Използването на подкрепата за най-уязвимите за политически цели трябва да спре!

Използването на подкрепата за най-уязвимите за политически цели трябва да спре!

                                                                                                                                                            ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

 

Институт по социални дейности и практики е професионална гражданска организация работеща в обществена полза от 2001 г., чиито екип от научни експерти/практици провежда изследвания, разработва и издава теоретични и методически публикации в областта на превенцията, на социалната работа, социалните услуги за закрила на децата и техните семейства, застъпничеството за техните права, развива и прилага иновативни модели и практики. Институтът средно годишно провежда над 2000 часа обучения на професионалисти и предоставя социални услуги за деца и семейства в риск в страната на над 3000 деца в риск и техните семейства.

 

Въз основа на своята експертност и опит се присъединяваме към десетките организации изпратили към вас и към медиите отворено писмо, в което се казва:

 

Изказваме искреното си възмущение от факта, че за пореден път вече приет и обнародван закон, при това с единодушие в Народното събрание, закон, чиято конституционност е потвърдена  от Конституционния съд - неговите принципи, включително и възможността част от социалните услуги да бъдат възлагани на частните доставчици, отново е подложен на опити за безцеремонна и безпринципна намеса.

Създаването на Закона за социалните услуги отне на държавата две години и много усилия за това да бъде създадена нормативна рамка, която да предлага качествена и контролирана помощ и подкрепа, към която може да се обърне всеки, без да бъде етикетиран като човек в риск. Новият закон за социалните услуги решава в голяма степен проблема с  несъвършенствата в системата за социална закрила досега. Той е изцяло съобразен с Конституцията на Република България и най-добрите европейски практики, в съгласие с националните специфики и потребности. Процесът на изработване на закона продължи достатъчно дълго и протече при множество обществени обсъждания и дискусии  преди внасянето му в Народно събрание. Този процес е гаранция, че отразените в закона нови положения не са необосновани предложения или нечии частни интереси, а са резултат от дискусии със заинтересованите страни и са взети предвид различните гледни точки. В текстовете на Закона е отразена експертизата на най-добрите специалисти в социалната сфера. Законът стъпва върху всички успешни и добри модели, пилотни практики, познати в България. Какво налага бързането за внасяне на промени, които категорично са в ущърб на подкрепата на децата, семействата, възрастните хора, хората с увреждания - в рамките на три дни?

 

Внесените предложения нямат реални мотиви, насочени към по-добрия живот на хората, нямат реална оценка на въздействието. Нещо повече, те показват абсолютно неразбиране на действителността, в която живеят голяма част от българските граждани, които имат нужда от социални услуги. Само част от примерите за това са текстът, определящ че социалните услуги не са търговска дейност - нещо, което вече е регламентирано в други законови текстове. В ежедневната практика, от друга страна, няма по-ясна илюстрация за това от бюджета за изхранване на едно дете в някои от услугите - който представлява 1.67лв на ден. Интересно е разбирането, че този бюджет би позволил печалба на доставчика на социалната услуга.

 

Като крайно неуместно, на практика игнориращо решението и мотивите на КС намираме  предложението, което се отнася до регламентирането на възлагане на услугата на външен доставчик „при невъзможност“ от страна на общината. Делегирането е възможност, допълнителен ресурс за повече специализация, експертност и привличане на допълнително финансиране, които общината може да ползва.

 

До този момент в Народното събрание са постъпили десетки мнения и становища както от организации, чието призвание и работа е да подкрепят уязвимите, така и от хора, за които социалните услуги са често пъти от ключово значение за достоен живот. Остава въпросът дали народните представители са запознати с тях или за пореден път се поддават на популистки натиск, без да изследват процесите и какви са перспективите, в резултат на техните действия и решения.

 

Ние, граждани и граждански организации на родители, хора с увреждания и професионалисти, работещи в подкрепа на стотици хиляди деца, семейства и възрастни, питаме: 

  • Докога тревогите и уязвимостта на хората ще бъдат използвани за извличане на политически дивиденти?
  • Докога народните представители няма да извършват необходимите реални стъпки към разрешаването на социалните проблеми в страната и гарантиране на правата хората?
  • Докога децата и семействата ще бъдат използвани по най-безмилостен начин за политически боричкания и обслужване на неясни цели?

Действията ви през последната година и половина оставят впечатление, че не се интересувате от истинските проблеми на хората, намиращи се в тежка житейска ситуация, които ще пострадат най-много, поради факта, че ще им бъде ограничен достъпа до навременна и качествена подкрепа.

Недопустимо е човешки съдби да се решават от недомислени предложения с неясни мотиви. Именно това ще се случи, ако продължат политическите игри около Закона за социалните услуги.

                                                                             

                                                              С уважение,

                                                                       ПРОФ. НЕЛИ ПЕТРОВА

                                                                       ПРЕДСЕДЕТЕЛ НА УС НА ИСДП