Събития

На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени На срещата взеха участие над 20 представители на държавни институции и неправителствени организации, като сред тях – Зам. Министър на образованието, младежта и науката – г-жа Светлана Ломева, главни експерти от ДАЗД, МТСП, АСП, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП, ГД „Криминална полиция” към МВР, както и представители на комисията по права на човека и комисията по децата, образованието, младежта и спорта към НС.От страна на неправителствения сектор се включиха колеги от Български хелзинкски комитет, UNODC, SOS Детски селища България, Асоциация Анимус, Асоциация СПЕКТРА. В рамките на кръглата маса накраткобяха представени основните цели и резултати от реализирането на проекта в рамките на периода на изпълнение – декември 2008г. – октомври 2009г. в пилотните общини Шумен и Пазарджик. Доц. Нели Петрова – Димитрова представи взаимодействието между институциите при изпълнение на пробацията при непълнолетни правонарушители. Представянето бе извършено на база на проведено проучване - въпросник сред пробационни служители от 17 Областни пробациоонислужби в страната. Д-р. Ива Пушкарова от Съюза на съдиите в България представи основните изводи и препоръки от проведеното в рамките на проекта изследване на тема „Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете. Законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г”. В последвалата дискусия отново на преден план беше изведена необходимостта от незабавна реформа на законодателството, определящо наказателната политика по отношение на децата и хармонизирането му с това – за закрилата на детето. Кръглата маса завърши с излъчването на филм „Пътят към престъплението”/продуцентска къща БГ Визия, илюстриращ пътя на едно дете къмизвършване на престъпление и ролята на институциите, а и на общността в извървяването на този път. Проектът се реализира с финансовата и техническа подкрепа на Международната организация по труда /МОТ/
VІ Годишна конференция на EUROCHILD
VІ Годишна конференция на EUROCHILD От 11.до 14. 11.2009 г. В Лимасол, Кипър се състоя 6-та годишна конференция на Eurochild на тема „Мониторинг на детското благосъстояние – по-добри политики и практики". Като редовен член на Eurochild, ИСДП беше представен от доц.д-р Нели Петрова-Димитрова. На конференцията присъстваха както представители на организациите, членки на Eurochild, така и представиветели на ЕК, изследователи и млади хора. Презентациите и дискусиите бяха посветени на необходимостта от достатъчно, надеждни и най-вече сравними данни за състоянието на децата в Европа, които да станат основа на сериозни политически програми и действия. Отново стана дума за необходимоста от разработване на индикатори за благосътоянието на детето и то индикатори, посочващи постигнати резултати, а не предприети действия. Направен бе опит отново сериозно да се дискутира и въпросът за участието на децата и младите хора в изработването на политиките за тях. В конференцията участваха представители на детския парламент в Кипър, както и младежи, които са били поверени на държавана грижа от България, Естония, Уелс, което поражда много въпроси, преди всичко етични въпроси. Директното участие, или активното участие на децата би слездвало да бъде максимално осигурено от риск от манипулиране, възползване и нанасяне на повече вреди на децата, отколкото ползи. По време на конференцията домакините организираха посещения в центрове за различни социални услуги за деца. Дискусии проведоха и тематичните работни групи, като ИСДП участва в групата за „Деца, без родителска грижа". Дискутирани бяха основно въпроси с предстоящото внасяне на доклад от сравнително проучване на ситуацията на децата, поверени на държавана грижа прид ЕК през януари 2010 г. 
Ортодокси Соломон - френски клиничен психолог - гост на ИСДП
Ортодокси Соломон - френски клиничен психолог - гост на ИСДП През месец ноември гост на сдружение ИСДП беше Ортодокси Соломон – френски клиничен психолог.   Г-жа Соломон има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работит ранскулутрална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция. На 9 ти ноември 2009 год., г-жа Соломон супервизира работата по случаи на деца жертви на насилие на екипите в КСУДС в Шумен и Пазарджик . В обучението на тема "Насилие. Деца и семейства в риск" /10 – 11ноември, хотел Шипка, София / се включиха социални работници и психолози от София, Шумен и Пазарджик. Участниците се запознаха, както с психо-емоционалните проблеми на децата жертви на насилие, така ис успешни техники и практики за директна работа при оказване на подкрепа. Г-жа Ортодокси представи типологията на дисфункционалнитесемействата, в които се случва насилие и спецификата на работа с тях. Специална част от обучението беше посветена на подхода резилианс и концепта за доброто третиране на децата. Участниците оцениха обучението като изключително полезно заради пълнотата напредставянето на проблема за насилие над деца, илюстирирано с примери от практиката на Ортодокси Соломон.
Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 13.11.2009
Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 13.11.2009 На 9.11.2009г. в гр. София се проведе международна супервизия, в която взеха участие и социални работници и психолози от КСУДС – гр. Пазарджик. Беше представен случай на жена, настанена в звено „Майка и бебе", по който работи екипът на Kомплекса. На 10 и 11.11.2009г. социални работници и психолози от КСУДС – гр. Пазарджик взеха участие в обучение в гр. София на тема „Малтретирането. Деца и семейства в риск". Водещ на обучението беше г-жа Ортодокси Соломон – клиничен психолог от Франция. През изтеклата седмица в КСУДС – гр. Пазарджик се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от Комплекса, О"ЗД" – гр. Пазарджик и инспектори от Детска педагогическа стая, по повод съвместна работа със случай на семейство, настанено в КСУДС. Също така беше проведена юридическа консултация, относно възможностите за осиновяване на дете, с което работи КСУДС. Продължават сесиите на групата за „Взаимопомощ на майки, ползвали и ползващи услугите на звено „Майка и бебе".
МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД В КУСДС - ШУМЕН
МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД В КУСДС - ШУМЕН На 4 ноември в Шумен пристигна Стефан Жане за извършване на оценка на ефективността на проекта „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детски труд в България". Проекта стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен и се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. По време на престоя си швейцарският независим експерт се срещна с организационния екип на Комплекса за социални услуги. Важна част от мониторинга беше срещата на Стефан Жане с част от децата, които получават подкрепа по Проекта и с техните родители. Програмата на независимият експерт продължи с работна среща, на която бяха поканени партньорите, които подкрепиха реализирането на дейностите по Проекта. Представители на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, педагогически съветници от партниращите ни училища и социални работници от Комплекса.споделиха постигнатите резултати, удовлетворението от екипната работа и трудностите, които срещнаха при директната работа с децата и техните родители. На 05 ноември в София се проведе среща с представители на ДАЗД, АСП, ГИТ, МТСП и други партньори по проекта от първата и втората фаза на изпълнението му. По време на срещата бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата, които бяха срещнати при реализирането на проекта, както и бяха очертани насоките, в които трябва да продължи съвместната работа на институциите за успешното справяне с проблема на децата, въвлечени в тежки форми на детски труд.
Актуални новини от дейността на Комплекса в Шумен
Актуални новини от дейността на Комплекса в Шумен В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ Екипът на Дневен център за работа с деца на улицата организира мобилна социална работа. Целите, които си постави екипът бяха социалната услуга да бъде представена на родители, които живеят в двата квартала с ромско население Витоша и Бяла пръст, както и проучване на потребностите на деца да бъдат насочени за подкрепа към Дневния център към Комплекса за социални услуги в Шумен. Бяха проведени работни срещи с педагогическите съветници, на които бяха представени целевите групи и възможностите за подкрепа на деца в риск. В изпълнение на целите на Програмата за мобилна социална работа от ОУ «Н.Й.Вапцаров» са насочени деца за групова работа. Подкрепа и подготовка за училище ще получат и 7 деца от СОУ „Трайко Симеонов", за които има риск да отпаднат от системата на образованието. Социалните работници продължават обходите за регистриране на просещи и скитащи деца. Старта на Кампанията „Бебета помагат на бебета", която стартира Комплекса за социални услуги беше отразен от медиите в Шумен. Получихме подкрепа от вестниците „Шуменска заря", „24 часа", „Топ новини". Директорът на Комплекса представи идеята на Кампанията в ефира на Форте радио. Телевизия Шумен също представи с репортаж призива на социалните работници. Кампанията е насочена към родителите, чийто бебета вече са пораснали и имат желание да дарят омалелите дрешки, детски колички и бебешки аксесоари. Продължава работата на екипите по идентифициране и наблюдение на деца въвлечени в тежки форми на труд. Екипът работи активно по превенция на отпадането на децата от училище и въвлечени в тежки форми на детски труд. Освен индивидуалната работа с децата, бяха реализирани поредица от дейности. Екипът организира курс за професионална ориентиране, съвместно с партньорите от Дирекция „Бюро по труда"; продължи работата на групите за житейски умения и неформално образование – подготовка за училище. Беше организирана среща с работодателите, на която бяха представени видовете труд, които не засягат правата на децата, както и въпроси за процедурата за кандидатстване за разрешително пред Дирекция „Инспекция по труда". След оценка на потребностите 106 деца са получили материали за училище, раници и дрехи. Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен и се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. По покана на Директора на Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, представители на Комплекса за социални услуги присъстваха на церемония по откриването на Площадка за игра за деца с инвалидни колички и сензорна зала, изградена с помощна на дарители от Великобритания. Представителите на двете институции обмениха опита си в работата с деца с увреждания, като беше поставен акцент върху груповите програми за изграждане и затвърждаване на житейските умения у децата. На 28.10.09 г. се проведе професионалната лаборатория за изследване на детето. Специалисти, представители на институции работещи с деца дискутираха казус от практиката и заедно търсиха решение за най-ефективното управление на социалния случай. Присъстваха представители на КСУДС, ОЗД, педагогически съветници, РПУ, медицински специалисти от училища в Шумен.
Актуални новини от Комплекса в Пазарджик
Актуални новини от Комплекса в Пазарджик На 22.10.2009 г. (четвъртък) стартира групата за „Взаимопомощ на майки ползвали и ползващи услугите на Звено „Майка и бебе".   На 23.10.2009 г. (петък) се проведе тържество – концерт в КСУДС по повод закриване кампанията по приемна грижа. Концерт изнесоха деца от ЦДГ „Пролет". Сред гостите бяха Директор на Дирекция „Социална политика" към Община Пазарджик, Директора на Дирекция „Социално подпомагане", деца от ЦНСТ град Пазарджик, деца от ДМСГД град Пазарджик. Почетни гости бяха приемни родители. Заключително слово произнесе директора на КСУДС - г-жа Яна Станева. На събитието бяха поканени и журналисти от местен в-к „Марица" и „Знаме", които отразиха интервю с приемен родител и приемното му дете. Събитието беше отразено от „Телекабел" и „Pa–медия" – електронен ежедневник. На 23.10.2009 г. (петък) социални работници от КСУДС Пазарджик взеха участие в организирана лекция в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Темата на лекцията бе – „Когато възпитанието е невъзможно" с лектор белгийски психоаналитик. На 28.10.2009 г. (сряда) се състоя работна среща между Ръководството на КСУДС Пазарджик, Началник О"ЗД" град Пазарджик, Директор на Дирекция „Социално подпомагане" град Пазарджик и представители на Регионална Дирекция „Социално подпомагане". В срещата участваха и представители на ИСДП Софияу - доц. Нели Петрова-Димитрова. Състоя се среща между представителите на програма „Социални услуги за деца и семейства в риск" в КСУДС Пазарджик и с участието на председателя на управителния съвет на ИСДП София. На 28.10.2009 г. (сряда) в Комплекса се проведоха две групови супервизии на майки ползващи услугата Звено „Майка и бебе". Участие в супервизиите взе и доц. Нели Петрова-Димитрова. На 28.10.2009г. (сряда) се проведе среща между Мария Македонска – ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето" към КСУДС Пазарджик и Динка Танчева - директор на НУ „Отец Паисий" гр. Пазарджик. Целта на срещата бе обсъждане на конкретни казуси на деца с прояви в училище и механизми за сътрудничество при работа с такива деца. На училището се предостави бланка за подаване на сигнал към Отдел „Закрила на детето" гр. Пазарджик. На 29.10.2009 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на КСУДС се проведе поредната лаборатория. Представен бе случая на социални работници от ЦОП Велинград. Участие взеха представители на различни институции от град Пазарджик и региона. Провеждането на ежемесечни лаборатории се превърна вече в едногодишна практика за Комплекса.
Кампания на КСУДС Шумен „Бебета помагат на бебета”
Кампания на КСУДС Шумен „Бебета помагат на бебета” Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен започна кампания „Бебета помагат на бебета". Кампанията е насочена към родителите, чийто бебета вече са пораснали. От екипът на Комплекса отправят призив, омалелите дрешки, детски колички и бебешки аксесоари да бъдат дарени. Всеки, който има възможност и желае да подкрепи идеята може да ги донесе в Звеното „Майка и бебе", на улица „Беласица" №11 /бившата сграда на митницата/. Екипът на Звено „Майка и бебе" подкрепя майки да се справят в първите грижи за бебето. Те са в трудна житейска ситуация и няма кой да им помогне. Много често нямат дом, в който да се върнат след изписването им от родилно отделение. Бебето се настанява в социален дом и се отделя от своята майка, понякога завинаги! Ето защо ние, заедно с Вас, продължаваме по стъпките на нашата мисия – всяко дете да расте заедно със своите родители! Телефонът, на който можем да разкажем повече за инициативата е 054 / 833124. Благодарим за подкрепата!