Събития

Практическо обучение за разследващи полицаи - град Шумен
Практическо обучение за разследващи полицаи - град Шумен    На 12 юли 2013г., в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен, в рамките на съвместна инициатива между Областна дирекция на МВР Шумен и Институт по социални дейности и практики, се проведе практическо обучение на тема Изслушване на деца жертви и свидетели на престъпление, което беше насочено към полицаи от областта.   Обучението имаше за цел от една страна да запознае разследващите полицаи със специализираното помещение за изслушване на деца – „Синя стая”,  а от друга -   с механизма на взаимодействие между всички страни, които участват при случаи на сигнал за насилие над дете. Взаимодействието е разписано в Споразумение за сътрудничество на областно ниво, както и в проекта за стандарти за  изслушване на малолетни и непълнолетни лица, жертви на насилие, разработен от магистрати и експерти на ИСДП.  В Синята стая специализираният екип за изслушване на деца към КСУДС Шумен демонстрира работна фаза на подготовка и разпит на дете.  Втората част на обучението се проведе в залата на ОД на МВР - Шумен, където разследващите полицаи имаха възможност да видят филма Приятелско за детето правосъдие, както и да се включат  в дискусия с експертите от Мобилния екип за изслушване на деца, които споделиха досегашния си опит. Срещата приключи с обобщаване на съвместните дейности, които подпомагат досъдебния процес в най-добрия интерес на детето.       
Приятелско към детето правосъдие!
Приятелско към детето правосъдие! ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ   Само седмица след проведената Националната конференция “Чуй детето” на Институт по социални дейности и практики,  гр. София,  Мобилният екип за изслушване на деца – жертви или свидетели на престъпления получи  заявка от РУП – Несебър за изслушване на пет годишно дете пред съдия от Районен съд гр. Несебър по досъдебно производство.  В изпълнение на заявката, на 9 юли, екип от експерти в КСУДС – Шумен,  проведоха работни срещи за уточняване на обстоятелствата по преписката, подготовка на детето и изслушване пред съдия съгласно методиката на Мобилния екип към ИСДП. В хода на работата по случая от страна на РУП – Несебър и РС бе получена необходимата подкрепа и пълно съдействие за изпълнение на задачата. След договорено междуинституционално взаимодействие, разпитът на детето се проведе с активното участие на експерта от Мобилния екип в кабинета на съдията, пред ограничен брой присъстващи, като разпита беше първи и проведен по процедура, съобразена с психиката на детето. Всичко това показа, че няма процесуални пречки, за децата, въвлечени в съдебни процедури да се подготвят и изслушват по начин, който максимално запазва детската психика. Щадящото за детето правосъдие е възможно при добро взаимодействие на отделните институции в изпълнение на мисията за най-добрия интерес на детето.
Стартира кампанията
Стартира кампанията "Лоши традиции" Кампания „Лоши традиции”  Насилието не трябва да бъде традиция. Да предотвратим малтретирането на деца! Да спрем да нагрубяваме децата – думите нараняват! На 9 юли от 16,00 часа Институтът за социални дейности и практики даде начало на информационната кампания „Лоши традиции“. Събитието се откри в Център за обществена подкрепа /ЦОП/ София от професор Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация и доцент Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП.     На разположение и в помощ на родителите бяха следните ателиета  – „Без шамар“ – за бъдещи и млади родители; „Позитивно родителство“ – за родители на тийнейджъри; „Заедно като родители, макар и разделени като двойка – възможно ли е да го постигнем“.   Кампанията се реализира от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК.   Кампанията е насочена към родители, деца и професионалисти, работещи в сферата /учители, педагози, психолози и др./. Целта е повишаване на обществената чувствителност към негативните последици от малтретирането на деца, а така също повишаване информираността на родителите и съдействие за справяне с трудностите на родителството без насилие и унижение към децата.   Официален партньор в кампанията е Българската педиатрична асоциация. В рамките на събитието беше представен стартиращ проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”.    
Представяне на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”
Представяне на проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”   Децата в конфликт със закона – повече въпроси, отколкото отговори? На 09 юли, вторник, от 16:00 часа в Център за обществена подкрепа (ЦОП) – София беше представен проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” на Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” от Италия и  “Include Youth” от Северна Ирландия.   Според действащото българско законодателство оснвният инструмент за работа с деца в конфликт със закона са възпитателните мерки по ЗБППМН. Тяхната ефективност е предмет на много дискусии. Една от често прилаганите, например е настаняването на деца в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) се определя като „възпитателна мярка”, но по своята същност носи характеристиките на наказателна процедура. По данни на ДАЗД за 2009 година, само от досиетата на от децата настанени в СПИ и ВУИ, е видно че 8,4% от тях са били жертви на някакъв вид престъпление и насилие. „В част от случаите децата се нуждаят от психологическа подкрепа или лечение, а не от настаняване в интернат. Практиката показва липса на проучване на индивидуалните случаи, липса на компетентност за такова проучване и „диагностициране” на истинските проблеми, които стоят зад девиантното поведение на децата”. По оценка на ДАЗД липсва и методика за корекционна и възпитателна работа, както и различни видове дейности, които да подпомогнат социалното включване на детето и да защитят неговия най-добър интерес. Най-често продължителността на престоя на децата в СПИ/ВУИ е от 2 до 3 години (съответно 39.7% и 38.24% за 2011 и 2012 година). Именно в тази връзка, проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” цели да допринесе за социалната интеграция на деца и младежи в конфликт със закона, чрез разработване и пилотиране на нови специализирани услуги и цялостен иновативен модел за подкрепа на деца и юноши и техните семейства. Моделът за работа и новите услуги ще бъдат разработени на базата на споделен опит на партньорските организации Associazione di promozione sociale „Il Fiore del deserto” и “Include Youth”, както и след проучване на практики от други европейски държави. Надяваме се също така, проектът да съдейства за изпълнение на Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието на детето (2013 – 2014г). Сред основните цели на Пътната карта са  „въвеждането на алтернативни мерки, които да позволяват отговор на поведение в конфликт със закона без участие на системата за наказателно правосъдие, когато това е възможно”, както и разработването на „система от качествени и достъпни услуги в семейна среда и в общността, които са насочени към превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството”. Проектът стартира на 01.06.2013г. и приключва на 30.05.2015г. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ.        
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН  ПОВИШАВАТ РОДИТЕЛСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН ПОВИШАВАТ РОДИТЕЛСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ   Приемни родители от Шумен започнаха надграждащо обучение по Програмата „Без шамар! Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?”. Обучението се провежда от екип на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и се реализира през месеците юли и август.   Тридесет и шест приемни семейства, разпределени в три групи са включени в обучението. Груповата програма дава възможност на приемните родители да осмислят своето родителско поведение и възпитателни методи; да споделят личен опит и преживявания; да надградят професионалните си умения и разбиране за детето, неговите мисли, чувства и преживявания; да доразвият уменията си да се подставят на мястото на детето. Ето какво споделят участниците: „Обучението в което участвам е много полезно за мен. Научавам много нови неща, разиграваме ситуации и обменяме опит с колеги и лектори. Със сигурност ще възползвам от наученото на практика. Чувствам се много приятно, полезна и удовлетворена. Благодаря за курса и вниманието.” /Йорданка Дукова – приемен родител от Шумен/ „Груповите семинари са полезни, обменя се опит, зареждат с положителни чувства и емоции. Най-силно емоционално се разгръщат групите, след като членовете се опознаят помежду си и границите помежду им паднат. Тогава всеки споделя опит, чувства…Присъствам с добри чувства на груповите занятия и с желание ги посещавам. Дияна Петрова, приемен родител от Шумен / Проект „И аз имам семейство”/ Получавам допълнителна информация и опит, които са ми полезни във възпитанието на детето, което ми е поверено за отглеждане. Като цяло общуването в групата ми е приятно, ползотворно е. Всеки споделя опит, който може да е полезен за другите. Социалните работници са на ниво и ни водят в усвояването на умения и нови възпитателни методи с професионализъм и разбиране.” /Татяна Димитрова – приемен родител от Шумен /.   Предоставяме възможност на всички желаещи родители да се включат в следващите организирани групи. Заявления се приемат на адрес: Шумен, улица „Димитър Благоев” № 10, телефон за повече информация 054/ 850 777   Груповата програма за родители се реализира от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен, по сценарият „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”, разработен от Фондация „Ничии деца”, Полша. Преводът на български и адаптацията на Програмата са възможни с реализирането на Проект „Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира съвместно от ИСДП – България, фондация „Ничии деца”, Полша, център „Дардедзе”, Латвия, с финансовата подкрепа на ЕК.