Събития

Трета работна среща на партньорите и учебен семинар във Франция
Трета работна среща на партньорите и учебен семинар във Франция Срещата на партньорите и учебен семинар на тема „Мултидисциплинарен подход за изслушване на деца” бяха проведени в периода 22 – 26 юни, 2015 година в Париж и в Анжер. Фокусът на срещата бе поставен върху модела на взаимодействието на системите за закрила, правосъдието и здравеопазването при случаите на деца, пострадали от престъпление във Вал де Марн, един от най-гъсто населените департаменти във Франция, с население надвишаващо 1 300 000 жители. Добра практика за временно настаняване на момичета, жертви на сексуално насилие, в къщи от семеен тип беше представена от директора на отдела Социални грижи за деца към Вал де Марн. Партньорите се запознаха и със съвместната работа на болницата, полицията и съда в Анжер. Проведе се посещение на Педиатричното медико-правно звено, разположено в детското спешно отделение към Университетската болница в Анжер. Помещението е оборудвано с венецианско огледало и позволява да бъде направен разпит на децата, постъпили в болницата, по щадяща процедура. Разпитът се провежда от специално обучен служител на полицията, а социални работници, служители на болницата, провеждат подготовката на детето за изслушването и придружават детето и семейството при извършването на медицински прегледи. В Анжер са изградени още две стаи за щадящо изслушване на деца, разположени съответно в полицията и в съда. Благодарение на добрата подготовка на професионалистите и подкрепата, която оказва La Voix de l’Enfant в региона, е развита добра практика за местно взаимодействие, така че да се осигури закрила и да се гарантират процесуалните права на децата жертви. Обсъдени бяха първи препоръки за прилагането на мултидисциплинарен подход, за да се гарантира правото на защита, закрила и рехабилитация на децата, жертви на престъпление.
Troisième réunion de travail des partenaires et séminaire de formation en France
Troisième réunion de travail des partenaires et séminaire de formation en France La réunion des partenaires et le séminaire de formation sur le thème « L’approche multidisciplinaire dans l’audition des enfants » ont eu lieu pendant la période 22 – 26 juin 2015, à Paris et Anger. Les participants à la réunion ont mis l’accent sur le modèle d’interaction entre les systèmes de protection, la justice et la santé, dans les cas d’enfants victimes de la criminalité à Val-de-Marne, un des départements à plus haute densité de la population en France, comptant plus 1 300 000 habitants. Le Directeur du service d’Assistance sociale au département Val-de-Marne a présenté la bonne pratique d’hébergement des filles victimes d’abus sexuels dans des maisons d’accueil de type familial. Les activités conjointes de l’hôpital, de la police et du tribunal à Anger ont impressionné les partenaires. Ces derniers ont eu également l’occasion de visiter l’Unité médico-judiciaire, dans le service des Urgences pédiatriques, à l’Hôpital universitaire d’Anger. La salle est équipée d’un miroir vénitien et offre toutes les conditions requises pour une audition adaptée aux besoins de l’enfant hospitalisé. L’audition est menée par un agent de la police spécialement formé. Des travailleurs sociaux et des employés de l’hôpital préparent l’enfant pour l’audition et l’accompagnent, avec sa famille, dans les cabinets pour les examens médicaux. Anger dispose aussi de deux autres salles aménagées pour l’audition des enfants victimes, situées respectivement au commissariat de police et au tribunal. Au niveau local, l’interaction fonctionne très bien et garantit la protection et les droits procéduraux des enfants victimes, grâce à la bonne formation des professionnels et au soutien accordé par La Voix de l’Enfant dans la région. La discussion a porté sur les premières recommandations pour l’application de l’approche multidisciplinaire, appelées à assurer le droit à la défense, à la protection et au rétablissement des enfants victimes de la criminalité.
Предстоящо обучение
Предстоящо обучение "Работа с родители, извършили насилие над децата си, настанени в приемна грижа"   Екипът на Институт по социални дейности и практики ще бъде обучен в Работа с родители, извършили насилие над децата си, настанени в приемна грижа. Обучението на 15-17 юли ще се води от г-жа Ортодокси Саломон, Асоциация R.E.A.L.I.S.E- Франция   Първата задача за социалните работници и придружаващите специалисти е насилието над деца в семейството да бъде назовано, за да се направи опит да бъде спряно. Как да пресъздадем условията, в които е възникнало насилието и начина, по който се е развило, за да можем да предложим  на предполагаемите извършители промяна в поведението им към техните деца? Ортодокси Саломон, дългогодишен специалист в областта на алтернативната грижа,  ще работи в София върху различните етапи в придружаването на родители-насилници и работа с тях- от оценката на възможностите им  да възприемат отново родителските си функции, до поставянето на диагнозата „необратим” и настаняването на детето в приемно семейство с перспектива да остане там до пълнолетие. Събирането на фамилната история на детето, установяването на едно семейно развитие с възможности за индивидуален резилианс също ще бъдат сред темите на тридневното обучение в София. Програмата съдържа следните модули: А.Стъпки за следване при работа с родители-насилници Б.Как да бъде спряно репродуцирането на симптомите в семейство, където е извършено насилие над дете В. Какво е мястото, което специалистите отреждат на семействата на децата, настанени в институции и в приемна грижа Г. Как се работи с  родители с психични заболявания и с техните деца Д. Медиаторски техники, които подпомагат подпомагащата връзка на специалиста с клиента Е.Базовото или разширеното семейство като ресурс за преодоляване на травматизма. Програмата включва представяне на случаи от участниците и коментар по тях; теоретични експозета и клинични случаи, представени от обучителката Ортодокси Саломон.
Ваканционна програма 2015 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2015г. - 15.09.2015г.
Ваканционна програма 2015 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2015г. - 15.09.2015г.   ЦЕЛЕВА ГРУПА: 7-12 деца на възраст от 8 до 15 години Деца от ДД „А.Златаров“ и ДД „П.Р.Славейков”, деца от общността ползващи услуги на ЦОП; деца от общността КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА: Децата да са клиенти на ЦОП или самозаявени от родител/настойник/приемно семейство  за включване в програмата; програмата да е част от плана по услугата;     Обгрижващите лица да са заявили съгласието си за включването на детето в Лятната програма.   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:   Организиране свободното време на децата през лятната ваканция чрез провеждане на образователни, спортни и развлекателни дейности за изграждане на социални житейски yмения.      ЗАДАЧИ: Да повишат уменията си за общуване; Да изградят умения за екипност; Да доразвият познанията си в интересни за тях области; Да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около детето и изграждане на общност; Да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, в града, провеждане на интерактивни занимания на открито и др.; Да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време; Да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване     ДЕЙНОСТИ:   Дейностите ще се осъществяват в ателиета – в  сградата на ЦОП или изнесено  в рамките на 3 часа, като децата ще имат право да изберат ателието, в което да участват или да участват във всички ателиета.   АТЕЛИЕТА:   "Приложно изкуство" - за развиване и утвърждаване креативността на децата;   В ЦОП-Надежда Вторник от 10-12,30ч. Водещи : Янита Петрова,Цветомира Минкова В ЦОП Славейков и изнесено Петък 10-12ч. Място на провеждане Водещи : Цветомира Минкова, Радослав Байкушев     "По-добре да поговорим" – групова програма за деца за развитие на социални умения – по утвърдена програма на ИСДП сряда от 14.00-17.00ч. ДД „А.Златаров“ водещи: Елица Маркова,Венислав Тодоров     „Ателие „Приказки” – групова програма за деца чрез наративна техника- в ЦОП Славейков водещи – Велина Тодорова и Антония Борисова, включва се и доброволец   „Малък спортист” –  за придобиване на познания и умения в сферата на спорта и развитие на двигателната култура – игра на тенис на маса, федърбал, народна топка, щах петък от 10-12.30ч.  в двора на ДД“А.Златаров“ Водещи: Ася Петрова, Венислав Тодоров, Аглика Данова   Ателие "Навън" - за пълноценно физическо развитие и опознаване на града, в който живеем, неговите забележителности и природни дадености; посещение на кино,  театър, музей, конна база «Славия», Зоопарк, галерия и др.   Всеки четвъртък, съобразно графика на съотвеният обект, които се посещава; Водещи: По график екип от ЦОП «Славейков» и ЦОП Надежда   Ателие „Фолклор“ – разучаване на народни танции познания за българския фолклор Вторник от 16-18ч. в ЦОП Надежда водещ: доброволец и представител на ЦОП по график, съобразно изготвена програма;   Ателие „Готварство“ – придобиване наумения за приготвяне на храна, за пазаруване, за традици в храненето и развитие на умения за работа в екип ЦОП-Надежда петък от 15-17.30ч. Водещи: Янита Петрова, Полина Павлова За ЦОП Славейков четвъртък -16-20 ч. Водещи - Иван Дулов и Цветан Тодорин   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Свободното време на децата през ваканцията да бъде организирано и ангажирано с образователни, спортни и развлекателни дейности. Целта е децата, които ще участват в „Лятната програма”,  да: получат добро отношение, внимание, стимулиране, насърчаване за извършване на полезни дейности да повишат уменията си за общуване и работа в екип; да изградят умения за ефективно организиране на дневния ритъм; да развият чувство както за поемане на лична отговорност за постъпките си и произтичащите от тях последствия, така и на отговорност за околните; да развият  познанията си в интересни за тях области; да обогатят познанията си за града и неговите забележителности и културни обекти;   ЕКИП ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ПРОГРАМАТА: Екипът на ИСДП  - социални работници и психолози, доброволци/ студенти   Очакваме родители/настойници/приемни родители да се обръщат за договаряне към г-жа Янита Петрова на телефон 02 9361026 и 0895522461 или г-жа Боряна Василева на тел.029361026, както и на имейл: cop@sapibg.org.
Приоритизиране на достъпа до правосъдие за всички деца в Европа и отвъд нея: включване на специфичните детски права и нужди в правосъдните реформи на всички нива!
Приоритизиране на достъпа до правосъдие за всички деца в Европа и отвъд нея: включване на специфичните детски права и нужди в правосъдните реформи на всички нива!   На 3 юни 2015 г. в Брюксел се проведе конференция посветена на правосъдието за деца, която бе съорганизирана от Уницеф и Агенцията на ЕС за основни права в партньорство с Интергрупата на тема права на децата в Европейския парламент.   Достъпът до правосъдие е само по себе си основно човешко право. В същото време, то е улесняващо право, което овластява децата да реализират правата си, утвърдени с Конвенцията за правата на детето. Достъпът до правосъдие е също така в основата на доброто управление, устойчивото и приобщаващо развитие и върховенството на закона. В един от своите Общи коментари, Комитетът по правата на детето съществено допринася за поясняването на това как особеното положение на децата прави прилагането на закона – т.е. гарантирането, че добрите закони, съществуващи на хартия, се привеждат в изпълнение и на практика – още по-важно за достъпа на децата до правосъдие: „За да имат смисъл правата трябва да съществуват ефективни правни средства за защита, които да отстраняват нарушенията.” Това изискване е изрично заложено в Конвенцията. Особеният и зависим статут на децата им създава реални трудности при използването на правните средства за защита за отстраняване на нарушения на техните права. Така че, държавите трябва да обърнат специално внимание, за да гарантират, че децата и техните представители разполагат с ефективни, съобразени с децата процедури. Те трябва да включват: информиране на децата за правото им да бъдат чути по достъпен за тях начин,предоставянето на лесна за възприемане от детето информация, консултации, застъпничество, включително подкрепа за самостоятелна защита, както и достъп до независими процедури за подаване на жалби и до съдилищата с необходимата правна и друга помощ. Когато се установи, че дадени права са нарушени, трябва да има подходящо обезщетение, включително компенсации, а когато е необходимо – мерки за подпомагане на физическото и психическото възстановяване, рехабилитация и реинтеграция. По време на събитието бе представен доклада на Уницеф „Справедлив достъп до правосъдие на децата от Централна и Източна Европа и Централна Азия“, който е фокусиран върху Албания, Грузия, Киргизстан и Черна гора. Анализът показва, че в региона има нарушения на правата на децата, които остават нерегистрирани или не биват повдигани изобщо в съда. Някои от тях са: Отнемането на възможността на децата с увреждания да ходят на училище или разделянето им от родителите, Отказ на здравни услуги, лични документи или социални помощи за деца от ромски произход или бедни семейства в отдалечени населени места, както и Незачитане на най-добрия интерес на децата по време на бракоразводни дела. Отчита се, че всички деца се сблъскват с пречки при търсенето на правосъдие, но децата с увреждания, децата от етнически малцинства, бедни семейства и момичетата като цяло са изправени пред повече предизвикателства в сравнение с останалите деца. Пълният текст на доклада може да бъде разгледан на английски език на http://uni.cf/1FkhxFn Друг акцент от форума бе представянето на доклад на Агенцията на ЕС за основни права (FRA) „Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опит на професионалистите”, който е изготвен на основата на интервюта с професионалисти, които са ежедневно в контакт с деца — жертви или свидетели, в съдебни производства в 10 държави членки на ЕС: България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания и Обединеното кралство. Проучването на FRA разкрива, че практиките за участие на децата са много различни не само между отделните държави членки, но и вътре в тях, и че тези практики невинаги са съобразени с интересите на детето. От това се вижда необходимостта от ясни и последователни стандарти и насоки, които да се наблюдават систематично, както и специализация на професионалистите, работещи с деца.   Основните изводи от доклада са: През последните години зачитането и изпълнението на правото на изслушване на детето е подобрено, по-специално в наказателното производство. В гражданското производство децата невинаги се изслушват. Необходими са по-големи усилия, за да се гарантира, че децата се изслушват в безопасни помещения, съобразени с интересите на детето, при използване на техники, подходящи за възрастта и зрелостта на детето. Децата следва да се изслушват колкото е възможно по-малко пъти с участието на малък брой добре обучени професионалисти; Националното законодателство често съдържа разпоредби относно правото на информация, но на практика има значителни различия в начина, по който децата се информират, кога, от кого, за какво и как. Редовната, съобразена с интересите на детето информация и съответните материали относно правата на детето и съдебните процедури, пригодени за възрастта на детето, по време на цялото производство, могат да увеличат доверието на децата в правосъдието; Повечето държави членки са положили значителни усилия за гарантиране на правото на детето на неприкосновеност на личния живот и на защита от нараняване и повторно травматизиране, по- специално в наказателните производства. На практика обаче често мерките за осигуряване на защита не се използват достатъчно. Отделните помещения за предотвратяване на контакт с ответниците и използването на видеозаписи и видеопрепратки от обучени професионалисти в съдебните зали и полицейските управления следва да станат стандартна практика в ЕС за адекватна закрила на децата; Въпреки правните разпоредби за равноправно третиране, персоналът често не е достатъчно компетентен за работа с деца в уязвимо положение, например с увреждания или произхождащи от етническо малцинство. Трябва да се осигури ефективно наблюдение на достъпа на децата до правосъдие и третирането им в наказателното производство с цел предотвратяване на всяка дискриминация. Следва да бъде улеснен достъпът до правна помощ и подкрепа за децата в уязвимо положение.   В доклада са посочени и някои примери на обещаващи практики като резюме на български език може да бъде свалено от http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary_bg.pdf  Участниците във форума се обединиха около призива правителствата и техните партньори да включат специфичните детски права и нужди в правосъдните реформи на всички нива!   Изготвили: Доц. Д-р Велина Тодорова, Институт за държавата и правото при БАН Дани Колева, Национална мрежа за децата, Проф. Нели Петрова, Председател Институт по социални дейности и практики  
Девети Европейски форум за правата на детето
Девети Европейски форум за правата на детето   На 3 и 4 юни 2015 година в Брюксел се проведе деветият годишен форум за правата на детето, който тази година бе посветен на интегрираните системи за закрила на детето, организиран от Европейската комисия.   Значението, което се отдава на правата на детето в ЕС пролича от участието на двама европейски комисари – г-жа Вера Юрова (правосъдие, потребители и равенството на половете, чрез видеообръщение) и г-н Тибор Наврачич (образование, култура, младежта и правата на гражданите), както и приветствията от г-жа Ана-Мария Кораца Билд, съпредседател на Интергрупата за правата на детето в Европейския парламент и Рейнис Узулниекс от името на Латвийското председателство на Съвета на ЕС. Основното послание на Форума към новоизбраните органи на ЕС, както и към националните правителства е, че въпреки четвъртвековното въздействие на Конвенцията за правата на детето, развиващото се европейско право в тази област, политическите ангажименти и финансови инструменти, защитата на правата на децата в ЕС все още се нуждае от сериозни и координирани усилия. Изследванията сочат, че една четвърт от децата в ЕС живеят в бедност и са изложени на огромен риск; насилието над децата е устойчив феномен в много от държавите членки; ежегодно се съобщава за 250 000 случая на изчезнали деца; 15 % от известните жертви на трафик на хора са деца; над един милион деца в Европа живеят в специализирани институции, всяка година една четвърт от новите кандидати за убежище са деца. В Европейския съюз системите за закрила на детето са преди всичко отговорност на отделните държави членки. ЕС обаче има мандат за определянето на общи правила в области, в които правата на децата следва да се вземат под внимание — например правата им в рамките на наказателни производства, във връзка със свободното движение в ЕС, предоставянето на убежище или трафика на хора. ЕС може също така да играе роля в случаите, в които безопасността на детето е въпрос, към който има отношение повече от една държава, например когато дете без придружител преминава от една държава в друга или пък в случаите на изчезване на деца. Ключов акцент от форума бе посланието, че системите за закрила могат да работят в интерес на детето само ако гарантират, че всички, които работят с деца – в системите на образованието, здравеопазването, социалните грижи и услуги, както и правосъдието, гражданското общество и общността – работят заедно за изграждането на среда, осигуряваща закрила за всички деца, и поставяща на първо място висшият интерес на детето.  С други думи системите за закрила работят като интегрираща другите системи, които имат досег с деца, особено при най-уязвимите групи, т.е. деца и семейства, които имат комплекс от проблеми и се нуждят от интегриран оттовор на техните потребности. Отговорност на държавите е да разработят и внедрят системи за изследване, наблюдение и анализ на координираната система за закрила на детето на ниво дете и семейство, общност, на национално и европийско ниво. Като най-уязвими групи, които имат нужда от допълнителна целенасочена и базирана на техните нужди подкрепа, се определят децата, жертви на насилие; децата и семействата в бедност; етнически малцинства и особено ромите, деца в конфликт със закона, семейства и деца с увреждания. Чрез онлайн консултация, проведена през 2014 г., с различни заинтересовани страни, Европейската комисия е разработила 10 проекто - принципа за интегрирани системи за закрила на детето, които бяха дискутирани по време на форума на високо ниво: 1) всяко дете е признато, уважавано и защитено като носител на права и особено на правото на защита; 2) никое дете не може да бъде дискриминирано; 3) системите за закрила на детето включват мерки за превенция; 4) семействата получават подкрепа за грижи за детето; 5) обществото е информирано и подкрепя правото на детето за защита от всички форми на насилие; 6) системите за закрила на детето предоставят адекватни грижи в съответствие с международните стандарти, включително Насоките на ООН за алтернативни грижи за деца; 7) системите за закрила на детето разполагат с механизми за транснационални и през гранични случаи; 8) за всяко дете трябва да бъде осигурен отговорен възрастен или институция, които осигуряват правна подкрепа (вкл. настойничество); 9) всички професионалисти, работещи с деца, получават адекватно и периодично обучение за идентифициране на рисковете и съобщаване на насилие срещу деца; 10) държавите създават безопасни, широко разгласени, конфиденциални и достъпни механизми за съобщаване. Тези принципи, дискутирани от форума, стъпват върху подход, базиран на правата на детето като поставят акцент върху изграждането на резилиънс в децата и капацитет да защитават своите права, както и хоризонталните принципи от КПД: най-добър интерес на детето, недискриминация, детско участие и право на живот, оцеляване и развитие. Целта на принципите е да допринесат за изграждането на среда, осигуряваща закрила за всички деца съгласно чл. 19 от КПД за предприемане на „всички необходими законодателни, административни, социални и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на което то е поверено.” Повече информация за форума и самите проекто-принципи може да бъде видяна на http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf Участниците във форума се обединиха около отговорността на ЕС и държавите членки да закрилят най-уязвимите в обществото и нуждата да се активизират усилията в още по-голяма степен за да се гарантира, че всички европейски и национални политики подпомагат системите за закрила, съобразени с интересите на детето. Участниците във Форума от България призовават държавните институции и гражданското общество да предприемат стъпки към още по-пълно интегриране на принципите в законодателството и политиките за защита на правата на децата. Като част от загрижената професионална общност, нашият принос е налице като потвърждаваме желанието си да партнираме добронамерено в името на най-добрия интерес на детето. Доц. Д-р Велина Тодорова, Институт за държавата и правото при БАН Дани Колева, Национална мрежа за децата, Проф. Нели Петрова, Председател Институт по социални дейности и практики  
От какво имат нужда бащите?
От какво имат нужда бащите? В семейството обикновено въпросите са други и се въртят около „тати, аз искам…” и каквото се сетите по-нататък. Много често децата обясняват на тати и от какво има нужда мама.Ние искаме да обърнем въпросите и да видим от какво се нуждаят мъжете, за да бъдат пълноценни бащи. Поводът е хубав - 21 юни е Денят на бащата, който Институтът за социални дейности и практики ще отбележи заедно със своите партньори в кампанията „Да бъдеш баща”.Предлагаме ви среща в събота, на 20 юни, от 10 сутринта, в „Червената къща” в София. Ще бъде разнообразно, а татковците са поканени с майките и с децата. За малчуганите има предвиден кът за игри и професионални педагози и социални работници, които да прекарат с тях тази надяваме се, слънчева съботна юнска сутрин.А възрастните ще говорим по темата за бащинството, за пълноценното родителство и как си го представяме всички ние, заедно. Ще има по малко от много теми- теоретични презентации, мозъчна атака, анкета, рисуване на картички, създаване на изненади – тук авторите ще бъдат децата.Ще представим и една друга, не по-малко важна тема – как ние, родителите, можем с прости стъпки и с верните думи да предпазим децата си от сексуално насилие. Освен напътствия, ще получите и интересни материали, подготвени от Съвета на Европа и Института по социални дейности и практики.Ще се радваме, ако споделите с нас часовете от 10 до 13 на 20 юни. Адресът: Център за култура и дебат „Червената къща”, ул. „Любен Каравелов” №15, София.
ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ:  КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ
ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ   „Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза:           -Така имат възможност да станат по-добри!”                                                                   Из „Мечо Пух” – Алън Милн         На 05.06.2015г. в Център за обществена подкрепа стартира поредната група с родители, които имат желание и мотивация да направят светa  на своите деца по-добър. Родители, които желаят да се научат по-добре да разбират своите деца,  а и децата им да ги разбират по-добре.  Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, знаем колко отговорно е да бъдеш родител. Знаем също така, че наред с удовлетворението и щастието от общуването с децата си, родителите нерядко се сблъскват със ситуации, които ги карат да се чувстват гневни, разочаровани и безсилни. Често в такива моменти родителите реагират бързо и необмислено, защото изпитват силен страх за сигурността на своето дете. Сигурност, която то със своето детско поведение е поставило под въпрос. Ежедневието на съвременният родител е динамично, понякога стресово и много напрегнато. Желанието на детето да привлече родителското вниманието  в края на такъв работен ден често се превръща в малката капчица, която буквално взривява ситуацията. Като специалисти знаем, че след подобно избухване, родителите често се сблъскват с чувства като вина, срам и желание за прошка от децата си. Вярваме, че участието Ви в груповата програма „Как с любов и уважение да наложим на детето си граници” ще Ви помогне да: Получите яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности; Разпознавате по-добре мотивите за своето поведение;  Придобиете умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции; Разширите и усъвършенствате възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитавате децата си по един по-позитивен начин; Познавате и упражнявате нови, по-благоприятни за детето модели на поведение
Стартира група за позитивно родителстване през месец юни
Стартира група за позитивно родителстване през месец юни   Група за родители Центровете за обществена подкрепа към Институт по социални дейности и практики в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка, Ви уведомяваме, че през месец юни 2015 г. стартира група за Позитивно родителстване. За кого? Групата е предназначена за родители/лица, полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите, в т.ч. осиновителски семейства, приемни семейства, възрастни от разширеното семейство, участващи в процеса по отглеждане и възпитание на деца;   Същност и Цели: Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи процеса родителство, посредством интерактивно обучение, базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля, като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси. Програмата е разработена, като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработени от д-р Томас Гордан. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето, без употреба на насилие, като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии.   Кой? Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства.   Водещи принципи Конфиденциалност; Толерантност; Зачитане личността на родителя и детето; Неосъждане   Кога? Групата ще се събира веднъж седмично от 10:30ч. до 12:00ч., всяка сряда в сградата на Център за обществена подкрепа в кв. Надежда, ул. Сава Филаретов 23.   Желаещите да вземат участие в група за Позитивно родителство могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра към Институт по социални дейности и практики. Можете да заявите желание за включване в групата и на място в някой от двата Центъра. Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор. Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38   ЗАПОВЯДАЙТЕ!