдие, защита и закрила на децата, както и услугите за подкрепа и застъпничество, както и да се представят добри практики относно взаимодействието, което гарантира правата и подкрепата на пострадали от престъпления уязвими жертви, сред които са и децата. По време на конференцията ще се представят резултати от текущо изследване, проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм за териториално взаимодействие в случаите на престъпления над деца в България, както и данни от проведени интервюта с пострадали от престъпления деца и техните родители. Конференцията се реализира в рамките на проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” („Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation”), който се реализира в партньорство с Държавна агенция за закрила, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна прокуратура и Агенция „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика.  Събитието ще се проведе в конферентна зала Европа I, бул.”Mария Луиза” № 131.
Изпит за сертифициране на супервизори
Изпит за сертифициране на супервизори Център за професионално обучение при ИСДП проведе обучение за сертифициране на супервизори в социалната работа. Обучението се състоя в 8 модула, общо 128 учебни часа в продължение на 9 месеца.  В хода на обучението, участниците повишиха своите компетенции за същността на супервизията в помагащите професии, усвоиха много нови техники за индивидуална и групова работа, имаха възможност да практикуват придобитите умения като стажант-супервизори под супервизията на проф. Нели Петрова и Даринка Янкова в социалните услуги и по различни случаи. На 02.12.2017 г. от 10.00 часа в Центъра за обществена подкрепа на ИСДП, гр. София, ул. Пиротска № 175 ще се проведе изпит за сертифициране на участниците в обучението. Каним за явяване на изпита колеги, преминали обучението в предходни курсове, но неявили се на изпит за сертифициране. За повече информация и заявяване за изпит, може да се обърнете към Мариета Деянова-координатор Център за професионално обучение, тел: 0894 41 23 63 или ел. поща: m.deyanova@sapibg.org Напомняме, че в началото на следващата календарна година, през месеците януари и февруари предстои стартиране обучения за супервизори на две нови групи, които ще се проведат в гр. Шумен и гр. София. За повече информация – вижте в секция „Обучения” на нашия сайт.  
Седмица на бащата в Зона Закрила - Шумен
Седмица на бащата в Зона Закрила - Шумен На 06.11.2017 г. Дeтски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила"- Шумен и ЦДГ "Звънче" стартираха поредицата от инициативи, посветени на Седмицата на бащата. Група татковци и техните деца се забавляваха заедно в Центъра под мотото "С татко е весело". Много игри, смях и хубави послания наситиха срещата. И деца и родители имаха възможност да си кажат колко са ценни един за друг и да покажат как могат да се забавляват. Всеки от татковците, участвал в инициативата, получи грамота "Баща за пример".  Събитието "С татко е весело", освен откриване на Седмицата на бащата, е част от дейностите на "Зона заКрила",  свързани с превенция на насилието над деца. Много международни изследвания, както и опита от проекта “Да бъдеш Баща”, показват, че по-активното въвличане на бащите или други значими мъже в живота на децата влияе позитивно върху намаляването на насилието над деца. Бащата влияе пряко на детето чрез родителския си стил и поведение. В края на събитието всяко семейство получи информационна брошура на Центъра и накратко бяха представени възможностите за подкрепа и достъпа до услугите. 
Втора международна среща по проект
Втора международна среща по проект "Укрепване на силните страни на детето" На 30.10.2017г. Институт по социални дейности и практики бе домакин на четиридневна международна среща проект „Укрепване на силните страни на детето”,  финансиран от фондация Оук. Форумът, който се проведе в Център за обществена подкрепа – Пиротска, събра представители на страните-партньори : Молдова, Латвия, Румъния, Словения, Сърбия, Македония и Албания. През първата година от проекта са проведени пет национални обучения на обучители за прилагане на Резилианс подход при работата на учители, родители, професионалисти, в които са обучени общо 85 тренери.  В резултат, тези обучители са провели 15 месни обучения, в които са участвали около 200 професионалисти (учители, психолози и социални работници).  Всяка една страна-партньор е провела изследване на: степента на тормоза и насилието в училище, необходимостта от превенция на насилиет, както и на ефективността на интервенциите за деца, жертви на насилие. Общият брой на анкетираните от всички страни е 1082, от които 195 родители, 289 деца, 170 учители и 77 социални работници. Предвижда се в средата и в края на проекта да се направи сравнение на резултатите в тези области. В рамките на срещата се проведе и второто надграждащо обучение „Устойчивост на тийнейджърите: Протективни фактори за превенция на насилието” (Adolescent Resilience: Promotive Factors That Inform Prevention). В него бяха включени теми и техники за  прилагането на подхода Резилианс за устойчивост на личността, възстановяване, ново изграждане чрез насочване на фокуса върху силните страни на децата и уменията им да се справят въпреки трудностите. Приложението на този подход в работата на професионалистите дава възможност  за намиране и насочване на интуитивни и често неосъзнати позитивни решения за преобръщането им в осъзнат инструмент за позитивни промени. Водещ на обучението беше Марко Юс от Университета в Падуа. От 2009 г. Марко участва в цялостно изследване, съсредоточено върху социалната работа с уязвими семейства и процесите на подпомагане на детството, юношеството и семейството в рамките на социалните служби и институции (училища, социални услуги и др.) с фокус върху подхода Резилианс.   Има зад гърба си 150 статии, представени на международни и национални конференции, над 70 национални и международни публикации, включително програми за подкрепа и прилагане на Резилианс подход в образователните и социални услуги. Проектът „Укрепване на силните страни на детето”  предвижда обучението да се проведе във всички страни партньори и да бъдат подкрепени и развити професионалния капацитет на професионалистите и уменията им за работа с тийнейджъри с фокус върху силните страни и ресурси. Кампания за позитивно родителство ще информира и популяризира темата за превенция на насилието родителите и широката общественост във всяка страна партньор (България, Молдова, Латвия, Румъния, Словения, Сърбия, Македония и Албания).