Събития

Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК
Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК На 09.01.2011 год. директорът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства и ръководителят на сектор „Услуги и подкрепа на детето" взеха участие в на кръгла маса в гр.Пловдив за обсъждане на резултатите от изследването на Български хелзинкски комитет (БХК) за причините за институционализиране на ромските деца в България. Изследването съдържаше анализ на законодателството и политиките по настаняване на ромски деца в институции, както и теренно проучване на практиката, проведено в детски институции, дирекции „Социално подпомагане", отдели „Закрила на детето", социални услуги в общността и неправителствени организации, които работят за закрила на ромски деца. То се провело през периода май-септември 2010 г. в пет области - София, Пловдив, Пазарджик, Варна и Сливен.  
Група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители
Група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители Два пъти месечно (петък) от 18.00ч. в залата на Център за обществена подкрепа в град София, ул. ,,Пиротска"№175. Продължителност на сесията – 90 минути.   Да се пристъпи към осиновяване е крачка, която ангажира живота на семейството във всички аспекти, както и този на детето. Необходимо е да бъдат осмислени добре последиците от това решение за детето, за осиновяващия, за близките на семейството хора и за биологичното семейство на детето. Групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители ще предостави възможност на всеки участник на чаша кафе, да поговори за осиновяването и да се запознае с хора минали или минаващи по същия път. Ще се дискутират въпроси свързани с последиците от осиновяването, възрастовите особености на детето, тайната на осиновяване, биологичния произход, процедурата по осиновяване, преживявания свързани с момента на срещата с детето и посрещането му у дома и всичко онова, което Ви вълнува. Заедно ще формираме общонст от родители – осиновители, които взаимно да се подкрепят и подпомагат. Така можем да изградим безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата си, както и да споделим най – добрия начин за съобщаване истината за осиновяването. Присъединете се към нас на 18.02.2011г в 18.00ч. За повече информация, може да се обърнете на тел. 02/920 42 38 Очакваме Ви!
Поне 100 оценки на родителския капацитет на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, ще бъдат изготвени в следващите 3 месеца.
Поне 100 оценки на родителския капацитет на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, ще бъдат изготвени в следващите 3 месеца. Започна работата по изготвяне на оценка на родителския капацитет на семействата на децата, настанени в ДМСГД – Шумен, включително на разширеното семейство във връзка с проект „Семейство за всяко дете" на УНИЦЕФ. Основната цел е да се изготви задълбочен анализ за ситуацията на децата и техните семейства с цел подготовка за реинтеграция, приемна грижа и/или други социални услуги, насочени към осигуряване на семейна грижа на децата, настанени в ДМСГД – Шумен. В рамките на проекта ще бъде разкрита услуга за ранна превенция на изоставянето на бебета и работа в общности. Услугата ще включва: превенция в рискови общности, превенция на изоставянето на ниво Родилен дом, семейно-консултиране и подкрепа на семейства, които са изоставили детето си, семейно планиране и консултиране на бременни и майки в риск да изоставят децата си. Услугите се предоставят от Община Шумен чрез Комплекс за социални услуги за деца и семейства и в партньорство с Институт по социални дейности и практики. Продължителността на проекта е 3 месеца. Специализирани оценки на децата ще изготви екип на Сдружение „Дете и пространство". Информация за проект „Семейство за всяко дете" можете да намерите на сайта на УНИЦЕФ http://www.unicef.bg/bg
Обучения по ,,Резилианс без граници
Обучения по ,,Резилианс без граници" Въвеждащи и надграждащи обучения по резилианс в петте училища, работещи за апробирането на нов модел за превенция на насилието. Училищните проекти са в рамките на финансирания от Фондация ОУК проект на ИСДП "Резилианс без граници". * В СОУ "П. Волов" (Шумен), СОУ "Бенковски" (Пазарджик) и ОУ "Ив. Вазов" (Г. Оряховица) през изминалата седмица бяха проведени три надграждащи обучения за работа с разработената от доц. Нели Петрова програма за обучение "Училището- сигурно място за деца". Целта на програмата е повишаване на знанията и уменията на учителите за използване на подхода на резилианс за промяна на отношенията между учители, ученици и родители. Обученията водиха доц. Петрова, Катя Кръстанова. * В училищата, присъединени към проекта през декември – СОУ "Сава Доброплодни" и ОУ "Ив. Батаклиев", се проведоха въвеждащи обучения от Гергана Богданова и Ваня Стратиева. Повече информация за училищата и проектите в специалната секция на страницата на проекта http://www.resiliencebg.com/indexbg.php?pageid=96
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат-осиновители
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат-осиновители На 08.01.2011 год. в КСУДС – гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат – осиновители. Обучението протича в група, като се съблюдава иднивидуалността на всеки участник и се отчита добрата успеваемост от груповото обучение. В групата се обучават четири семейства от област Пазарджик. До момента са проведени две обучителни сесии, като на 23.01. 2011 год. предстои трета сбирка на обучаващите се. На 20.01.2011 год. ще стартира втора група от кандидат – осиновители, които преминават през постановеното от настоящата 2011 год. задължително обучение за всички кандидати. Обучението се извършва от обучители от КСУДС в гр. Пазарджик. По време на обучение се използват интерактивни методи за обучение и се разглеждат специфични теми, които да бъдат в помощ на осиновителните семейства. В групата се обучават две семейства от общ. Пазарджик.