Събития

Изява на децата от ателиетата по проект на МОН
Изява на децата от ателиетата по проект на МОН На 16.12.2009г. от 14.30 ч. зала «Устрем» към Младежки дом гр. Пазарджик беше домакин на финалната изява на децата, участници в ателиета по интереси, реализирани по проект „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище" по ОП „Развитие на човешките ресурси" с Договор № BG051PO001/07/4.2-01/578. Бяха предсатавени презентации, научените танци и пиеси, рецитирани бяха стихотворения от личното поетично творчество на децата, изложени бяха сувенири, картички и експонати, изработени от самите деца. Почерпката беше предоставена от децата, участници е кулинарните ателиета. Проявата се превърна в своебразен предколеден празник за децата и техните родители и учители. Официални гости бяха представители на Община Пазарджик, ДСП/ ОЗД, РИО, медии.
Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009 На 07.12.2009г. в КСУДС взе учасние в кампания, организирана от Община Пазарджик, която е насочена за работа с жени жертва на насилие.   На 10.12.2009г. в Евроцентъра на Община Пазарджик се откри Информационен център за деца и жени жертва на трафик. Присъстваха Кметът на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов, членове на Комисията за борба с трафика и други представители на институции в града. На откриването присъства и екип от КСУДК – гр. Пазарджик. На 9.12.2009г. фондация „За нашите деца" проведе в КСУДС интервюта с приемни родители, осиновители и биологични родители на деца в риск по проект „Защитени деца в сигурна среда". На 16.12.2009г. в зала „Устрем" на Младежки дом – гр. Пазарджик ще се проведе тържество с деца, участващи в ателиетата по проект на МОН „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище".
Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България
Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011) На 16 и 17 декември 2009 г. в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен ще бъде проведено обучение на екипите по приемна грижа от Шумен, Перник и София. Обучението на тема: „Изграждане на умения за разработване на тематични кампании по приемна грижа; провеждане на информационна среща с кандидати за приемни родители", ще бъде водено от Диана Нинчева, ръководител екип „Приемна грижа" в КСУ – Шумен. Обучението е част от двугодишен проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011), изпълняван от Институт за социални дейности и практики, съвместно с Международна социална служба – България. Една от целите на проекта е създаването на екипи от специалисти, които да предоставят пълния спектър от услуги по приемна грижа: провеждане на информационни кампании, оценка и обучение на кандидати за приемни родители, напасване и подкрепа на приемни семейства.
На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата
На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя Общо събрание на Националната мрежа за децата (НМД). На събранието бяха приети промени в устава, приети бяха също стратегическа програма до 2013 г. и план за нейното изпълнение. Като основни приоритети се приеха гарантиране на правата на децата в риск, чрез подкрепа на техните семейства и деинституционализация на грижите за тях, осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца, гарантиране на най-добрия интерес на децата при срещите им с правосъдието. На събранието присъстваха 34 от общо 38 организации, членки. Център на дискусията беше организационното развитие на НМД като условие за нейното пълноценно участие като представител на НПО в политическия живот на страната. Освен избора на УС, важна задача беше сформирането на работни комисии, което да осигури компетентното лобиране и застъпничество, както и изразяване на становища по важни въпроси от страна на мрежата. За изпълнителен директор на НМД беше избран Георги Богданов. Духът на пратньорство и взаимна подкрепа, който беше постигнат дава основание за успешна работа на мрежата. ИСДП беше представен от председателя на УС Нели Петрова. ИСДП беше избран да ръководи комисията „Деца и правосъдие”.
Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие
Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие" На 3 и 4 декември 2009 г. в Париж, Франция се сътоя международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие". Срещата се организира от Международна обсерватория за младежко правосъдие (МОМП), www.oijj.org в Брюксел, която има за своя мисия да създаде европейска мрежа в тази област, която да обединява усилията на гражданското общество, на университетите и специалистите за успешно прилагане на стандартите на ООН и преди всичко на Конвенцията за защита правата на детето минималните стандарти на ООН, в различните правосъдни системи. Международната обсерватория за младежко правосъдие работи както в Европа, така и в Африка и Америка. Основните дейности на обсерваторията са провеждане и координаране на сравнителни наблюдения и изследвания, организиране на конференции, събития и тематични работни срещи, както и лобиране и застъпничество на политическо ниво.   На срещата в Париж присъстваха представители на НПО от 21 европейски страни, членки на ЕС. Срещата имаше за цел запознаване на НПО, работещи в областта на младежкото правосъдие и стратиране на общ диалог помежду тях. Профилът на организациите беше много пъстър – правозащитни организации, доставчици на социални услуги за деца и млади хора в конфликт със закона, изследователски ориентирани организации. От името на ИСДП на срещата присъства Нели Петрова, която представи дейността на организацията в полето на младежко правосъдие, както и актуалната ситуация в тази област в нашата страна. Проведоха се дискусии за смисълът на правосъдието при деца, за различните модели, прилагани в европейските страни. Наложи се мнението за необходимост от противопоставяне на засилващата се в Европа тенденция към наказателен подход, за популяризиране и въвеждане на ресторативното правосъдие. Споделени бяха различни успешни практики. ИСДП ще изпрати на МОМП докладите за анализ и оценка на младежкото правосъдие в нашата страна за да бъдат достъпни за всички заинтесовани страни.
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009 На 26.11.09 г. /четвъртък/. се проведе поредната лаборатория в КСУДС Пазарджик. Представен бе случай на Кризисен център – Пазарджик. Участие взеха представители от различни институции от града.   На 27.11.09 г. в КСУДС ще се проведе тържество по повод приключването на проекта по МОТ „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Деца включени в проекта ще вземат участие в тържеството. На 26 и 27 се проведе обучение на тема „Работа с деца с отклоняващо се поведение". Участие взеха четири представители от Комплекса в Пазарджик, като двама от тях бяха водещи през първият ден на обучението. В обучението бяха поканени още представители от три дома за деца от гр.София, педагогически съветници от различни училища от територията на гр. София, а също така и представители от ЦОП-София към ИСДП.
Международен семинар в Нант
Международен семинар в Нант От 18 до 23 ноември 2009 в Нант, Франция се проведе Международен семинар посветен на 20-та годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето.   Организатори на семинара са Les Francas, France. В семинара взеха участие представители на 9 държави, между които и България, която беше представена от ИСДП София – Венета Господинова (директор на КСУДС Шумен), Яна Станева (директор на КСУДС Пазарджик) и Георги Нешков (координатор по програма към ИСДП). Участваха представители както от Франция, така и от Австрия, Италия, Испания, Румъния, Белгия, Шотландия и Перу. Семинара протече в представянето и обмена на практики между участниците, работа в ателиета, като продуктите от ателиета трябаше да промотират правата на децата и младите хора. Семинара включваше още и участия в местни радиопредавания, дискусии, както и организирани прояви по повод 20 годишния юбилей на КПД.