Събития

Обучение по здравно образование в КСУДС-Шумен
Обучение по здравно образование в КСУДС-Шумен Обучение по здравно образование допълни подготовката на социални работници от Комплекса за социални услуги в Шумен   Двама социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен участваха в обучение по Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Специалисти от специализирани институции за деца и младежи получиха подготовка за планиране и водене на обучение по здравно образование със специален фокус върху сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН. Участваха социални работници, психолози и възпитатели от ДДЛРГ, СУПЦ, ОУ, ЦОП и други институции за деца и юноши. Ръководител на обучителният екип беше Анина Чилева. Обучението се проведе в от 12 до 21 септември 2011 година в град Созопол.
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин 29.09.2011
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин 29.09.2011 Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 29.09.2011г. Петя Петрова - Директор на КСУДС - Видин, Борислав Миков и Мариана Иванова социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Димово, по въпросите на услугата Приемна грижа. Петя Петрова и Мариана Иванова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха около 30 представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Димово, кметове на населени места в община Димово, училища, както и представители на Център за настаняване от семеен тип- с. Извор, община Димово. Участие в срещата взе и утвърдена приемна майка от с. Раковица, община Димово, която към настоящия момент полага грижи за отглеждането на дете с увреждане. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г.
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи На 10.10.2011г. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.   В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца. Заповядайте! Колеги, моля заявете случай, който желаете да бъде обсъден, като предварително ни представите писмена информация за него. Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 05.10.2011г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. Лица за контакти: Офелия Георгиева и Биляна Койчева. Институт по социални дейности и практики Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска" 175 тел./факс: 02/ 9 20 42 38 e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612,   e-mail: sapi_pernik@abv.bg На 17. 09. 2011 г. - големият християнски празник Вяра, Надежда и Любов, едно 5-годишно момиченце, преживяло дълги мъчителни години без родителска грижа, прегърна силно приемната си майка и престъпи прага на новия си дом. Приемното семейство от община Брезник, придружени от подкрепящия ги социален работник от ОЦПГ – Перник и социалния работник от ОЗД - Радомир изведоха детето от досегашния му дом ДДЛРГ с твърдото си решение да му осигурят дом и топла грижа в семейството си, да му дадат обич и сигурност, да му помогнат сега, когато има нужда от подкрепата им. Докато малката госпожица с любопитство разглеждаше подаръците си, възрастните си пожелаха светлият празник да донесе в живота й вяра, надежда и любов.
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ" СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСАТЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ"   На 15.09.2011г. в гр. София се състоя кръгла маса, на която бяха презентирани резултатите по проекти, осъществени с подкрепата на Институт „Отворено общество". Полина Йорданова и Нермин Бейти - социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен презентираха постигнатите положителни резултати в рамките на проект „ Всички сме равни". Бяха представени основните целите на проекта, както и добри практики в работата с деца в неравностойно положение и техните семейства. Акцентът бе поставен върху влиянието на проекта в местната общност и в частност изградената мрежа от партньорски взаимоотношения с училищата и институциите. Координаторът на проекта Нермин Бейти представи и глобалната цел на КСУДС- Шумен в развитието на социалните дейности в общността в посока на: социално приобщаване на деца в риск от отпадане от образователната система, както и повишаване капацитета на родителите им за успешно родителстване и изграждане на умения за разпознаване потребностите на децата им.
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа На 7, 8 и 9 септември 2011 г. Институт по социални дейности и практики в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ, Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни" проведе в Слънчев бряг обучителен семинар по приемна грижа. Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", финансиран от УНИЦЕФ. Партньори на ИСДП в реализирането на проекта са МСС и Сдружение „Самаряни". Семинарът беше открит от председателя на УС на ИСДП – доц. Нели Петрова и от заместник - изпълнителния директор на АСП – г-жа Даринка Янкова. Участниците в семинара бяха приветствани и от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Ивайло Иванов. В семинара участваха повече от 40 представители на Агенцията за социално подпомагане, както и директорите на 28 – те регионални дирекции за социално подпомагане в страната. В рамките на обучителния семинар участниците се запознаха със същността и значението на услугата приемна грижа, както и с нейната роля в гарантиране на правото на децата да растат в семейна среда. Представени бяха резултатите от реализирането на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", както и от проект „Развитие на модела на приемна грижа в България, който също се изпълнява от ИСДП, МСС и Сдружение „Самаряни". Специален акцент беше поставен на възможностите за устойчивост и надграждане на тези резултати чрез новия проект за развитие на приемна грижа, изпълняван от АСП – „И аз имам семейство".
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект "Отново родители" Обучение по проект „Отново родители" Институт за социални дейности и практики проведе на 13 и 14 септември 2011г. в базата на БЧК в с. Долни Лозен сензитивиращо обучение за професионалисти по проблема насилие над деца. В обучението се включиха представители на Столична дирекция на вътрешните работи и на 9-те районни управления на полицията в гр. София, както и представители на отделите „Закрила на детето" в София. Обучението е част от проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие, който ИСДП изпълнява от началото на месец август 2011г. Участниците в обучението се запознаха с целите на проекта, както и със симптомите и последиците от насилието над деца от страна на техните родители. В рамките на обучението беше обсъдено и разработването на механизъм за взаимодействие по случаите на деца, жертви на насилие между полицията, съда, отделите „Закрила на детето" и ИСДП, като доставчик на социални услуги за деца и семейства, както и на специализирана програма за родители, извършили насилие, която се разработва в рамките на проект „Отново родители".