Събития

Добри практики на Института при изслушването на деца, участници в правни процедури с признание от Агенцията по основни права на Европейската комисия
Добри практики на Института при изслушването на деца, участници в правни процедури с признание от Агенцията по основни права на Европейската комисия На 13 ноември 2015 г., по покана на зам. Министъра на правосъдието – г-ж Вергиния Мичева, пред представители на институциите на национално ниво – МП, МВР, МТСП и др. и граждански организации, г-жа Моника Гутиерес, представител на Агенцията по основни права на Европейската комисия /FRA/, представи резултатите от извършеното в 10 европейски страни – България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания, и Великобритания, изследване „Правосъдие, съобразено с интересите на детето – перспективи и опитът на работещите с деца”. За целите на изследването FRA обобщава опита, впечатленията и гледните точки на професионалисти от 10 – те страни /полицаи, съдии, прокурори, социални работници, психолози/, участващи в наказателното и гражданското съдебно производство, както и преживяванията на децата, жертви или свидетели на престъпления, участвали в тези процедури. Изследването показва по категоричен начин, че когато децата се изслушват от обучени специалисти, когато има ясни процедури по изслушването, присъства само един обучен специалист, който ги изслушва и това става в подходящи специализирани помещения, децата се ползват по-добре от правата си, травмите от изслушването им са по-малко и те правят по-достоверни изявления. За целите на изследването са интервюирани и деца, които имат опит от участие в правни процедури, в ролята им на жертви или свидетели на престъпление. Децата споделят негативните си преживявания от многократните разпити, чувството, че възрастните не вярват на показанията им, тяхното объркване и тревожност от липсата на информация за това какво точно се случва с тях в процеса.  Въпреки, че изследването показва, че все още държавите – членки не изпълняват напълно задължението си да гарантират на децата правосъдие, съобразено с техните интереси, изследването представя и добри практики в някои от страните. За наша гордост, една от описаните добри практики представя усилията на ИСДП да въведе дружелюбно към детето, жертва или свидетел на престъпление, изслушване  при участието му в правни процедури – създаване на стандарти за разпит на дете, изграждане на специализирани стаи за изслушване на деца в 14 областни града в страната и изграждане на капацитет на мобилни екипи от психолози и социални работници за изслушване. Госпожа Гутиерес прояви искрен професионален интерес към опита на ИСДП и помоли представителят на Института да предостави по-детайлно практиката на форума в Министерство на правосъдието. Въпреки признанието на добрата практика от Европейската комисия и необходимостта България да транспонира във вътрешното си законодателство Директива 2012, не можем да отминем факта, че отговорните институции в България продължават да не разбират добре смисъла и значението на въвеждането на правосъдие, съобразено с интересите на детето и не използват наличните ресурси за щадящо изслушване.
Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства
Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства Анализ на прилагането на модела за интегриран подход при случаи на деца жертви на насилие или престъпление беше представен от д- р Надя Стойкова, Директор Програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието“ на кръгла маса във Видин.  На събитието присъстваха представители на районните прокуратури и съдилища, Областна Дирекция на МВР, Дирекция Социално подпомагане и специалисти от КСУДС - Видин. Моделът прилага изискванията на Директива2012/29/ЕС  по отношение на правата на децата жертви. Пилотира се в съдебен район Видин от април 2015 г. и целта му е да посрещне специфичните нужди от защита, породени от изключителната уязвимост на тези деца към натиск, сплашване или отмъщение от страна на извършителя.  Интегрираният подход при случай на дете жертва предполага мултидисциплинарен екип и междуинституционално партньорство между социален работник и инспектор Детска Педагогическа Стая, дежурен разследващ полицай или полицай от охранителна полиция. Според спецификата на случая към тях се привличат медицинско лице и дежурен прокурор.  Координацията на действията на екипа за района се осъществява от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Работата по случая започва с първоначална оценка на риска за детето, която трябва да се направи възможно най-рано след подаване на сигнала. Тя определя и мерките, които предстоят, за да се осигури закрила, възстановяване и подкрепа на детето и неговото семейство. Практиката показва, че партньорството с полицията и прокуратурата е изключително важно, за да се намали до минимум рискът от повторно травмиране на детето.  Най – големите предпоставки за нарушаване на правата на пострадалите деца и рискът от тяхното виктимизиране остават в етапа на полицейска проверка и досъдебно производство. В съдебен район Видин бихме искали да разширим Координационния механизъм за взаимодействие при случай на насилие, включвайки в него като задължителен участник прокурор, който по сега действащия механизъм е алтернативен участник.   Въпреки общото разбиране за съобразяване с потребностите на децата и защитата на техните интереси, има трудности при взаимодействието на местно ниво, породени основно от липсата на единна процедура за междуинституционално взаимодействие при работата по случай на дете жертва, както и от различните срокове на действие при различните институции. Възможност за преодоляване на тези трудности може да бъде Протоколът за междуинституционално взаимодействие, чийто работен модел бе представен и обсъден на кръглата маса. Протоколът осигурява бърза и ясна координация между отделните институции за закрила и правораздаване, защита на правата на детето и ясно разпределение на професионалните роли и отговорности при всеки отделен случай.
Шанс навън - подкрепа за младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода
Шанс навън - подкрепа за младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода Институт по социални дейности и практики стартира интегрирана услуга за подкрепа на младежи, на възраст от 14 до 29 години, изтърпели наказание лишаване от свобода. Животът «след затвора», «навън» често посреща с липсата на работа или жилище, с невъзможност да се продължи образованието и с пълен отказ на обществото ни да приеме и даде втори шанс на осъдените. Пътят, който затворниците извървяват, често се определя от тях като по-лош от този «вътре» и отваря вратата към рецидив. Подкрепата в първите шест месеца е изключително важна за успешното адаптиране и възможностите за нова реализация, въпреки присъдата.   Какво включва интегрираната услуга? Правни консултации Първи стъпки «навън» – подкрепа за осигуряване на подслон и вещи от първа необходимост, помощ при осигуряване на документи, включване в курсове за професионална квалификация, подкрепа при кандидатстване за работа, възстановяване на контактите със семейството и близките, посредничество в срещи и др..; Психологическа подкрепа – младежите получават възможност за индивидуални консултации с психолог и включване в групови програми за личностно развитие, за повишаване на уменията за общуване, решаване на проблеми, намаляване на негативните последици от престоя в изолация и справяне с агресията; Подкрепа за млади и бъдещи родители на деца от 0 до 7 години: целта й е да намали негативния ефект от преживяната раздяла и да развие умения за добро родителстване.    Интегрираната услуга за подкрепа се оказва от екипи, които включват младежки социален работник, психолог и юрист. Предоставя се безплатно за срок до шест месеца в посочените градове и комплекси и центрове за социални услуги. Шумен, Комплекс за социални услуги за деца и семейства Видин, Комплекс за социални услуги за деца и семейства София, услугата е мобилна, повече информация може да бъде намерена в Центровете за обществена подкрепа.
93 новородени бебета намериха обич, дом и подкрепа при своите приемни родители за последните 4 години
93 новородени бебета намериха обич, дом и подкрепа при своите приемни родители за последните 4 години Развитието на приемната грижа за новородени бебета в Област Шумен започна през 2011 година.  Комплексът за социални услуги в Шумен, с подкрепата на  UNICEF - България организира информационна кампания. Дадохме й име - "За бебетата и нуждата им да бъдат обичани". Стартирахме поредица от инициативи, чрез които разказвахме на хората за нуждата на новородените бебета от обич, подкрепа и семейна грижа. Разказахме за приемната грижа и споделеното родителство, за смисъла, който има да обединим усилията си, за да дадем шанс на всяко дете в риск да расте в семейство. Изминаха 4 години от момента, в който за първи път настанихме новородено бебе в приемно семейство. От тогава до този момент беше предотвратено изоставянето в институция на 93 бебета, които по различни причини не остават със своите рождени родители. Партньорството на областно ниво направи възможно развитието на приемната грижа за новородени бебета в Област Шумен. Освен Отделите за закрила на детето, наши партньори са Община Шумен и Центъра за обществена подкрепа в Нови Пазар, Центъра за майчино и детско здраве към UNICEF  - България, МБАЛ - Шумен.   Първи родители Днес, екипът на Комплекса за социални услуги е развил професионални компетенции на 20 семейства, които уверено поемат грижа за новородени бебета и малки деца. Освен добрата грижа, те са готови във всеки един момент да дадат път на бебетата към новите им родители - осиновителските семейства, които така дълго очакват своите рожби. Приемните родители знаят, че са част от живота на бебето в най-важния момент - мигът след раждането и отдават обич и грижа, когато бебето има най-голяма нужда от това. Така то се учи да създава връзки, изгражда чувството си за значимост, поема по-уверено пътя към своята автономност. Това може да даде само едно семейство - добре подготвено да посрещне точно тази нужда.   Подкрепа за подкрепящите Организираната подкрепа на семействата е ключов момент в развитието на приемната грижа за новородени бебета. Приемните родители имат възможност във всеки един момент от денонощието да потърсят подкрепа от ключовия социален работник. В групата за взаимопомощ отваряме пространство за споделяне на радостта и трудностите в грижата. Привличаме външен експерт - детски психиатър, чрез който подкрепяме приемните родители,  на които е поверена грижата за бебета и деца с увреждания. Организираме супервизии, чрез които даваме обратна връзка на поставени трудности в нелекия процес на грижа за приемно дете. Заставаме до приемните семейства при срещата на бебето с рождените родители или осиновителски семейства. Осигурената семейна грижа в приемните семейства, даде възможно да се ускори и процеса на осиновяване и реинтеграция. Следваме  най-добрия интерес на децата и осигуряваме подкрепа за децата, родното семейство и осиновителите.
Среща на Съвета за подкрепа
Среща на Съвета за подкрепа Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Обществен съвет за подкрепа във връзка с преглед на ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влиза в сила за България от ноември 2015 г. Общественият съвет ще се състои на 21 октомври 2015 г. от 15.00 ч. в зала  205 в сградата на Министерство на правосъдието. Ще бъдат представени ангажиментите на страната за изпълнение по прилагането на Директива 2012/29/ЕС, както и актуалните дейности, които допринасят за тяхното изпълнение.  Институт по социални дейности и практики ще представи резултати от текущи и предстоящи проекти по въвеждане на изискванията на Директивата и възможности за страната ни да отговори на тези изисквания. Специално внимание ще се отдели на напредъка по прилагането на Директива 2012/29/ЕС, както и на предстоящите възможности за обучение на съдии, прокурори, представители на полицията, лекари и социални служби от всичките 28 областни съдебни райони по изискванията на Директивата за подкрепа на жертви на престъпления в рамките на проект "Правосъдие, адаптирано към детето – обучение на професионалистите за по-добро взаимодействие" (Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation).   На Съвета за подкрепа ще бъде представен проект „Повишаване компетенциите на пробационните служители”, договор № 93-00-237/ 27.04.2015 г., финансиран по Малката грантова схема BG 15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”,   и напредъка в изпълнението му, като ще бъдат обсъдени и предстоящите проектни дейности. Покани за участие са отправени към представители и експерти от Държавна агенция за закрила на детето, Прокуратурата, Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Академия на МВР, Национален институт по правосъдие, Агенция за социално подпомагане, УНИЦЕФ – България.    За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.
RÉUNION DU CONSEIL DE SOUTIEN
RÉUNION DU CONSEIL DE SOUTIEN Le Ministère de la Justice, en partenariat avec l’Institut des Activités et Pratiques Sociales, organise un Conseil public de soutien, dans le cadre de l’examen des engagements de la Bulgarie pour la mise en œuvre de la Directive 2012/29/UE  établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui entre en vigueur dans le pays à partir de novembre 2015. La réunion du Conseil public se tiendra le 21 octobre 2015 à partir de 15h00, dans la salle  205, au Ministère de la Justice. Y seront présentés les engagements de la Bulgarie en matière d’application de la Directive 2012/29/UE, ainsi que les activités actuelles contribuant à leur réalisation. L’Institut des Activités et Pratiques Sociales fera part des résultats obtenus dans le cadre des projets en cours et à venir futurs, visant l’introduction des exigences de la Directive, et examinera la capacité de notre pays d’y répondre. Une attention spéciale sera accordée à l’avancement dans le processus de transposition de la Directive 2012/29/UE, ainsi qu’aux possibilités de formation de juges, procureurs, agents de police, médecins et services d’assistance sociale dans tous les 28 districts judiciaires, en vertu des exigences de la Directive pour le soutien aux victimes de la criminalité, dans le cadre du projet «Une justice bienveillante envers l’enfant – formation de professionnels pour une meilleure coopération» (« Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation »). Le projet «L’amélioration des compétences des agents de probation», contrat No 93-00-237/ 27.04.2015, financé par capitalisation des subventions BG 15 du Mécanisme financier norvégien 2009–2014, ainsi son état d’avancement et les prochaines activités dans le cadre du projet, seront présentés soumis au Conseil de soutien. Y sont invités à prendre part des représentants et experts des institutions suivantes : l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, le Parquet, le Ministère de la Justice, la Direction générale de l’Exécution des peines, le Ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la Police nationale, le Ministère du Travail et de la Politique sociale, le Ministère de l’Éducation, le Ministère de la Santé, l’Académie du Ministère de l’Intérieur, l’Institut national de la Justice, l’Agence d’Assistance sociale, UNICEF – Bulgarie. Pour une justice adaptée aux enfants : Le Conseil public de soutien est une initiative de longue date de l’Institut des Activités et Pratiques Sociales, réalisée dans le cadre du programme  «Les enfants et la justice : prévention de la violence». Le Conseil de soutien regroupe les efforts des représentants de l’Institut, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, l’Agence d’Assistance sociale, le Ministère de la Justice, l’Académie du Ministère de l’Intérieur, l’Institut de Psychologie auprès du Ministère de l’intérieur, le Ministère du Travail et de la Politique sociale, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Éducation, UNICEF  et autres, en matière de développement et d’application des politiques et pratiques de soutien aux enfants impliqués dans des procédures judiciaires. Ses sessions sont organisées quelques fois par an : elles ouvrent  l’espace à la discussion entre les professionnels sur les études, recommandations, normes mises au point, etc., présentées par l’Institut.
Как да защитим децата от насилие
Как да защитим децата от насилие Институт по социални дейности и практики организира на 15 октомври 2015 г. (четвъртък) кръгла маса “Как да защитим децата от насилие”. На събитието ще бъдат представени нови практики за работа с деца, професионалисти и родители в училища и детски градини, пилотирани от ИСДП в рамките на проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. Ще поговорим за някои от предизвикателствата, които образователните институции и родителите трябва да са готови да посрещнат в контекста на динамичните промени на проблемите и потребностите на децата в училище днес. Кръглата маса ще се проведе и във връзка със стартиралата през месец юни 2015 г. кампания „Едно от Пет” на Съвета на Европа, която Институтът реализира в България. Кампанията е част от общата дейност на организацията по превенция на сексуалното насилие на деца и повод да поговорим за ролята, която професионалистите в училища и детски градини могат да изиграят по тази важна тема. Ще се радваме да споделим с Вас предстоящите планове на организацията за работа с училища и детски градини на територията на страната, за да се гарантира сигурна и развиваща за децата среда. Събитието ще се проведе в SOHO - Софийска Холистична Коуъркинг Компания, ул. Искър 4 (зад ЦУМ), от 10:00 до 13:30 ч.
Институт по социални дейности и практики поема управлението на КСУДС – Стара Загора
Институт по социални дейности и практики поема управлението на КСУДС – Стара Загора Институт по социални дейности и практики поема управлението на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Договорът с община Стара Загора е сключен на 1 октомври 2015 г. и обхваща период от три години. КСУДС – Стара Загора има 10 годишен опит в развитието и предоставянето на социални услуги под управлението на сдружение „Самаряни”, които успяват да превърнат Комплекса в еталон на грижата за уязвими деца.  За това време екипът е подкрепил хиляди деца и техните семейства, повишавайки капацитета и уменията им за родителстване и предотвратявайки изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. Подобряването на семейната среда и родителството ще продължат да бъдат водеща цел на услугите, които Комплексът предлага. Постепенно ще бъде доразвит капацитетът за предоставяне на услуги, които включват различни групови програми за родители, деца и тийнейджъри, в зависимост от техните индивидуални потребности. Ще бъде включен и пакет от изцяло нови услуги,  сред които интензивна социално-педагогическа подкрепа и придружаване на деца във висок риск,  както и интегрирани услуги за деца, жертви на насилие. И в Стара Загора Институтът ще продължи политиката си да подкрепя и развива капацитета на специалистите, работещи в услугите, които управлява, чрез обучения и супервизии. Визията за развитието на Комплекса в следващите три години включва постигане на европейско качество на всички предоставяни услуги, осигуряване на достъп до услугите за всички нуждаещи се и превръщане на Комплекса в модел за социална работа, лаборатория за иновативни практики и в реален ресурсен център за община Стара Загора по отношение на прилагането на модерна социална работа във всички институции и услуги. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора включва: Център за обществена подкрепа на деца и семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители и осиновители, превенция на насилието, отпадането от училище и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Звено „Майка и бебе” – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето.  Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия.   Споделена история: Институт по социални дейности и практики участва в изграждането на КСУДС – Стара Загора в периода 2005-2006 г., подкрепяйки методически местният доставчик – сдружение „Самаряни” в пилотната фаза на Комплекса, финансирана по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. През годините Институтът се включва в развиването и прилагането на услуги за деца и семейства в КСУДС – Стара Загора в областите превенция на изоставянето, приемна грижа и осиновяване и превенция и подкрепа на деца с девиантно поведение. През 2006-2007 в рамките на проект „Деинституционализация на услугите в Стара Загора”, подкрепен от фондация АРК, ИСДП извършва оценка и анализ на местните потребности. На анализа стъпва концепцията за изграждане на областни центрове за приемна грижа на национално ниво в рамките на проект „Създаване на областен център по приемна грижа”, реализиран съвместно със Сдружение „Самаряни”, ИСДП и МСС с финансовата подкрепа на фондация „АРК” и Уницеф-България. През 2013 г. в рамките на проекта „Чуй детето” Институтът подкрепя обособяването на „синя стая” в Комплекса - специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, жертви на насилие;  създаден е и обучен мобилен екип за разпит на деца. Методическата подкрепа от страна на Института продължава до април 2015 г. Проведени са редица междуинституционални работни срещи и обучения за договаряне на междусекторното сътрудничество в рамките на правосъдието за деца и с участие на деца- жертви.   Източник на снимката – сдружение „Самаряни”, www.samaritans.bg
L’INTERACTION INTERINSTITUTIONNELLE POUR LE SOUTIEN AUX ENFANTS VICTIMES À VIDIN : RÉSULTATS ET DÉFIS
L’INTERACTION INTERINSTITUTIONNELLE POUR LE SOUTIEN AUX ENFANTS VICTIMES À VIDIN : RÉSULTATS ET DÉFIS Dr Nadia Stoykova, Directrice du Programme « Les enfants et la justice : prévention de la violence », a présenté son rapport intitulé « Analyse de l’application du modèle de l’approche intégrée dans les cas d’enfants victimes de violences ou d’actes criminels » à la table ronde, organisée à Vidin.  À l’événement ont pris part des représentants des tribunaux et parquets aux niveaux des districts, la Direction régionale du Ministère de l’Intérieur, la Direction d’Assistance sociale et des experts du Centre de services sociaux pour les enfants et leurs familles à Vidin. Le modèle répond aux exigences de la Directive 2012/29/UE, relatives aux droits des enfants victimes. Il est piloté dans le district judiciaire de Vidin à partir du mois d’avril 2015. Il se pose l’objectif de répondre aux besoins spécifiques de protection des enfants victimes, dus à la vulnérabilité particulière de ces enfants face à la pression, aux intimidations et représailles de la part de l’auteur du crime. Dans le cas d’enfant victime, l’approche intégrée nécessite la prise en charge par une équipe multidisciplinaire et l’application d’un partenariat interinstitutionnel entre le travailleur social et l’inspecteur de police du service de prévention de la délinquance juvénile, le policier enquêteur ou l’agent de sécurité de la police nationale. Selon la particularité du cas, il est possible d’inviter un médecin et un procureur à y prendre part.  Au niveau du district judiciaire, la coordination des actions de l’équipe est confiée au Centre de services sociaux pour les enfants et leurs familles à Vidin. L’accomplissement de la première mission, celle de l’évaluation initiale du risque pour l’enfant, commence le plus tôt possible après la réception du signalement. Elle permet de fixer les mesures à entreprendre, afin d’assurer la protection, le rétablissement et le soutien à l’enfant et à sa famille.   La pratique démontre l’importance majeure du partenariat entre la police et le parquet, pour réduire au minimum le risque de traumatisation répétée de l’enfant.  La plupart des conditions préalables à la violation des droits des enfants victimes et le risque de leur victimisation demeurent au stade du contrôle policier et de l’enquête préliminaire. Au niveau du district judiciaire de Vidin, nous aimerions étendre le mécanisme de coordination dans les cas de violence, en prévoyant la participation obligatoire d’un procureur (actuellement, le procureur n’est qu’un participant alternatif).   Malgré la compréhension générale de tous les acteurs de la prise en considération des besoins des enfants et de la protection de leurs intérêts, la principale difficulté réside dans l’interaction au niveau local, due essentiellement à l’absence d’une procédure unique pour l’interaction interinstitutionnelle applicable dans les cas d’enfants victimes, ainsi que dans les différents délais à respecter par les institutions. Le Protocole d’interaction interinstitutionnelle est une solution possible pour résoudre le problème : son modèle de travail a été présenté  et discuté à la table ronde. Il est appelé à garantir une coordination rapide et claire entre les différentes institutions pour la protection et la justice, la protection des droits de l’enfant et une répartition claire des rôles et des responsabilités professionnelles dans chaque cas.  
10 години рисуваме детството
10 години рисуваме детството Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 10 години от създаването си. Официалното откриване беше на 2 октомври 2005 година. "Изминаха 10 години, изпълнени с ентусиазъм в работата на екипа, професионализиране,  партньорство и съвместна работа. Днес ние се обръщаме към нашите партньори с благодарност за споделената работа и грижа за децата и родителите, с които работихме съвместно през изминалите години", каза Директорът на Комплекса Венета Господинова. Празничният ден започна с тържествена среща на екипа на Комплекса с партньорите - Община Шумен, Отделите за закрила на детето, Центъра за майчино и детско здраве, Семейно консултативните центрове в Шумен, Велики Преслав и Нови пазар, Общински здравен център и много други.  По късно през  деня, Комплексът представи открити сесии с деца и родители. Жителите на Шумен имаха възможност да наблюдават: Сесия на Училище за бременни; Арт ателие с тийнейджъри Ателие "Житейски умения" с децата от Центъра за работа с деца на улицата.