Събития

В КСУДС в гр. Пазарджик снимачен екип от Брюксел засне репортаж с потребители на услугите
В КСУДС в гр. Пазарджик снимачен екип от Брюксел засне репортаж с потребители на услугите Във връзка обявяването на 2010г. за европейска година за борба с бедността и социалното изключване, Европейската комисия подготвя поредица от 29 видео доклада от различни държави под общото название „Избавяне от бедността и изключването". Материалите представят филмови потрети на 29 души, успели активно да се борят и преодоляват гореспоменатите проблеми с помощта на услуги, предоставени от ангажирани в социалната сфера организации. Личните им свидетелства ще бъдат положени в национален контект чрез интервюта с държавни представители на високо равнище и изследователски данни на експерти в областта. По предложение на Министерството на труда и социалната политика като добра практика на предоставяне на социални услуги от България беше избран КСУДС в гр. Пазарджик, управляван от Институт по социални дейности и практики. На 31.08.2010 и 01.09. 2010 г. снимачен екип от Брюксел проведе срещи за снимане на портрет на потребител на услугите, който е удовлетворен от оказаната подкрепа. Получихме съгласие за участие във филмов портрет на клиентка на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик. Направи се представяне на организацията, която предоставя услугите, както и срещи с представители на правителството в София. Филмовите доклади ще бъдат публикувани на официалните уебсайтове на Европейската комисия и предоставени на журналисти и телевизии в Европа, за да докладват за напредъка на неправителствените организации в борбата срещу бедността и социалното изключване.
Среща в АСП относно приемна грижа
Среща в АСП относно приемна грижа Приемна грижа в София и в големите градове – реалност или предизвикателство? Това беше въпросът, който се постави на среща между ИСДП, УНИЦЕФ и структурите по закрила, която се проведе на 3 септември (петък) 2010г. в АСП/Агенция за социално подпомагане/. На срещата присъстваха преставители на Агенция за социално подпомагане, Регионалната дирекция за София град и Отделите за закрила на детето Бяха обсъдени причините, които затрудняват реализирането на приемната грижа както в София, така и в по-големите градове в България. Липсата на една по-агресивна кампания, липсата на безработица, по-високият стандарт на живот, съответно - необходимост от повече средства за издръжка на едно семейство, както и недостатъчният човешки ресурс, който има в ОЗД са вероятните причини за състоянието на приемната грижа в София. Необходима е една по-задълбочена, целенасочена и комплексна работа на всички партньори в този процес, за да стене реалност приемната грижа и в по-големите градове, и особено в София.
В КСУДС в гр. Пазарджик се провежда кампания ,,Промоция на образованието
В КСУДС в гр. Пазарджик се провежда кампания ,,Промоция на образованието"  На 24.08.2010г. Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик инициира съвместна среща с РИО Пазарджик, Община Пазарджик – сектор „Образование" и сектор „Работа с малцинства и етнически групи", Дирекция „Социално подпомагане" и Отдел „Закрила на детето". Целта на срещата беше обсъждане на сътрудничество между институциите по проблемите с отпадане на деца от образователната система и насилието между и над децата. На срещата се взе решение към РИО и Община Пазарджик да бъдат изпратени официални писма с цел предоставяне на списъци с деца в предучилищна и начално училищна възраст, деца в риск от отпадане от училище или вече отпаднали през изминалата учебна година. Тази среща постави началото на кампанията на КСУДС – „Промоция на образованието", в която са заложени обходи в рисковите райони в община Пазарджик с цел превенция на отпадане от училище на децата. Ще се проведат срещи и анкети с децата от тези райони, ще бъдат обособени информационни маси, където хората ще могат да получават информация за реда на записване в учебните заведения. Социалните работници от КСУДС ще придружават при нужда възрастните, които изпитват трудност да се справят сами със записването на деца в училище. Планирано е кампанията да приключи в края на месец септември като тогава се представят постигнатите резултати свързани с превенцията на отпадане на деца от образователната система. Към момента социални работници от КСУДС проведоха мобилна социална работа в с. Драгор по подадени списъци от ОУ „Ст. Захариев" гр. Пазарджик, социални работници проучват обществените нагласи към образованието и българското училище чрез табла, на които граждани имат възможност да напишат мнението си. Две деца на 8 и 14 години, необхванати от образователната система, са записани на училище през настоящата учебна 2010/11 година. Тези деца бяха подпомогнати с дрехи и материали за училище от КСУДС в град Пазарджик.
Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа
Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа Екипът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ от Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ – София-област проведе информационна среща на тема „Приемна грижа" на 27.08.2010г. в Ботевград. В срещата участваха 22 души, сред които: служители от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Надежда" в с. Гурково, представители на детски градини и училища в община Ботевград, служители в общинската администрация и заинтересовани граждани. На срещата беше представена същността и спецификата на социалната услуга „Приемна грижа", дискутираха се трудностите, пред които са изправени приемните семейства и подкрепата, която получават. Прожектиран беше и тематичният филм „Доброволна любов", който породи бурна дискусия сред участниците. След края на срещата експертите от ОЦПГ отговаряха на поставени въпроси относно изискванията и етапите, през които трябва да се премине и се стигне до утвърждаване на кандидатите за приемно семейство.
В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца
В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца, организирана от Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ гр.Пазарджик, стартира на 23.08.2010г. Началото й бе поставено с мобилна социална работа в ромската махала на с. Драгор, която е един от районите в община Пазарджик с идентифициран риск от отпадане на деца в задължителна училищна възраст. Следващото събитие в кампанията е провелата се работна среща на 24.08.2010г. между институциите, работещи по превенция на отпадането от училище и превенция на насилието над и между деца на територията на община Пазарджик. На нея бяха обсъдени съвместните дейности между институциите по кампанията за превенция на отпадането от училище и предстоящата кампания на КСУДС в гр.Пазарджик по превенция на насилието над и между деца. С представителя на Регионалния инспекторат по образованието/РИО/ в гр.Пазарджик бяха обсъдени възможностите КСУДС гр.Пазарджик да получи точни списъци на децата отпаднали през 2009г. от образователната система, деца незаписани в първи клас, деца незаписани в предучилищна група, от рисковите райони на територията на Общината. По тези списъци Комплексът ще извърши мобилна социална работа с цел мотивиране на родителите да запишат децата си в училище, информиране, и при нужда придружаване до учебно заведение. Договорено беше с представителя на РИО в гр.Пазарджик, КСУДС гр.Пазарджик да изготви списъци на информационните срещи, които провежда и тези списъци да бъдат предоставени на училищата на територията на Общината, които от своя страна да заявят кои срещи биха искали да се проведат с техни ученици. Темите на информационните срещи, по които работи КСУДС гр. Пазарджик са: ТрафикНаркотични веществаПолово предавани болести и контрацепцияАгресия/насилиеТежки форми на детски труд
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София, в рамките на Ваканционната програма успешно продължават занятията на ателие "Мода". По време на ателието, участниците затвърждават умения за шиене и операции с шевна машина. Децата сполучливо изработиха дамски чанти от плат и апликираха букви върху платове, това се оказа много интересно и увлекателно занимание. Предвижда се на по- късен етап участниците да апликират подбрани от тях надписи върху свои блузи. В груповата дейност "Социална анимация" се разиграват различни по жанр и тематика детски игри, които имат за цел да развиват определени качества у подрастващите. Като част от Ваканционната програма в двора на Дома за деца "П.Р.Славейков"се провеждат състезателни игри - "Премини препятствията", "Водни бомби", "Кегли", логически насочени игри - "Открий предмета", арт игри- "Рисуване с пръсти", свързани с откриване на творчески идеи, както и игри за обогатяване на комуникационните умения на децата / "Шапкарят"/. Като основен извод от проведените занятия бе това, че "когато човек е усърден и търси до край, той успява да намери". Водещите стимулираха децата да бъдат усърдни и в собствения им живот и въпреки трудностите, които ги съпътстват да се стремят към постигане на целите си. В груповите дейности се насърчава общуването в екип и взаимодействието между децата. В груповата работа през лятото на ателие "Училищна подкрепа" на децата бяха припомнени по занимателен начин знанията за буквите, за книгите, на по-малките от тях в предучилищна възраст-за форми, фигури, цветове. Те се чувстваха добре в група и с желание успешно се включваха в дейностите. По- големите решаваха различни ребуси - за откриване на думи в таблици от букви, за откриване на липсващи букви в думи, както и провеждаха игри на асоциации, което помогна за развитието на мисленето им. Освен това с участниците бяха упражнявани правопис, краснопис и четене на избрани материали от детски книжки.