Събития

Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София Съветът на потребители се провежда два пъти в годината в Центровете за обществена подкрепа на Институт по социални дейности и практики. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.  Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца и родители, ползващи или ползвали услугите на Центровете за обществена подкрепа в София - "Славейков" и "Надежда" и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори и бъдещи потенциални потребители на услугата.   Функциите на Съвета са свързани с това : Да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги; Да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността; Да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца както и за обмен на информация; Да създаде подкрепяща мрежа за работата и участие в живота на Центровете.   Тази година приоритетно срещите на Съвета на потребителите ще се провеждат под мотото на темите за  "За детските права” и "Ролята на бащата”. Те са изведени от нуждите на клиентите на Центровете, както и от приоритетите през 2016 г. на Институт по социални дейности и практики за застъпничество и популяризиране на детските права и подкрепа на функцията и ролята на бащата в грижите за детето.        Датите за провеждане на срещите на Съвета през първото полугодие на 2016 са:   23 март 2016 г. | 18 часа - Център за обществена подкрепа "Славейков"     Тема: "Правата на детето в контекста на раздялата в семейството" Срещата ще бъде фокусирана върху ролята на родителя в живота на детето след раздяла в семейството. Родителят не е родител само когато семейството е цяло, но и дори когато настъпи раздяла, дори и когато бъде създадено ново семейство. Детето има право на грижовни и обичащи го родители, които го разбират и посрещат адекватно всяка негова нужда, за да се развива то пълноценно. Срещата цели да повдигне основни въпроси по темата и да провокира дискусия сред участниците, за да бъдат споделени както добри, така и лоши практики.     30 март 2016 г. | 18 ч. - Център за обществена подкрепа "Славейков"  Тема: "Това, което искам да ти кажа…" Чрез различни арт-техники на участниците ще бъде дадена възможност да изготвят по артистичен начин самостоятелно „послания” до своите деца. Посланието за значимостта на родителската роля е най-въздействащо, когато е споделено чрез истинските истории на хората.    22 април 2016 г. | 16 ч. - Център за обществена подкрепа "Надежда" Тема: "Важният си ти!" Участието на деца в съдебни процедури, наказателни или граждански, е тема, която родителите не познават, докато не се сблъскат с нея в реалността. В съвремения свят децата са по-уязвими, отколкото възрастните осъзнаваме, те често могат да станат жертва или свидетели на злоупотреба, насилие или престъпление. В трудните за тях периоди на израстване могат лесно да бъдат въвлечени в престъпление и да се озоват в ситуация на конфликт със закона. Всяко дете, което участва в правни процедури, без значение дали е свидетел, потърпевш или извършител, е защитено и има своите права, част от които са то да бъде информирано както за правата му, така и за етапите през които ще мине и ролята на различните специалисти, които ще срещне в съдопроизводството, да бъде изслушано в подходящо и комфортно за него помещение от подготвен за работа с деца специалист, да получи подкрепа. Да бъдат информирани и подготвени за този момент е част от отговорността на родителите в грижата им за безгрижното детство.    За допълнителна информация и контакт: Център за обществена подкрепа "Славейков" - София, ул. "Пиротска" 175 | тел.: 02/ 9204238 | имейл: sapi_slaveykov@abv.bg Център за обществена подкрепа "Надежда" - София, кв. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" 23 | тел.: 02/9361026 | имейл: cop_nadejda@abv.bg  
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires L’Institut d’Activités et de Pratique sociales va organiser une série de séminaires sur le thème « L’évaluation personnalisée dans la justice pénale » à Plovdiv, Veliko Tarnovo, Choumen, Bourgas et Sofia. Y sont invités à prendre part des juges et procureurs au niveau régional, des policiers enquêteurs, des représentants des Services régionaux de l’Exécution des peines, Directions régionales d’Assistance sociale, du Service de Prévention de la délinquance juvénile, des Inspections régionales de l’Éducation auprès du Ministère de l’Éducation et de la Science, des communes et ONG et des prestataires de services sociaux.     Dans le contexte des exigences de la Directives 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant, les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et de leur transposition dans la législation nationale bulgare, l’Institut d’Activités et de Pratique sociales organise des séminaires, destinés aux professionnels engagés dans la justice des mineurs.   Un panel intitulé « Le sens des peines alternatives et le rôle du rapport préliminaire pour une justice équitable » est prévu à l’agenda des séminaires à Plovdiv, Veliko Tarnovo et Bourgas, pour examiner l’importance du rapport préliminaire pour l’individualisation de la peine,  les possibilités d’utilisation des ressources de la communauté, tels les services sociaux et d’autres services de soutien, changement et emploi, pour enrichir les possibilités de mise en oeuvre de programmes d’action sociale sur le peine. Ce panel vise à enrichir l’information, améliorer la compréhension et sensibiliser les professionnels au sujet du sens de la peine de probation et des activités conjointes au nom d’une justice équitable.    Dates : Plovdiv :  24.03 | 25.03 | hôtel Leipzig, 70, boulevard Rouski Veliko Tarnovo : 30.03 | 31.03 Choumen : 30.03 | 31.03 Bourgas : 31.03 | 1.04 Sofia : 13.04   Les séminaires sont organisés dans le cadre du Projet « L’augmentation des compétences des agents de probation », bénéficiant du mécanisme de financement norvégien pour la période 2009-2014, Programme BG15, et du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), JUST/2013/JPEN/AG/4601, financé par la Commission européenne. Les programmes des événements seront publiés après l’article.
Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари
Индивидуална оценка в наказателното правосъдие | Семинари Институт по социални дейности и практики ще проведе поредица от семинари на тема: Индивидуална оценка в наказателното правосъдие в градовете Пловдив, Велико Търново, Шумен, Бургас и София. За участие са поканени съдии и прокурори на областно ниво, разследващи полицаи, представители на ОСИН, РДСП, ДСП, РИО на МОН, РЗИ, общини и неправителствени организации, доставчици на социални услуги.     Във връзка с изискванията на Директива 2012/29 на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепа и защита на жертвите на престъпления и въвеждането им в българското законодателство, Институт по социални дейности и практики провежда семинарите, насочени към професионалисти, имащи отношение към правосъдието за деца.   В рамките на отделен панел: „Смисълът на алтернативните наказания, роля на предсъдебния доклад за справедливо правосъдие”, предвиден за семинарите в Пловдив, Велико Търново и Бургас, ще бъдат обсъдени значението на предсъдебния доклад за индивидуализиране на присъдата, възможностите за включване в него на ресурсите в общността, като социални и други услуги за подкрепа, промяна и заетост с цел увеличаване на възможностите за включване на програми за обществено въздействие в присъдата. Целта на този панел е да се повиши информираността, разбирането и чувствителността на професионалистите към смисълът на наказанието пробация и към съвместната работа в името на справедливо правосъдие.    Дати: Пловдив – 24.03 | 25.03 | хотел Лайпциг, бул. „Руски” №70 Велико Търново – 30.03 | 31.03 Шумен – 30.03 | 31.03 Бургас – 31.03 | 1.04 София – 13.04   Семинарите се провеждат във връзка с изпълнение на  проект „Повишаване на компетенциите на пробационните служители”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Програма BG15 и проект „Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето”, JUST/2013/JPEN/AG/4601, финансиран от Европейската комисия. Програмите за отделните събития се публикуват след статията.    
Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?
Дискусия: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода? Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. организират публична дискусия на тема: Готово ли е обществото ни да окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода?   Кога и къде? 23 март 2016 год., 14 ч. София, хотел „Даунтаун”, бул. „Васил Левски” №27 А Аудитория: За участие в дискусията са поканени представители на Министерство на Правосъдието, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, неправителствени организации и водещи национални експерти, които работят  по темата. Вход: Свободен, за предварителна регистрация и информация: Гергана Кирилова, Експерт Програми и проекти и организационна дейност, Институт по социални дейности и практики   Публичната дискусия ще бъде предшествана от Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода.
Обучение за ръководителите на пробационни служби
Обучение за ръководителите на пробационни служби Международни стандарти, междуинституционално сътрудничество, подготовка и участие в проекти Институт по социални дейности и практики проведе на 25ти и 26 ти февруари във Велико Търново двудневно обучение на ръководители на пробационните служби в страната. Тренингът беше насочен към повишаване на чувствителността на служителите към двойствения и противоречив характер на пробацията и към важността от нейното професионализиране. Целта му беше да стимулира у участниците разбирането на пробацията като дейност между наказанието и социалната работа и да ги сенсибилизира за същността на супервизията при работата им с пробационни служители и осъдени. Бяха представени актуални аспекти на професионализацията на пробационната дейност – резултати от международно и национално изследване на профила на компетенции на пробационния служител, както и препоръки за професионализиране – изисквания към подбора, въвеждащо и продължаващо обучение, методическа подкрепа и супервизия, екипно управление на случай и между институционално взаимодействие. В отделен панел беше разгледана спецификата на ромската общност и значението й при изпълнение на наказанието пробация.
Във фокус: опитът в прилагането на изискванията на Директива 2012/29/ЕС – Франция, Италия, България. Минимални стандарти за пълнолетни, пострадали от престъпления.
Във фокус: опитът в прилагането на изискванията на Директива 2012/29/ЕС – Франция, Италия, България. Минимални стандарти за пълнолетни, пострадали от престъпления. За втори пореден път сесията на Съвета за подкрепа на правосъдие, приятелско към детето, се организира съвместно от Министерство на правосъдието и Институт по социални дейности и практики. В инициативата се включиха представители на Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, Национален институт на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Върховна касационна прокуратура, Министерство на вътрешните работи, Академия на МВР, Институт по социални дейности и практики, УНИЦЕФ – България и Национална мрежа за децата.   Сесията се проведе дни след като Министерство на правосъдието внесе за обществено обсъждане пакет от законодателни промени в Наказателно процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), въвеждащи изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Промените ще гарантират правата на пострадалите от престъпления, деца и възрастни, да получават информация, подкрепа и защита при участието им в наказателното производство. Законопроектът неизбежно ще постави и въпроса за синхронизиране на вътрешните нормативни уредби. Съветът за подкрепа даде възможност за професионално дебатиране на темата и на предизвикателствата, пред които различните системи – правосъдна, социална, полицейска, здравна и образователна - ще са изправени. Зам.-министър Мичева определи като важен момент в бъдещата практика интегрирания подход при изготвянето на индивидуалната оценка на жертвите, деца и възрастни. Оценката определя специфичните мерки за защита на пострадалите, сред които са разпитът да се извършва в специализирано помещение от лице от същия пол, да е еднократен, да не се допуска контакт между пострадал и извършител. Институт по социални дейности и практики пилотира Модел за индивидуална оценка на деца жертви на престъпления в област Видин, отскоро и чрез центровете за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила в Монтана и Шумен. Вече има случаи, при които индивидуалните оценки са изготвени с участието на представители на полицията, прокурор, отделите за закрила и социалните работници от Комплекса за услуги, който осъществява координацията в мултидисциплинарния екип и между отделните институции. На местно ниво сътрудничество между институциите при случаите на деца жертви ще се осигури с Протокол за взаимодействие – за да гарантира бърза реакция при престъпленията срещу деца, той разширява Координационния механизъм за взаимодействие при случай на насилие над деца, включвайки като задължителен участник прокурор. Шест са страните в Европа, които вече са транспонирали Директивата. Опитът в Италия и Франция, представен от д-р Надя Стойкова, директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието" към Института, показва, че те се опират на ресурсите в съществуващите системи, за да осигурят подкрепа и защита на жертвите на престъпления по смисъла на Директивата.   „Като че ли за децата ресурсът, който може да се използва, е по-ясен – коментира д-р Стойкова – у нас може да се използва системата за закрила, доставчиците на услуги. Въпросът е как да гарантираме правата на възрастните жертви”. Институт по социални дейности и практики представи предложение за Пакет от минимални стандарти, които да гарантират тези правата. Пакетът предполага активното участие (финансиране и акредитиране) от страна на МП, МТСП, МВР, МЗ и местна власт и включва: информиране за правата на жертвите на престъпления; индивидуална оценка на случая; емоционална подкрепа; посредничество към универсални, социални, възстановяващи услуги. с психотерапевтичен пакет от услуги.   Развиването на капацитета на професионалистите за работа с жертви, деца и възрастни, е част от професионализирането на тяхната работа. Ресурсът, който Институт по социални дейности и практики ще отдели в следващите две години се осигурява по проект, финансиран от Европейската комисия. 980 професионалисти - съдии и прокурори, полицаи, социални работници, психолози, юристи, лекари, общински служители - ще бъдат обучени за изготвяне на индивидуални оценки и ефективно взаимодействие при работа с жертви - деца и възрастни. Очакванията на Института са в 28-те области да има работещи териториални екипи за взаимодействие и координация при случаи на пострадали деца и възрастни от престъпления.    
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие
Съвет за подкрепа: за приятелско към децата правосъдие Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Съвет подкрепа по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г. Събитието ще се състои на 17 февруари 2016 г. от 10.00 ч. в конферентна зала VENUS, бул. „Княз Александър Дондуков” №9 /вход откъм улица „Бачо Киро”/. Поканата е отправена към представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.    Програма: Правосъдие и защита на правата на жертви на престъпления 10.15 – 11.30   Представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България. Представяне на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Прилагане на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Анализ на ситуацията – данни от официалната статистика. Институт по социални дейности и практики   Правосъдие и иновативни услуги за правонарушители 11.30 – 12.00   Представяне на изследване за профила на пробационния служител, Институт по социални дейности и практики 12.00 – 12.30 Приключване на срещата     За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.
LE CONSEIL DE SOUTIEN: UNE JUSTICE BIENVEILLANTE ENVERS L’ENFANT
LE CONSEIL DE SOUTIEN: UNE JUSTICE BIENVEILLANTE ENVERS L’ENFANT Le Ministère de la Justice, en partenariat avec l’Institut d’activités et de pratiques sociales, organise une réunion du Conseil de soutien visant l’exécution de la Directive 2012/29/UE  établissant des normes minimales concernant le droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, en vigueur en Bulgarie à partir du mois de novembre 2015. L’événement aura lieu le 17 février 2016, à partir de 10 :00, dans la salle de conférences VENUS, 9, blvd. Kniaz Alexandar Dondoukov (entrée du côté de la rue Bacho Kiro). Y sont invités des représentants des institutions suivantes : le Ministère de l’Intérieur, le Parquet, le Ministère de l’Éducation et de la Science, le Ministère de la Santé, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, le département « Activités sociales et travail éducatif avec les délinquants", l’Institut national pour la Justice, Ministère du Travail et de la Politique sociale, l’Agence d’Assistance sociale, l’Académie du Ministère de l’Intérieur, la Direction générale de l’Exécution des peines et des organisations non gouvernementales.       Programme : La justice et la défense des droits des victimes de la criminalité 10h15 – 11h30   Présentation de l’état d’avancement en matière d’application de la Directive 2012/29/UE en Bulgarie. Présentation du modèle européen de l’approche intégrée pour la défense des droits et le soutien des enfants victimes de la criminalité. Application du la Directive 2012/29/UE dans les cas d’adultes victimes de la criminalité : défis et idées. Analyse de la situation : données statistiques officielles. Institut d’activités et de pratiques sociales  La justice et les services innovants pour les auteurs d’infractions 11h30 – 12h00   Présentation d’une étude du profil de l’agent de probation, Institut d’activités et de pratiques sociales. 12h00 – 12h30 Clôture de la réunion.     Pour une justice adaptée aux besoins des enfants : Le Conseil public de soutien еst une initiative de longue date de Institut d’activités et de pratiques sociales, dans le cadre du programme « Les enfants et la justice : prévention de la violence ». Le Conseil de soutien regroupe les efforts des représentants de l’Institut, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, l’Agence d’Assistance sociale, le Ministère de la Justice,  l’Académie du Ministère de l’Intérieur, l’Institut de psychologie auprès du Ministère de l’Intérieur, Ministère du Travail et de la Politique sociale, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Éducation et de la Science, l’UNICEF et autres, dans leurs efforts pour le développement et l’application des politiques et pratiques de soutien aux enfants impliqués dans des procédures judiciaires. Il se réunit plusieurs fois par an et offre la tribune à la discussion entre professionnels au sujet des études, recommandations, normes, etc. mises au point, présentés par l’Institut.
Подкрепата след наказанието: поглед от професионалисти за професионалисти
Подкрепата след наказанието: поглед от професионалисти за професионалисти Практики и опит в подкрепата на младежи, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, бяха споделени от Институт по социални дейности и практики, представители на Агенцията по социално подпомагане, пенитенциарни институции и неправителствени организации на конференцията „Живот с присъда и след нея”, организирана в София от Институт по социални дейности и практики в партньорство с фондация С.Е.Г.А. Събитието беше уважено от зам-министъра на МВР, г-н Цвятко Георгиев, който изказа увереност в бъдещите резултати при подхода, прилаган от Института - разработване на иновативни методи за подкрепа и прилагането им в социалната практика на услугите, които управлява и спрямо техните клиенти.   За младежите, лишени от свобода, това е интегрираната услуга за последваща подкрепа, която им се предоставя в първите шест месеца след напускане на затворената институция. Те я припознават като „шанс навън” – придружаване в първите им стъпки на свобода, съдействие за лични документи, настаняване, подход към трудова заетост и към образование. И още – правни консултации, психологическа подкрепа, укрепване на връзките със семейство и с приятелите. Услугата е доброволна – всеки може да се възползва от нея, стига да пожелае. Институт по социални дейности и практики я предоставя чрез Центровете за обществена подкрепа в София и Комплексите за услуги в Шумен и Видин. Работата на екипите стартира с информационни срещи с различни институции за представяне на интегрираната услуга, теренни обходи по кварталите, срещи в поправителен дом, затвори и затворнически общежития със служители и осъдени, индивидуални консултации и групова работа. 83-ма осъдени–клиенти на услугата, разработена мултиинституционална мрежа за сътрудничество по места, идентифицирани настоящи и нови ресурси в общността – това са част от резултатите от работа на Института през последните 7 месеца.   „Осъдените излизат с ясното съзнание, че не искат да се върнат обратно – споделят специалисти от екипа в Шумен – Навън се сблъскват с едно значително количество документи, често не разбират административните служители, които ползват професионален език”.  Тук идва ролята на придружаването от страна на социалния работник, към което „в началото подхождат недоверчиво”. „По-различното, несанкциониращото отношение, чувството свободно да обсъждаш трудностите и да излееш напрежението” – може би това са факторите, които променят нагласите и представата на осъдените за подкрепа – от финансова в началото към цялостна и психологическа в края на придружаването. Ако опитът на екипите на Института е различен спрямо случаите, които придружават, то предизвикателствата, с които се сблъскват в различните райони са близки: Стереотипите в общността, които допълнително маргинализират осъдените – шанс навън не е необходим, защото няма да се използва; подкрепата към точно тези лица, при реалната необходимост за подкрепа от страна на хора, които не са криминално проявени, е ненужна.   Невъзможност за включване в курсове за квалификация – голяма част от осъдените са без завършено основно образование, факт, който ги лишава от шанс да намерят законна, дори и нискоквалифицирана, работа. Основно предизвикателство пред осъдените в първите дни остава посрещането на базисните потребности: дрехи, дом, храна. Конференцията кръстоса различни практики и опит на специалистите, които могат да осигурят подкрепа след наказанието, илюстриращи тенденциите за избягване на корекционно-наказателния подход и към подкрепа за социалното вграждане на осъдените.     Случаят Бойчинови „Стремим се да превърнем Поправителния дом от място за изолация в място за подкрепа” – сподели г-жа Надя Цветкова, началник сектор СДВР – Бойчиновци. По време на престоя се отделя внимание на възможностите за образование, квалификация, подготовка за трудова заетост и личностно развитие на младежите. Така над 80% от момчетата там вече са преминали квалификационни курсове, които биха могли да им осигурят работа, след напускането на институцията. Полагат се усилия за развиване или възстановяване на отношенията със семействата им и за това, да се запази връзката с външния свят под една или друга форма. За последната една година в практика се превръщат срещите с техни връстници в Бойчиновци и Монтана, както и събития с културен и исторически характер. Оценката на нуждите и проблемните зони, върху които се работи по време на престоя, се изготвя съвместно с лишените от свобода. Това осигурява включване и възможност те сами да посочат грешките си, като ролята на социалния работник остава по-скоро придружаваща в този процес. Като полезен инструмент, подкрепящ работата, тя определи Картата за оценка на потребностите на осъдените и събирането на информация за детето от момента на постъпването в институцията, по време на целия престой и подготовката за напускане.  „Сътрудничеството с неправителствените организации по проекти, свързани със здравното образование и бъдещо интегриране е важно – заключи г-жа Цветкова – има интензифициране на срещите с Центровете за обществена подкрепа, които в София, Сливен и Монтана вече работят с насочени от дома младежи”.     Случаят Враца Структурите на Агенция по социално подпомагане „посрещат” осъдените в първите дни на свобода, като необходимостта от тяхната работа е очертана от проблемите на самите осъдени. Голяма част от тях не разполагат с валидни лични документи или изобщо не притежават такива. Г-жа Димитрийка Цанова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Враца, сподели инициатива от затвора във Враца, която разрешава този проблем, макар и на локално ниво. Социалните работници от ДСП влизат в местата за задържане по предварителна справка, в която се посочват осъдените, на които предстои напускане на институцията.  Задачата им е да информират осъдения за това, което го очаква навън. Важна част от работата им е да го запознаят с документите и формулярите, с които ще се сблъска в още в първите си дни на свобода. При излизане, лицето получава лична карта и финансовата помощ чрез пощенски запис – така  предотвратяват първия сблъсък на осъдените със система, чиито език не разбират.   Осем пъти е по-ниска вероятността лицето, което е на свобода да се върне в затвора, ако е трудоостроено. Това сподели г-н Петър Василев, дългогодишен служител и бивш главен директор на Главна дирекция за изпълнение на наказанията при Министерство на правосъдието. Най-рискови, според него, за рецидив са първите 6 месеца след освобождаването – това е времето, в което подкрепата следва да бъде интензивна. В края на третата година след излизането от затвора 90% от тези, които са извършили престъпление, вече са взели своето решение – това е времето, в което рецидивът рязко намалява. След 5-тата година вероятността за рецидив от страна на осъдения е равна на вероятността един обикновен човек, който няма криминална биография, да извърши престъпление.   Случаят на г-н М.С - на свобода по Коледа Подкрепата след наказанието, която Институт по социални дейности и практики осигурява, обхваща най-рисковия период в живота на лишените от свобода. Тя ще продължи да бъде предлагана, както за непълнолетни извършители, така и за навършили 18 години, и след приключване на проекта, като част от социалните услуги в Центровете за обществена подкрепа в София и Комплексите за услуги в Шумен и Видин. Към услугата Институт по социални дейности разработва допълнителни ресурси - наръчник и мултимедия за професионалисти, които работят с осъдени, както и "Пътеводител" за осъдените, в който те ще намерят полезна информация за подготовката им за освобождаване, първите им стъпки на свобода, както и адреси и контакти на институции и организации, които могат да ги подкрепят „навън”.