Събития

Представяне на опита в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик по Проект „Чуй детето”
Представяне на опита в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик по Проект „Чуй детето” На 15 и 16 октомври 2009 г. в хотел «Легенди»-София, Институт по социални дейности и практики проведе заключителна кръгла маса на тема „Участието на деца, жертви или свидетели на престъпление в правни процедури".   На кръглата маса беше представен опита натрупан в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик при реализиране на проект „Чуй детето", посветен на специалните процедури за участие на деца в наказателното производство. Проектът е финансиран от Фондация ОУК. Сред присъстващите бяха г-жа Даниела Машева – зам. министър на правосъдието, представители на ДАЗД, АСП, МТСП, МВР и неправителствени организации. Участие взеха представители на съд и прокуратура от пилотните градове. Представени бяха първите стъпки в използването на специализираните стаи за изслушване на деца. В рамките на проект «Чуй детето» бяха разкрити три специализирани стаи за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие. Създадени бяха работни групи от магистрати, полицаи, социални работници, които да изготвят предложения за промяна в НПК, които да гарантират спазването на най-добрия интерес на детето при участието му в наказателното производство. Благодарение на посещенията в Полша, семинарите, обученията и конференциите, проведени със съдействието на проекта и на Националния институт на правосъдието, беше повишен капацитетът на ключови групи професионалисти в пилотните общини за осъществяване на мултидисциплинарен и мултиинституционален подход при случаите на деца, жертви на насилие, както и за провеждане на изслушване, което намалява риска от повторно травмиране на детето и едновременно с това, позволява набирането на надеждна, за целите на правосъдието информация. През последната проектна година проведохме информационни срещи-семинари във всички окръжни съдилища на България по проблемите на изслушването на деца на тема: „Специални процедури за участие на деца – съвременни практики в наказателното производство". На заключителната кръгла маса се състоя премиерата на филма „Чуй детето".
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора ТРАФИК НА ХОРА: ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ Комплекса за социални услуги за деца и семейства се присъединява към кампанията, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора.   Социалните работници ще раздават материали и ще информират шуменци какви са начините да се предпазим от попадане в мрежа за трафик на хора. Срещите с шуменци са планирани за 16 октомври от 9 до 12 часа и ще се осъществят в района на Сити център /РУМ/, Централната градска част /пред театъра и кино Херсон, квартал Тракия, районите Гривица и площад Оборище. Материали ще бъдат раздавани и по училищата в Шумен. С включването си в Националната кампания социалните работници си поставят за цел да насочат вниманието на общността и най-вече на младите хора към проблема. Екипът, организирал кампанията споделя: „Посоката може да бъде само една – да бъдем непримирими към експлоатацията на деца и жени; да сигнализираме Полицията и Отдела за закрила на детето; да изразяваме активно гражданската си позиция и подкрепяме инициативи, които поставят на общественото внимание проблеми като трафика на хора". Най - много жертви на трафик с цел сексуална експлоатация стават жени и момичета, някой от тях почти деца, а младежите често стават жертва на трудова експлоатация в съседни на България държави. Една от основните причини всички тези хора да стават жертва на трафик е липсата на достатъчно информация по проблема, какви механизми използват престъпните групи за въвличане в трафик и как се избягват ситуации с висок потенциален риск.
Новини от седмицата в Комплекса в Пазарджик
Новини от седмицата в Комплекса в Пазарджик На 05.10.2009г. в София се проведе работна среща на фондация „За нашите деца" по проект „Защитени деца в сигурна семейна среда". Основни участници в проекта са представители на услуги и отделите за закрила на детето, където се обслужват целевите групи на проекта – ЦОП, Звена „Майка и бебе" и Кризисни центрове с настаняване на деца с родители. Участие от КСУДС – Пазарджик взе ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството". Тази седмица стартираха групите за оказване на методическа подкрепа на учители от VII ОУ „Христо Ботев", II ОУ „Стефан Захариев" и СОУ „Георги Брегов" – гр. Пазарджик по проект на МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578,реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 08 и 09. 10. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе работна среща на тема „По пътя на промяната – развиване на услугата приемна грижа в Стара Загора". Партньори са сдружение „Самаряни". В срещата взеха участие социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик. И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа, с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа. През тази седмица в КСУДС се проведоха две мултидисциплинарни срещи между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик във връзка с изтичане срока на предоставената социална услуга към Комплекса. През седмицата стартира още една група по „Училищна подкрепа" и „Социални умения" по проект на МОТ в с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Актуално от ЦОП 12.10.2009
Актуално от ЦОП 12.10.2009 Във връзка с провеждането на мобилната работа по популяризиране услугите на ЦОП в началото на седмицата бяха уговорени работни срещи с директорите на три училища в района на Центъра. До края на седмицата бяха осъществени посещения на наши екипи в пет столични училища. Директорите приеха положително представените услуги и изразиха желание за съвместна работа. За периода 08-09 октомври представител на Центъра участва в обучение в гр. Стара Загора на тема „По пътя на промяната" за развитие на услугата приемна грижа в града. През седмицата бе проведена работна среща с партньори от сдружение «Приятелско сърце». На срещата бяха обсъдени възможности за включването на нови специалисти, които до водят ателиета по интереси в Центъра. През седмицата бяха проведени сесии от следните ателиета по интереси: - Сряда: ателие „Кино и видео"; ателие „Футбол"; - Четвъртък: ателие „Компютърна грамотност"; - Петък: Ателие „Мода"; - Събота: Ателие „Футбол".
Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик
Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик На 29 и 30. 09. 2009г. в гр. Стрелча се проведе обучение на тема „Работа с деца жертви на насилие" с водещ доц. Нели Петрова - Димитрова. Участие в него взеха социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик, представители на ЦОП – гр. Панагюрище, ЦОП – гр. Велинград и от О"ЗД" – гр. Велинград. На 29. 09. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе среща за създаване на партньорска мрежа за предотвратяване на изоставянето и институционализацията на деца под надслов „Да сглобим пъзела". Участие взеха социални работници от КСУДС-гр. Пазарджик. Тази седмица в КСУДС – гр. Пазарджик стартира група по взаимопомощ между приемни семейства и кандидати за приемни семейства. На 01.10.2009г. в КСУДС започна провеждането на група по Училищна подкрепа с деца от с. Драгор, общ. Пазарджик по проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578. Групата е с цел превенция на отпадане от училище и ще се провежда два пъти в седмицата. На 2.10.2009г. в с. Огняново, общ. Пазарджик с ученици от ОУ „Отец Паисий" се поднови групата по училищна подкрепа по проект на МОТ. Групите са две с ученици от 2 – 4 клас и 5 – 6 клас. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично. Във връзка с реализирането на проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, водещата организация – ИСДП, заедно с партньорите по проекта ОУ „Христо Ботев", ОУ „Стефан Захариев", СОУ „Георги Брегов" в гр. Пазарджик и Община Пазарджик, на 2.10.2009г. организираха среща на Съвета за подкрепа на проекта. Това е третата среща на съвета за тази календарна година, който има за цел да работи по посока на съдействие и контрол за изпълнение на проекта. И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа в рамките на протичащата кампания. На 2.10.2009г. в КСУДС се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства
Комплексът за социални услуги за деца и семейства Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики". Преди четири години стартирахме със социалните услуги Център за спешен прием, Звено „Майка и бебе", Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа. За 4 години успяхме да постигнем успешно развитие на социалните услуги и партньорство с институциите на местно ниво, работещи по проблемите на децата, каза Директорът Венета Господинова. „С нашата работа се опитахме да докоснем сърцата на шуменци, тяхната чувствителност към проблемите на децата. Индивидуалната и груповата работа с децата и родителите, организираните кампании са насочени именно към това, шуменци да бъдат по-активни, да заявяват открито своята гражданска позиция и непримиримост към проблемите на децата. Ние, задно с нашите партньори продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич, споделя още Венета Господинова.
ЦОП София през изминалата седмица
ЦОП София през изминалата седмица На 29 септември се проведе поредното заседание на Комисията за закрила на детето към Столична община в която участва представител на ЦОП. На заседанието беше разгледана Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства, а също така се одобри кандидатурата на едно приемно семейство. За Периода 27-29 септември, ръководителя на Центъра посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен. Целта на посещението беше: обмяна опит – запознаване с услугите, начин на взаимодействие с ОЗД, насочване на клиенти, групови програми и др. От 30.09 до 01.10 екипът на Центъра премина двудневно обучение на тема "детското насилие". Обучението проведе д-р Надя Стойкова – Изпълнителен Директор на ИСДП. В обучението участваха представители от три институции за деца лишени от родителски грижи и представител на Столична община. В програмата бяха влючени теми за: видовете насилие; рискови фактори; осъществяване на доверителни отношения с дете преживяло насилие; подготовка за съдебни процедури; правила и сигурност в институциите и услугите и др. На 02.10 се проведе втора работна срещи с Директора на 113 СОУ „Сава Филаретов", която е част от кампанията за представяне на услугите предлагани в Центъра. Бяха обсъдени конкретни деца, които биха могли да бъдат включени в услугите. На 02.10 се проведе едно занятие на ателие „Мода". По време на занятието децата сами изготвиха маски от плат.
Ден на
Ден на "Социалните умения" На 25.09.2009г. в "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" - Пазарджик беше проведен "Ден на социалните умения".   Инициативата е част от реализирането на Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда - Международна програма за премахване на детския труд. Целта наинициативата беше децата да усвоят нови знания и умения, и да се забавляват в среда на връстници. Беше иготвена програма, която включваше лекция, дискусия, прожектиране на филм и представление на куклен театър. Д-р Палийска от РИОКОЗ - Пазарджик изнесе лекция на тема "Здравословен начин на живот-личната хигиена-ключ към доброто здраве" като се акцентира на значението на личната хигиена и хигиената в пространството около нас. Беше прожектиран и образователен филм посветен на здравословния начин на живот. Всички деца получиха информационни материали на РИОКОЗ изготвени в рамките на кампания "Хигиената ЩИТ срещу болести". Втората част на програмата включваше театрална постановка "Аладин" поставена от "Драматично-куклен театър Константин Величков - Пазарджик". Актъорите подготвиха декора на постановката в голямата зала на КСУДС и получиха дълги аплаузи от децата, които също бяха включвани в представлението. Някои от тях споделиха, че за пръв път присъстват на куклен театър. Денят на социалните умения завърши с почерпка, игри и рисунки за децата. В инициативата се включиха общо 21 деца от с.Огняново и гр. Пазарджик.
Стартира поредната група
Стартира поредната група "Училище за бременни" в КСУДС Шумен Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен даде старт на 14-тата група от „Училището за бременни". 12 бъдещи майки са заявили желанието си да се включат в групата. За първи път чувствата и емоциите на бъдещите майки ще съпреживява и съпругът на една от участничките, който сподели, че с нетърпение очаква раждането на първото си дете и има желание да премине заедно със съпругата си през всичко, което й предстои. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. В продължение на два месеца с подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе? Молби за включването в училището за бременни се приемат на място в Комплекса за социални услуги. Телефон за повече информация: 054/ 850 777
Закриване на „Ваканционна програма 2009”
Закриване на „Ваканционна програма 2009” „Ваканционна програма 2009" на Комплекса за социални услуги за деца и семейства беше закрита с празничен спектакъл. През ваканцията 28 деца активно се занимаваха със спорт, изкуство и развлечения. Бяха организирани много състезания, излети пикници и екскурзии до исторически места в Шуменска област. „Това, което екипът си постави за цел е паралелно със забавленията, децата да изграждат и социални умения. Децата вече знаят какво означава да бъдеш част от един отбор, да работиш в екип, да се застъпваш за другия и да му помагаш в трудни моменти", каза директорът на Комплекса Венета Господинова. Тя подчерта, че тази година във Ваканционна програма са били включени и деца, които не са ползвали социалните услуги на Комплекса. Директорът на Комплекса сподели, че предстои през новата учебна година да се разширят ателиетата по интереси, а работата с децата да продължи с нови идеи и предизвикателства.