Събития

Съвети за подкрепа
Съвети за подкрепа Съвети за подкрепа На 17.02.2016г. се проведе Първият съвет за подкрепа по проект „Правосъдието, приятел на детето – обучение на специалисти за по-добро взаимодействие”, организиран съвместно с Министерство на правосъдието и Институт по социални дейности и практики по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г. Срещата бе открита от Министерство на правосъдието. Последва представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България, както и на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Обсъдено бе прилагането на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Екипът на ИСДП представи изследването за профила на пробационния служител, както и данни от официалната статистика.  В срещата участваха 19 специалисти. Присъстваха представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.   На 28.06.2016г. се проведе Втори съвет за подкрепа. Представен бе проектът „Правосъдието – приятел на детето обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” и постигнатия напредък в изпълнението му - разработените материали по проекта, възможности за прилагането им в практиката по гарантиране правата на жертвите на престъпления и въвеждане на модел за интегриран подход на междусекторно взаимодействие при уязвими жертви според Директивата 2012/29/ЕС. Представиха се предстоящи обучения на професионалистите, работещи с деца и възрастни жертви или свидетели на престъпление. Участници бяха 13 специалисти.   На 20.02. се проведе Трети съвет за подкрепа на тема "По-добро взаимодействие – интегриран подход за защита на правата и за подкрепа на жертви на престъпления", воден от Институт по социални дейности и практики с участието на международния независим експерт Дайа Венке. Присъстваха представители от Върховна касационна прокуратура, ДАЗД, Агенция за социално подпомагане, МВР - ГДНП, АМВР, НМД, Фондация „Асоциация Анимус”, представител на кабинета на Омбудсмана. В презентацията си независимият експерт от Германия, г-жа Уенке, запозна аудиторията с модела Барнахус, създаден в Исландия през 1998 г. Екипът на ИСДП представи данни и резултати от прилагането на Координационния механизъм в случаите на насилие над деца и гарантирането на правата на пострадалите от тежки престъпления деца-трафик,  сексуални посегателства, домашно насилие и злоупотреба с деца 2016г. Представен бе напредъка на България за въвеждане във вътрешното ни законодателство на изискванията на Директивата 2012/29/ЕС. В срещата се включиха 25 специалисти.   На 18.09.2017г. се проведе четвърти Съвет за подкрепа. Екипът на ИСДП представи обратна връзка от проведените супервизии в цялата страна. Обсъдиха се трудностите и предизвикателствата по време на изпълнение на проекта, дадоха се съвети за подобряване на практиката при подобряване на изпълнението на Директива 2012/29/ЕС. Заедно с това беше представен обучителен филм. На форума присъстваха 15 специалисти.   Петият съвет за подкрепа се проведе на 12.10.2017г. Обсъдиха се ключовите аспекти на реформата в правосъдието за деца, както и базирания на познания и изследвания подход. По време на срещата бе представена и иновативната услуга „Праводетел” – Център по правата на децата, както и практики за ресторативно правосъдие за деца от три държави – Финландия, Северна Ирландия и Белгия. Голямо внимание бе обърнато на различни възстановителни практики като медиацията и как те биха могли да станат част от детското правосъдие. Бяха разгледани случаите, в които извършителите са членове на семейството. В срещата взеха участие 13 специалисти. Шестият съвет за подкрепа се проведе на 5.12.2017 в участието на независимия експерт – Даяа Венке. Проведе се дискусия с представител на Върховна касационна прокуратура, Малена Филипова. Представен бе европейския модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие.
Съвет за подкрепа и среща за валидиране
Съвет за подкрепа и среща за валидиране На 5.12.2017г в Център за обществена подкрепа - София се проведе Съвет за подкрепа с участието на независимия оценител - Дайа Венке. Обсъдиха се практики и примери както в България, така и в Северна Европа. Срещата бе водена от д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” към Институт по социални дейности и практики. На форума присъстваха съдии от Софийски районен съд, разследващи полицаи на СДВР и от районните управления на РДСП, както и служители от различни дирекции на Закрила на детето. По време на срещата се излъчи филма „Всичко под един покрив”, проведена бе и дискусия за различните практики на съдебната система за разглеждане и работа по случаи на деца-жертви. Дайа Венке е за втори път у нас, първото й участие бе на Съвета за подкрепа през февруари, когато представи модела "Барнахус".
Омбудсманът откри националната конференция
Омбудсманът откри националната конференция "Чуй детето" На 17.11 в хотел „Рамада – София” се проведе национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България”, организирана от ИСДП и Омбудсмана на България. Събитието започна с пресконференция, в която взеха участие: Ева Жечева от кабинета на Омбудсмана,  Малена Филипова, прокурор във Висша касационна прокуратура, Даниела Машева от Висшия съдебен съвет, д-р Надя Стойкова и Даринка Янкова от ИСДП. По време на пресконференцията г-жа Филипова коментира децата в конфликт като една неразбрана жертва. Според Филипова създаването на съдилища за работа с деца е особено важно и за него съдействат основно НПО организации. Статистиката за 2016 г. представена от нея, сочи, че 2302 са пострадалите непълнолетни лица при престъпления, а за 9-месечието на 2017г – 1811. 1696 са малолетните пострадали за 2016г, а за 2017г – 1221. 35 са загиналите деца от умишлени убийства за 2016г и 25 – за 2017г, 84 дела са повдигнати за нанесени телесни повреди за миналата година и 71 за тази година. Отвличанията за 2016г са 22, а за 2017 – 11. Сексуални престъпления за 2016г: блудства с малолетни – 125, с непълнолетни – 53, изнасилвания – 85 (63 непълнолетни и 22 малолетни). 11 са склонените към проституция лица. За 2017г блудствата с малолетни са 96. Особено важно, според Филипова, и до известна степен неглижирано, е съжителството с непълнолетни и малолетни лица, някои от които са принудени да живеят така. За 2016г общият им брой е 639 (72 от които – малолетни), за 2017г са 530. Дискусията продължи със статистика на жалби от кабинета на Омбудсмана, представена от Ева Жечева: 550 са жалбите за 2017, от тях над 100 са за насилие над деца. Даниела Машева от Висшия съдебен съвет сподели, че мултидисциплинарните екипи са заработили много добре. През последните четири години е въведена образователна програма, съвместно с Министерство на образованието. Програмата дава възможност съдии и прокурори да посещават училища, а децата посещават съдебните сгради. Даринка Янкова, изпълнителен директор на ИСДП сподели опита на социалната услуга, управлявана от Института - Зона Закрила – Шумен и Монтана и подчерта изключителната роля на работата със семействата. В Зоната се срещат две системи – правосъдната и социалната за пълноценната подкрепа на децата и възрастните. Националната  конференция бе официално открита от Омбудсмана на РБ, г-жа Мая Манолова, и продължи с поздравителни адреси от партньорите по проект „Правосъдието – приятел на дететo - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие" - Даниела Симова от Агенция за социално подпомагане към МТСП и Валентин Димитров от Държавна агенция за закрила на детето. Форумът продължи с представяне на резултатите от „Изследване в действие” – проучване,  проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм за териториално взаимодействие в случаите на престъпления над деца в България, както и данни от проведени интервюта с пострадали от престъпления деца и техните родители. От 297 запитани  – 95 са социални работници, 44 - психолози, 52 – съдии, 31 – разследващи полицаи, 18 – прокурори, 17 – лекари, 40 други (юристи, педагози). Повече от половината са съгласни, че хората, които осъществяват първия контакт при дете жертва на насилие, най-често са от  охранителна полиция. Както и, че много често първият разговор с детето е в рамките на полицейската проверка. И че не всички, които участват на разговора с дете, са специално подготвени затова. Над 80 %  от запитаните смятат, че е осигурен 24-достъп за сигнализиране до ОЗД и полицията в случаите на насилие и престъпление над дете. По-голямата част смятат, че мултидисциплинарната и междуинстуционална индивидуална оценка е полезна за закрилата, за щадящото правосъдие и за възстановяването на детето. Заедно с изседването, бяха обявени и резултати от изследване на проведените изслушвания  в специализираното помещение „синя стая” за 2017г. в цялата страна: 43% от случаите са на преживели сексуално насилие, повече от половината жертви са момичета под 14-годишна възраст, а над 60% от проведените изслушвания са на жертви от големите градове. Конференцията продължи с представяне на успешните практики в цялата страна, както и с профила на компетенциите на работещите с деца социални работници от д-р Надя Стойкова, директор „Деца и правосъдие. Превенция на насилието.”   След презентациите, екипът на ИСДП представи филма „Всичко под един покрив”, който  илюстрира добри практики за взаимодействие и подкрепа на пострадали от престъпления деца. Форумът завърши с дискусия, в която се включиха: Малена Филипова (ВКП), Десислава Цанкова (ОДМВР – Стара Загора), Милена Харизанова (Уницеф), Нели Батанова (Районен съд – Шумен), Светлана Методиева (Районен съд – Пловдив), Емилия Карджилова (Фондация „Общество на децата”), Петко Петков (Зона Закрила – Монтана). Проф. Нели Петрова завърши, че политиките трябва да се правят на базата на изследвания и проучвания, за което трябват стандарти.   Проектът е финансиран по Програма "Правосъдие" на Европейския съюз по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465.   
Национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие”
Национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие” На 17 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в хотел „Рамада” Омбудсманът на Република България и Институт по социални дейности и практики организират национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие” и публичен дебат относно правосъдието за деца и защитата на правата на децата, жертви на престъпления в РБългария. Институт по социални дейности и практики вече десет години подпомага държавата за въвеждането на адаптирано към потребностите на децата правосъдие. През 2007 г. в рамките на проект „Чуй детето”, финансиран от фондация ОАК, стартирахме с обучение на първите междуинституционални екипи от съдии, прокурори, разследващи, социални работници и психолози за въвеждане на нов подход на взаимодействие в интерес на детето. Целта на конференцията е да се проведе професионален дебат със специалното участие и ангажимент на Омбудсмана на РБългария г-жа Мая Манолова относно необходимостта от въвеждане на стандарти за професионална компетентност на работещите с деца, жертви на престъпления във всички структури – правосъдие, защита и закрила на децата, както и услугите за подкрепа и застъпничество, както и да се представят добри практики относно взаимодействието, което гарантира правата и подкрепата на пострадали от престъпления уязвими жертви, сред които са и децата. По време на конференцията ще се представят резултати от текущо изследване, проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм за териториално взаимодействие в случаите на престъпления над деца в България, както и данни от проведени интервюта с пострадали от престъпления деца и техните родители. Конференцията се реализира в рамките на проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” („Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation”), който се реализира в партньорство с Държавна агенция за закрила, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна прокуратура и Агенция „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика.  Събитието ще се проведе в конферентна зала Европа I, бул.”Mария Луиза” № 131.
Център за обществена подкрепа - София празнува 10 години
Център за обществена подкрепа - София празнува 10 години На 16.11.2017г Център за обществена подкрепа – София (ЦОП) празнува своя 10-ти рожден ден. Началото е поставено през 2007г, когато в сградата на бившия Дом за деца на ул.”Пиротска”№175 в София отваря врати иновативна за времето си  социална услуга – Център за обществена подкрепа, управлявана от Институт по социални дейности и практики, в партньорство със Столична община. Центърът предлага комплекс от услуги за подкрепа на деца,  жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, приемна грижа, личностно израстване на младежи и отговорно родителство. В него работят психолози и социални работници, които са мотивирани да се развиват и надграждат своя опит, прилагайки индивидуален подход към всеки един клиент. През годините екипът на ЦОП е реализирал множество проекти като: групова програма „Програма за родители  - упражнявали насилие”, за първи път в страната, изграждане на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие - „синя стая”, въвежане на интегриран подход като метод за работа с деца, стартиране на модела „Социално включване на деца в конфликт със закона”, въвеждане на принципи на доброто третиране (подхода Резилианс) и други. В периода 2007 – 2009г Център за обществена подкрепа работи с 90 клиенти (откоито 85 - деца и 5-ма родители), а през 2014г – с 650 (222 деца и 428 родители). Причина за нарастналия брой на родителите екипът вижда в натрупания опит през годините и подкрепата на ОЗД. Заедно с Център за обществена подкрепа – Славейков, Институт по социални дейности и практики управлява и Център за обществена подкрепа – Надежда. Събитието ще се проведе в хoтел "Рамада София", бул. Мария Луиза 131, от 11 ч. до 17 ч.   За контакти: Център за обществена подкрепа (ЦОП) – ул. „Пиротска“ 175, cop@sapibg.org, тел: 02/920 42 38. www.sapibg.org, FB ИСДП(SAPI)    
Изпит за сертифициране на супервизори
Изпит за сертифициране на супервизори Център за професионално обучение при ИСДП проведе обучение за сертифициране на супервизори в социалната работа. Обучението се състоя в 8 модула, общо 128 учебни часа в продължение на 9 месеца.  В хода на обучението, участниците повишиха своите компетенции за същността на супервизията в помагащите професии, усвоиха много нови техники за индивидуална и групова работа, имаха възможност да практикуват придобитите умения като стажант-супервизори под супервизията на проф. Нели Петрова и Даринка Янкова в социалните услуги и по различни случаи. На 02.12.2017 г. от 10.00 часа в Центъра за обществена подкрепа на ИСДП, гр. София, ул. Пиротска № 175 ще се проведе изпит за сертифициране на участниците в обучението. Каним за явяване на изпита колеги, преминали обучението в предходни курсове, но неявили се на изпит за сертифициране. За повече информация и заявяване за изпит, може да се обърнете към Мариета Деянова-координатор Център за професионално обучение, тел: 0894 41 23 63 или ел. поща: m.deyanova@sapibg.org Напомняме, че в началото на следващата календарна година, през месеците януари и февруари предстои стартиране обучения за супервизори на две нови групи, които ще се проведат в гр. Шумен и гр. София. За повече информация – вижте в секция „Обучения” на нашия сайт.  
Седмица на бащата в Зона Закрила - Шумен
Седмица на бащата в Зона Закрила - Шумен На 06.11.2017 г. Дeтски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила"- Шумен и ЦДГ "Звънче" стартираха поредицата от инициативи, посветени на Седмицата на бащата. Група татковци и техните деца се забавляваха заедно в Центъра под мотото "С татко е весело". Много игри, смях и хубави послания наситиха срещата. И деца и родители имаха възможност да си кажат колко са ценни един за друг и да покажат как могат да се забавляват. Всеки от татковците, участвал в инициативата, получи грамота "Баща за пример".  Събитието "С татко е весело", освен откриване на Седмицата на бащата, е част от дейностите на "Зона заКрила",  свързани с превенция на насилието над деца. Много международни изследвания, както и опита от проекта “Да бъдеш Баща”, показват, че по-активното въвличане на бащите или други значими мъже в живота на децата влияе позитивно върху намаляването на насилието над деца. Бащата влияе пряко на детето чрез родителския си стил и поведение. В края на събитието всяко семейство получи информационна брошура на Центъра и накратко бяха представени възможностите за подкрепа и достъпа до услугите.