Събития

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРА СДРУЖЕНИЕ ИСДП в ШУМЕН
ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРА СДРУЖЕНИЕ ИСДП в ШУМЕН Доцент Нели Петрова – Председател на Управителния съвет на Сдружение Институт по социални дейности и практики проведе обучение по Оценка на кандидати за приемни родители. На 17 и 18 февруари социални работници от Областния център по Приемна грижа в Шумен и от Отделите за закрила на детето от Общините Шумен, Нови пазар, Венец и Каолиново извеждаха основните принципи при работата по оценката, като един от важните етапи от управлението на социалната услуга. Целта на специализирания модул бе специалистите да повишат знанията и уменията си за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочат познанията им и уменията им по отношение на професионалната оценка в социалната работа.Основните задачи на обучението бяха социалните работници да повишат познанията за същността, видовете и целта на оценката в социална работа и нейната специфика на приложение при кандидати за приемни родители; да повишат професионалните си умения за изработване на оценка и подготовка на доклад пред Комисията за детето, както и да развият нагласи за приемане на приемните родители като партньори и колеги, с които се споделят отговорностите за грижите за настанените деца. Обучението се проведе в рамките на Проект „Разширяване на модела на Приемната грижа в България".  
Последни събития в КСУДС-Пазарджик
Последни събития в КСУДС-Пазарджик На 16.02.2010г. в КСУДС – гр. Пазарджик бяха проведени пет индивидуални супервизии на социални работници от двата сектора „Услуги и подкрепа на детето" и „Услуги и подкрепа на семейството". Водещ на супервизиите беше Диана Русева – психолог в ИСДП.   На 16, 17, и 18. 02. 2010г. социалният работник Елена Гивечева от екипа на КСУДС взе участие в обучение на фондация „За Нашите Деца", проведено в гр. София по проекта „Защитени деца в сигурни семейства". Функционирайки вече четири години, Комплексът за социални услуги за деца и семейства в град Пазарджик разчита на доброто междуинституционално сътрудничество на местно ниво както с държавни, така и с неправителствени структури. В тази връзка можем да се похвалим с повишаващо се доверие към професионализма на работещите специалисти в КСУДС. От страна на съдебната система и полицията се обръщат за осъществяване на психологически характеристики и становища, относно въпроси, касаещи деца.
Кандидати за приемни родители преминаха обучение в Областния център по Приемна грижа - Шумен
Кандидати за приемни родители преминаха обучение в Областния център по Приемна грижа - Шумен Кандидати за приемни родители преминаха обучение в Областния център по Приемна грижа - Шумен На 12 февруари 2010 година в Областния център по приемна грижа в Шумен пет семейства – кандидати за приемни родители преминаха обучение.   В първият етап от обучението бяха включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа, задачите на приемните родители; целевите групи деца и родители, които имат нужда от подкрепата на приемни семейства; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране. Вторият етап от обучението засегна теми, включени в Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване. Четири от кандидатите за приемни родители бяха насочени за обучение с направление от Дирекция „Социално подпомагане" - Шумен и едно семейство от Дирекция „Социално подпомагане" - Велики Преслав. Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 054/833124
Интересни събития в КСУДС - Пазарджик
Интересни събития в КСУДС - Пазарджик На 9.02.2010г. социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик представиха пред родители и учители на деца от ОУ „Любен Каравелов" груповите програми за работа с родители и социалните услуги, които предлага КСУДС като цяло.   На 11.02.2010г. в сградата на КСУДС – гр. Пазарджик екипа на комплекса взе участие в една групова супервизия, на която беше представен случай на жена и дете настанени в център „Спешен прием". Проведоха се и три индивидуални супервизии със социални работници на КСУДС. Супервизиите бяха водени от доц. д-р Нели Петрова – Димитрова. През тази седмица социални работници от Комплекса за социални услуги проведоха две мултидисциплинарни срещи по случаи на клиенти настанени в звено „Майка и бебе" и център „Спешен прием" съвместно с О"ЗД" – гр. Пазарджик и О"ЗД" – гр. Гоце Делчев.
Среща на работна група за детски политики на Eurochild в Брюксел
Среща на работна група за детски политики на Eurochild в Брюксел Каква да бъде политиката на ЕС за децата в риск, за децата, поверени на държавна грижа? Как се прилага Конвенцията на ООН в страните членик на ЕС? На тези и други въпроси се опита да отговори срещата на работната група за детски политики на европейсо ниво на Еurochild. Срещата се поведе на 26 и 27 януари в Брюксел. Ключовите послания на Еurochild към Европейския комитет са да се опитаме да преодоолем детската бедност чрез овластяване децата, осигуряване на достъп до качествени услуги, равни възможности за всички, превнеция и ранна интервенция, подкрепа за уязвимите деца, достатъчно ресурси, подкрепа на семействата, многоизмерима политика. Еurochild стратира своята кампания „Край на детската бедност", която ИСДП ще подкрепя и ще информирва редовно за нея. Като инициатива на Еurochild и на тематичната работна група „Деца в алтерантивна грижа"[1] на 27 януари от 15 до 18 часа се проведе кръгла маса в сградата на Европейския парламент на тема „ Децата на Европа в системите за грижи-каква е ролята на ЕС?". На срещата присъстваха вицепрезидентът на европейския парламент г-жа Роберта Анжели, заместник председатеялт на Комисията по развитие г-жа Корна Крету, депутат от Румъния, депутати от Европейския парламент от Полша, Австрия, президентът на Еurochild както и експерти като проф.Кевин Браун, Ян Яраб, представител на регионалия офис на ООН, представители на младите хора и други. На нея беше представено изследването на Еurochild във всички страни, от които има членове „Деца в алтерантивна грижа". За нашата страна изследването е направено от екипa на ИСДП. За окончателното публикуване на доклада допринесоха допълненията от SОS и Фондация „За нашите деца". На кръглата маса основно беше дискутиран въпросът за деинституционализацията като общ европейски проблем. Какво разбираме под деинституционализация, дали настаняването на децата от големите традиционни домове в малки общности може да се определи като деинституционализация. Общото становище и на експерти и на политици беше, че за Европа е важно да направи прехода от институционална към семейна грижа и то основно чрез подкрепа на родното семейство и разитие на приемната грижа. На 28.01 се проведе среща на работната тематична група на Еurochild „ Деца в алтернативна грижа", на която се обсъдиха понятийни проблеми, нови документи и планиране на дейности за годината. От страна на ИСДП в срещите участва председателят на УС, Нели Петрова. [1] Този термин обхваща всички видов грижа извън семейната. Понятието е прието от ООН
„Училището за бременни” вече 4 години подкрепя бъдещите майки
„Училището за бременни” вече 4 години подкрепя бъдещите майки УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СТАНА НА 4 ГОДИНИ Психолозите от Училището за бременни заедно с майки, преминали през организираните курсове поздравиха специалистите от АГ Комплекса към МБАЛ – Шуменпо повод деня на родилната помощ. За четвърта поредна година специалистите от Комплекса за социални услуги, заедно с бъдещите майки отправиха своя поздрав към лекарите и акушерките. На тържеството специалистите от Комплекса споделиха, че професионализъм и вяра в живота са онази сила, която противостои на трудностите, пред които са изправени аг специалистите и пред които никога не се предават. Д-р Начев – Началник на АГ Комплекса в Болницата и неговият екип бяха дарени с традиционните хляб и бъклица вино, като символ на силата и вярата в живота. Акушер – гинеколозите изразиха своята увереност, че майките преминали през Училището за бременни са много по-спокойни, уверени и информирани, когато настъпи моментът на раждането. Той пожела много и здрави бебета и призова към курсовете да се присъединяват повече татковци. На церемонията 9 бъдещи майки получиха удостоверения за завършването на 15 група на Училището за бременни. „Училището за бременни" вече 4 години подкрепя бъдещите майки в най-деликатния е емоционален момент от живота им. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства бъдещите майки и татковци научат повече за: Основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват;Първата среща с АГ специалист;Раждането – подготовка и влизане в болница;Първа среща с бебето;Изграждане на основни умения за грижи;Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременността? Неизменно до бъдещите майки са психолози от Комплекса за социални услуги, акушер – гинеколози, педиатри, неонатолози и рехабилитатори. До сега повече от 150 млади майки са преминали през организираните курсове. Курсовете на Училището за бременни са безплатни и се провеждат в Комплекса за социални услуги на улица „Димитър Благоев" 10. Телефоните за записване и повече информация са 850 777; 833 124