Събития

Кръгла маса на тема,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации
Кръгла маса на тема,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации" На 27 и 28 април 2011г в хотел ,,Света София" , Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" /ИСДП/, в качеството си на изпълнител по Проект ,,Право на детето да има семейство: Приемна грижа в обектива" проведе кръгла маса на тема ,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации". Целта на кръглата маса беше да постави един изключително важен въпрос, пряко обвързан с качеството на помощта, която се оказва на нуждаещите се в социалната сфера и преди всичко на децата и семействата в риск. На кръглата маса бяха поставени теми като: ,,Кариерно развитие на социалните работници", представена от зам.министъра на труда и социалната политика – Валентина Симеонова; ,,Професионализиране на социалната работа" – представена от доц. д-р Нели Петрова-Димитрова; ,,Стандарти за помагащите професии" – представена от Пенка Николова, държавен експерт от НАПОО. Времето в пленарните сесии беше разделено в четири секции,които бяха насочени към професионализирането на специализираните професии и на така наречените неспециализирани професии в сферата на социалната работа, и към проблемите за професионализиране на грижата за деца и семейства и професионализиране на социалната работа, въвеждане на нови професии. В дискусиите взеха участие както представители на ИСДП, Софийски университет, представители от министерства, ДАЗД, АСП, Столична община, Национална мрежа за децата и от други неправителствени организации, така и международни участници – Алесандра Вила ( Амичи де Бамбини ), Мишел Жоранд и Филип Сегрестиан ( СМЕА ), Франция и Виорика Матас ( Амичи де Бамбини ), Молдова. Беше представен опитът на Франция, Молдова и България по отношение на развитието на социалната анимация. С радост искаме да ви съобщим, че по време на кръглата маса, Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" отпразнува своята 10 годишнина от създаването си.
Проведе се работна среща относно предотвратяване на постъпването на дете в институция в гр. Пазарджик
Проведе се работна среща относно предотвратяване на постъпването на дете в институция в гр. Пазарджик На 28.04.2011г. от 11.30 часа в сградата на АГО към МБАЛ гр. Пазарджик се проведе работна среща, относно подписана процедура за координация и партньорство за предотвратяването постъпването на дете в институция.   На работната среща участие взеха социални работници от екипа по превенция на деца на ниво родилен дом – Доста Таслакова и Пенка Узунова към Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, както и ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето" Елена Гивечева. На срещата бяха поканени страните по споразумението – РО към МБАЛ гр. Пазарджик, Неонатология, Отдел "Закрила на детето"/О''ЗД''/ гр. Пазарджик и ДМСГД гр. Пазарджик. На проведената ежегодна работна среща представителите на О"ЗД" запознаха участниците с изготвения доклад за броя на извършените консултации, подадени сигнали от екипа по превенция на ниво родилен дом от КСУДС към органа по закрила на детето, както и успешните превенции.
Среща с педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик
Среща с педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик На 27.04.2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик се проведе четвъртата по ред работна среща с педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик.   На срещата от страна на социалните работници от КСУДС бе представена група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение „Споделя, помагам, ставам по-добър", която се провежда два пъти месечно в сградата на КСУДС. Педагогическите съветници бяха запознати с формата на групата, както и очакваните резултати след нейното провеждане. По време на работната среща пред педагогическите съветници бе представен и филма „Дом без име" на ИСДП. Взето бе решение на следващата работна среща да бъдат запознати и със съдържанието на филма „Излъгани".
 Група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение,, Споделям, помагам, ставам по-добър
Група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение,, Споделям, помагам, ставам по-добър"     На 19.04.2011г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе третото по ред занятие на групата за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение „Споделям, помагам, ставам по-добър". Участие в групата взимат 6 младежа на възраст от 13 до 18 години.        С децата се работи индивидуално от страна на специалистите в КСУДС чрез изпратени направления за предоставяне на социална услуга към Комплекса. Групата се провежда 2 пъти месечно и продължителността на едно занятие е в рамките на 120 мин. В групата от страна на участниците бе подадено да се дискутират теми за „Противопоставяне или как да заявиш себе си" и „Насилие". Наблюдава се, че участниците се включват в занятието с желание, изградена е доверителна връзка между участниците и водещите, която спомага за споделяне на проблеми, които касаят младежите в предвид тяхната тийнейджърска възраст.
Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми
Обучение на тема: Насилието и неговите симптоми На 14.04.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик се проведе обучение на тема: Насилието и неговите симптоми. Обучител бе Динка Колева – фамилен консултант. Участници в обучението бяха педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик, Отдел „Закрила на детето", както и социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" Пенка Узунова. Това обучение се изведе като необходимост от ежемесечните работни срещи с педагогическите съветници и желанието им към повишаване на професионалните им компетенции в пряката работа с деца. На проведеното обучение участниците бяха запознати с видовете насилие, както и изготвянето на оценка на риска при извършено насилие. На обучението бяха дискутирани видовете социални услуги предлагани в общността за жертвите на насилие и необходимостта от създаването на услуги за извършителите на насилие. Във втората част на обучението бе направена интервизия на случай от практиката на КСУДС гр. Пазарджик. Накрая бяха дадени обратни връзки от участниците.