Събития

Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти На 20 и 21 ви май в гр.Прага, Чехия се проведе обучение на 23 национални експерта в рамките на проект „Children's Rights for All". Проектът се реализира от европейската неправителствена организация Inclusion Europe - Европейска Асоциация на организациите на лица с интелектуални затруднения и техните семейства, в партньорство с Charles University - Прага и Eurochild. Стартира през декември 2009 г. и в рамките на две години ще анализира изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето от гледна точка на децата с интелектуални затруднения чрез провеждане на изследвания в страните-членки на Европейския съюз. Ролята на националните експерти – по един от всяка страна членка /избрани чрез предварителен конкурс/ е да изготвят национални доклади, които ще служат за основа на Европейски сравнителен доклад, представящ ситуацията на нивото на Общността. Националните доклади на експертите ще бъдат изготвени в съответствие със специално разработена за проекта методология на изследване, представена на двудневната среща в Прага. Като резултат Inclusion Europe и Eurochild, съвместно с националните експерти, ще разработят и препоръки по отношение на политиките на национално и европейско ниво, за да се постигне по-пълно прилагане на Конвенцията за правата на детето. Европейският сравнителен доклад, както и препоръките, ще бъдат представени на Европейска конференция за правата на децата в края на 2011година. Очаква се в събитието да се включат близо 200 участници, сред които и членове на Европейската комисия и Европейския парламент, представители на неправителствени организации, международни експерти и заинтересовани страни.
Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители
Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители.  Да станат приемно семейство избраха нови девет семейства от Област Шумен. От 17 до 21 май те преминават обучение в Областния център по приемна грижа.   Седем от семействата са насочени за обучение с направление от Дирекция „Социално подпомагане" - Шумен, а две семейства от Дирекция „Социално подпомагане" - Велики Преслав. В първият етап от обучението са включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа, задачите на приемните родители; целевите групи деца и родители, които имат нужда от подкрепата на приемни семейства; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране. Вторият етап от обучението засегна теми, включени в Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване. Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 054/800 430