Събития

Покана за участие в международен конкурс за печатна реклама „Hands up”
Покана за участие в международен конкурс за печатна реклама „Hands up” Институт по социални дейности и практики заедно с партньорите си от международния проект „Hands up - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children/”Ръцете горе” – за ефективно премахване на телесното наказание над деца” обявява: Международен конкурс за печатна реклама Конкурсът е насочен към художници, дизайнери, рекламисти и студенти да участват със свои визии и послания на тема позитивно отношение към детето и ефективно насърчаване на отмяна на телесното наказание над деца. Целта е да се повиши осведомеността относно вредите от телесното наказание, както и да се покаже мнението на обществото по провокиращ начин. Краен срок: 15 май 2017 Регламент на международния конкурс: Конкурсът е отворен за автори от всички националности. Допускат се до три творби от един и същи автор. Текстът в рекламата (ако има такъв) може да бъде на майчин език. Допускат се само оригинални печатни реклами, непубликувани досега. В случай на нарушение на авторските права на други автори или институции, участникът носи цялата отговорност и следва да бъде отстранен от конкурса. Всички получени печатни реклами ще станат част от международна онлайн изложба в края на 2017 година. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта www.handsupchildren.org. На 20-ти май ще бъдат обявени трите предварително избрани реклами във всяка страна на сайта на конкурса, а на 31-ти май ще бъдат обявени тримата победители, измежду участниците от всички страни, избрани от международно жури.   В България избрани от жури творби (включващи предварително избраните три) ще участват в изложба на 30.05.2017г., организирана от Институт по социални дейности и практики в Галерия 2.0, София.   Журито за България включва: гл. асистент д-р Иво Попов – преподавател в департамент „Дизайн”, Нов български университет, член на Съюза на художниците, член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България, собственик на „Студио за реклама и дизайн – Идея Нова” ЕООД. Цветомир Асенов – художник – живопис, педагог, редовен участник в Салона на Независимите художници в Гран Пале, чрез Асоциацията на независимите художници. Рени Ананиева – маркетинг мениджър в „Лактима Балкан”  Борислава Гицова – експерт „Правосъдие и социални услуги” в ИСДП, ръководител на проекти, свързани с превенция на насилието над деца и юноши. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на проекта „Hands up”: www.handsupchildren.org, както и на сайта на ИСДП. За повече информация прочетете тук Критерии за оценяване: Креативност, иновация, въздействие, дизайн, копирайтинг, забележителност.   Международна награда: Първо място: 250 евро Второ място: 100 евро Трето място: 50 евро   Изисквания към материалите: 2 прикачени файла (така че авторът да остане анонимен): Файл 1: Име, адрес, държава, имейл и телефонен номер. Кратка информация за участника. Заглавие на приложените печатни реклами. Файл 2: Финалната творба да е в един от посочените формати: - PDF формат, размер Din A / 4, 72 dpi резолюция - Висока резолюция (.JPEG файл), 5MB максимум, RGB режим, най-дългата страна трябва да бъде между 2400 - 4800 пиксела.   Изпращайте материалите на: sapi@handsupchildren.org относно: Конкурс за печатна реклама на Hands up   Краен срок: 15 май 2017   Всички участници дават своето разрешение на комисията от всяка страна да използва всички или част от техните произведения в печатни, електронни медии или продукти. Участието в този конкурс предполага пълно приемане и съгласие с тези условия.   Проектът „Hands up” се финансира от Европейката комисия, програма „Права, равенство и гражданство”. (JUST/2015/RD AP/AG/CORP4000009182)  
Съвет на потребителите за правата и участието на детето
Гръцки прокурори посетиха ЦОП-Пиротска
Гръцки прокурори посетиха ЦОП-Пиротска На 5 април 2017г. в Центъра  за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”175 се състоя работна среща с главния прокурор към Върховния съд на Република Гърция-г-жа Ксени Димитриу и група гръцки прокурори. Визитата имаше за цел запознаване с нашия опит по отношение на подкрепата на деца-жертви на престъпления и деца-извършители. Също така интерес предизвика моделът, по който институциите в България работят заедно за реформа в детското правосъдие. По време на срещата представихме опита на ИСДП, базиран на Интегрирания подход в предоставянето на социални услуги за децата-жертви. Гостите бяха впечатлени от споделянето на опита ни в директната работа с юноши с високо рисково поведение, вкл. в конфликт със закона, която се оценява като успешна от младежите и техните родители, от партньорите ни от Пробационни служби, ОЗД, МКБППМН. 
МОН одобри девет обучителни програми на ИСДП
МОН одобри девет обучителни програми на ИСДП Девет обучителни програми на Институт по социални дейности и практики са утвърдени в Информационен регистър на одобрените програми за квалификация към Министерство на образованието и науката. Програмите целят повишаване на професионалната квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. На участниците се издава Удостоверение, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  с посочени тема, съдържание, брой часове и присъдени квалификационни кредити.   Програма: АДАПТАЦИЯ И РЕ-АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО. АГРЕСИВНОСТТА КАТО СИМПТОМ НА ПРОБЛЕМ НА ДЕТЕТО Програмата е предвидена за педагогически персонал и педагогически специалисти, които са отговорни за успешното преминаване на децата през различни етапи от образователния процес: от детската градина до гимназиалния етап на образованието. На обучаемите се предлагат подходи за работа с агресивни деца. Получените знания и умения в програмата, както и в ролевите игри, ще позволят на професионалистите да подкрепят децата във всеки етап от образователния процес. Брой кредити: 1   Програма: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ Програмата предоставя възможност на специалистите да участват активно в обучителния процес и да използват ресурсите на груповата динамика, както и на социалната работа. Интерактивното обучение е един от стандартите за качество на обучението. Подбрани са методи и техники, които могат да стимулират участието на децата, но биха могли също да се ползват и при работа с родители. Брой кредити: 2   Програма: НАСТАВНИЧЕСТВО (СУПЕРВИЗИЯ) И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА Програмата е насочена към подкрепа на педагогическите специалисти с цел подпомагане на новоназначени учители, стажант-учители, учители при ниска оценка в резултат на атестирането и оказване на методическа подкрепа за ефективното им включване в образователния процес. Програмата развива умения за договаряне на съвместната работа, оценка на нуждите от подкрепа и планиране на подкрепата, за слушане, формулиране на хипотези за трудностите, задаване на въпроси, подаване на обратна връзка и консултиране. Брой кредити: 3   Програма: ОБРАЗОВАТЕЛНА СОЦИАЛНА АНИМАЦИЯ Програмата запознава аудиторията със същността на образователната социална анимация и нейното приложение в практиката на обучение и образование на деца и родители. Темите на обучението разглеждат уменията на аниматора, играта и как да я приложим на практика. Обучаемите ще се запознаят по-подробно с групата, правилата на групата и нейното водене в рамките на социалната анимация, както и ще могат да получат познания и умения за създаване на образователни игри. Брой кредити: 2   Програма: ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО И РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ПСИХО-СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА Обучението цели да постигне общо ниво на знания и умения на педагогическите специалисти да познават индивидуалните потребности на децата, да идентифицират специфичните потребности на деца със специални нужди и деца в риск, да използват ефективни методи, подходи и техники за ефективно общуване, да прилагат консултантски методи при работата с деца, да привличат, подкрепят и поощряват усилията на родителите, да планират и провеждат дейности по модела „работа по случай”, като изграждат успешни модели на сътрудничество с други институции. Програмата включва правилата и принципите при изготвяне на социална оценка в смисъла на процес и договаряне с детето. Тя запознава специалистите с интервюто като метод на изследване на потребностите на детето и рамката за оценка на детето. Брой кредити: 2   Програма: ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ Програмата запознава с теориите за проблемно поведение при децата в отделните възрастови групи и особено тийнейджърите. Аудиторията ще бъде запозната с основните психосоциални интервенции, базирани на подхода резилианс, модела на компетенциите, модела за формиране на социални умения, семейно-групова конференция и договорите за поведение като подход за справяне с проблемното поведение.  Брой кредити: 2   Програма: ТОРМОЗ И НЕГОВОТО ОГРАНИЧАВАНЕ. ПОДХОД "БЕЗ ОБВИНЕНИЕ" ЗА ГРУПОВА РАБОТА ПРИ СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ Програмата е предназначена за педагогически персонал, който може да стане свидетел или първи да получи сигнал за ситуация на тормоз. Затова в първата част от програмата се дефинира понятието „тормоз“, неговите форми, както и разликата между тормоз и насилие над дете/ученик. В хода на програмата се предлага подход за групова работа „Без обвинения“ в седем последователни стъпки, като форма на превантивна работа и/или реакция на ниво клас. Всички обучаеми имат възможност да се включат в практическото проиграване на подхода. Брой кредити: 1   Програма: УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА НАД ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Програмата е предвидена за мениджъри на учебни и детски заведения и експерти. Дава  основни представи за кризисни връзки с вътрешната и външната общественост, с цел: защита на децата в учебно/детско заведение, защита на персонала на учебното/детско заведение и защита на престижа на заведението. Брой кредити: 1   Програма: УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ Програмата запознава с основни форми и концепцията на детско и родителско участие в живота на училището, чрез споделянето на добър международен и български опит за включването на децата и родителите, с акцент върху ролята на бащата. Програмата разглежда детето като активен участник в училищния живот.  След завършването на програмата професионалистите ще могат да развиват собствена концепция и стратегия за развитие на ефективно партньорство между училище и семейство, както семейство-училище и общност по модела на съществуващи международни добри практики. Брой кредити: 2  
Международна среща по проект
Международна среща по проект "Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието" На 14.03.2017г. Институт по социални дейности и практики започна тридневна международна среща по проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието” в ЦОП-Славейков, гр. София. Присъстваха представители от всички страни-партньори: Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания).  През първия ден всички присъстващи представиха своите организации, а накрая бяха запознати с целите и дейностите на новия проект, както и с 15-годишния опит и постижения на Институт по социални дейности и практики. Сещата продължи с разяснения за оценката, отчетността, възможностите на проекта, индикаторите и измерването им.  През третия и четвъртия ден от форума проф. Нели Петрова проведе обучение в подхода "Резилианс", което бе много положително прието от всички гости, професионалисти в социалната сфера. Партньорите от "The Association for a better world, (Словения)" представиха пърформанс върху сюжета на приказката "Малкия принц". (Снимки може да откриете в галерията). Проектът се финансира от Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.
Симулативна игра за ученици в Зона заКрила - Шумен
Симулативна игра за ученици в Зона заКрила - Шумен На 01.03.2017 г., една година след стартиране на инициативата "Ден на отворените врати", Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила" - Шумен посрещна поредната група деца - ученици от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров". Четиринадесет деца от 9,10 и 11 клас - участници в проект "Превенция на дискриминацията, насилието и расизма" по програма "Еразъм+", дискутираха със специалистите от Центъра и техни преподаватели по темата за насилието над деца. Бяха им представени информационни материали за правата на децата - участници в правни процедури и подкрепата, която децата и техните родители получават в "Зона заКрила". Децата участваха в симулативна игра "Разпит на дете пред съдия" в специализираното помещение "синя стая". Срещата премина при изключителен интерес и активност от страна на учениците, които свободно изразяваха впечатления и емоции и правеха препратки към реални казуси от училище. Много дискутиран беше въпросът за причините, поради които хората се въздържат да сигнализират за случаи на насилие и фактът, че по този начин толерират извършителите. Всички участници бяха закичени с мартеничка за здраве и благополучие.  
Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП
Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП Агенцията на Европейския съюз за основните права (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) споменава приноса на Институт по социални дейности и практики за въвеждането на „сините стаи” като място за изслушване на деца-жертви на престъпления в доклада си на тема: "Приятелско към детето правосъдие: перспективите и опитът на деца, въвлечени в съдебни производства като жертви, свидетели или страни в девет страни, членки на ЕС“ "Част от разпитите на деца в България се провеждат в т.нар. "сини стаи", въпреки че засега това се случва по-рядко, отколкото в Полша, защото все още не е стандартна практика.  "Сините стаи" съществуват в седем големи и три малки града в България. Институт по социални дейности и практики (ИСДП) участва в откриването на "сините стаи" за изслушване, подобни на тези в Полша, в които има детски мебели, цветни стени, играчки, пособия за рисуване и детски книжки. Тези стаи невинаги се намират в съда, а по-често в местата, където ИСДП развива интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства. Ето какво споделя едно 13-годишно момиче от България, претърпяло сексуално насилие, чийто разпит е проведен в "синя стая": "Беше много хубаво. Една мечтана стая [...] Като детска стая е [...] Да, имаше играчки. [...] Чувствах се много добре. " "Само част от децата в България, които са били предварително подготвени от психолози за изслушване в "сините стаи", оценяват получената информация като полезна. В тези случаи децата обясняват, че психологът ги е посетил у дома и им е обяснил правата им по време на изслушванията, както и вида на въпросите, които ще им бъдат зададени. Една малка група деца, които също са получили предварителна инфромация за изслушването, са били подготвени от социалните работници от ИСДП с помощта на информационни материали. ИСДП е първата организация, която управлява "сините стаи" и заедно с местните общини или местни НПО-та разпространява услугата "синя стая" в цялата страна.”, пише в доклада. Докладът на Агенцията на Европейския съюз за основните права обхваща два основни елемента: перспективите на професионалисти и перспективите на децата с наказателни и граждански производства. Първата фаза се фокусира върху гледните точки на различни специалисти, които си взаимодействат с деца в съдебни производства: съдии, прокурори, адвокати, съдебни служители, психолози, социални работници, преводачи и полицаи, на базата на интервюта с 570 професионалисти, а настоящото изследване, проведено през 2014 г, разглежда перспективите на децата и се базира на интервюта с 392 деца (включително консултации по време на подготвителната фаза). Интервюираните деца са участвали в съдебното производство, като свидетели в бракоразводни и граждански дела като свидетели или жертви на престъпления в наказателното производство. Целия доклад можете да прочетете тук: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view