Обучителна и супервизионна подкрепа на персонала в ЦНСТ за деца и младежи с или без увреждания

Обучителна и супервизионна подкрепа на персонала в ЦНСТ за деца и младежи с или без увреждания

Опитът ни на обучителна организация показва, че много често при обучения на екипите на резидентни услуги, каквато е ЦНСТ, персоналът няма възможност да участва пълноценно в обучението поради характера на работния процес в услугата.

В някои случаи специалисти от услугата присъстват частично в обучителните сесии и участието им е нарушено от графика на работните смени и специфични ежедневни задачи, които трябва да изпълнят (хранене, хигиена, придружаване в битови дейности и др). В други случаи, членове на екипа поемат изцяло работните смени и на останалите и не участват в обучителния процес. Всичко това води до непълноценни резултати на ниво екип и услуга от проведеното обучение, дори нещо повече,  участниците в обучението нямат възможност да осмислят докрай представените теми и да участват в практическата работа по тях. 

Споделяйки мнението, че не е никак лесно да работиш в резидентна услуга за деца и младежи и да се справяш с всички предизвикателства от работното ежедневие, ние от Институт по социални дейности и практики предлагаме иновативна и гъвкава форма за професионална подкрепа на екипите на социалните услуги, която считаме, че е по-ефективна за работещите в тях.

 

Във връзка със заявяване на конкретни потребности за подкрепа на персонала на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, представяме на вниманието на общини, доставчици и ръководители на услуги следното предложение за подкрепа:

 

Професионална работилница

(организационно-методическа подкрепа и супервизия)

на екипите на социалните услуги от резидентен тип.

 

1. Описание на услугата за подкрепа

Професионална работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия) е интегративна, интерактивна и гъвкава форма на подкрепа на помагащи професионалисти, която  включва елементи на: определяне на водещата актуална потребност на екипа на самата среща, изясняване на заявката, предлагане и провеждане на набор от специфични дейности в отговор на заявката като улесняване на осмислянето и разбирането на трудностите, повишаване на познанието в тази сфера, търсене и проиграване на възможни решения и адресирането им към работата.

Чрез този метод на подкрепа участниците ще могат да:

  • Осмислят своята работа, през опората на познанието и основните концепции за развитието на детето, грижата и възпитанието му,  да развият  нагласи и  умения за ползването им в работното ежедневие.
  • Подобрят компетенциите си за разпознаване и разбиране на индивидуалните потребности на всяко от настанените деца и да управляват по позитивен начин тяхното посрещане.
  • Развият компетенциите си (знания, умения и нагласи) за справяне с трудни и кризисни ситуации.
  • Подобрят уменията си за организиране на ежедневието на настанените деца, включително правила и граници и тяхното следване. Да прилагат индивидуални и групови форми на работа по определени теми, свързани с ненасилието и доброто третиране.
  • Развият компетенциите си (знания, умения и нагласи)  за работа в екип.
  • Да бъдат консултирани за по-ефективното организиране на работното ежедневие на персонала и разпределение на ролите в зависимост от заеманата позиция и вида на работната смяна.

 

Професионалната работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия)  се основава на разбирането, че екипът трябва да е агент на своята промяна, която е необходимо да поиска, да повярва, че може да я направи и да развие умения да я направи. 

 

Моделът на Професионалната работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия) е изцяло съобразен с потребностите на екипите и индивидуалните професионални нужди на работещите в тях.

 

Професионална работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия)   дава възможност съвместно и според потребностите на екипа да се обсъждат, споделят професионални трудности и предизвикателства и да се търсят професионални решения, основани на познанието и опита, в най-добрия интерес на потребителите. Тя ще се води от супервизор на Институт по социални дейности и практики и е в подкрепа на специалистите и останалите служители, работещи в Центровете за настаняване от семеен тип в община Борован.

 

Професионалната работилница включва пакет от услуги в рамките на 7 астрономически часа, в които се включват според договарянето:

  • Групова работа с екипа в три сесии (около 5 учебни часа, или 3.5 астрономически часа).  В тези три сесии е задължително да  участват всички членове на екипа, без дежурни и болни, да бъдат едни и същи хора през цялото време, не се допуска включване на нови хора, (например възможно провеждане от 9.30 ч. до 13.15).  

 

  • Индивидуална (60 минути) и групова супервизия (90минути) по индивидуален случай на дете.

 

  • Индивидуално консултиране/супервизия за ръководители на екипи, на услуги по заявени от тях теми(60 минути едната).

В зависимост от желанието и потребностите на екипа се избира от последните две форми на подкрепа в рамките на оставащото време от 3,5 часа.

За максимално ефективно осъществяване на подкрепата и осмислянето й от персонала на услугите, предлагаме първоначално „Професионална работилница” да се провежда с по-голяма интензивност, именно на две седмици веднъж. За  да бъде подкрепата от страна на ИСДП по-ползотворна за екипите на услугата, по време на първите посещения ще се идентифицират проблемните зони и ще се изготви съвместно план за последваща подкрепа на персонала, в който ще се заложат конкретни обучителни теми, заявки за супервизии и заявки за методическа и организационна подкрепа.

Експертният екип на ИСДП предлага и почасова он-лайн консултативна подкрепа по определени организационни и методически въпроси, които възникват в работното ежедневие.

 

2. Организация на предоставяне на услугата за подкрепа

2.1. Място и време за провеждане на Професионална работилница (организационно-методическа подкрепа и супервизия):

 -   в ЦНСТ, или определено от заявителя подходящо място;

-  един работен ден (9.30 – 16.30 часа), според нуждите на екипа тя може да се провежда веднъж, два пъти или повече в месец.

 

2.2. Водещи на Професионална работилница(организационно-методическа подкрепа и супервизия):

Провежда се от супервизор от ИСДП, който е преминал 200 часово обучение по супервизия (при сключване на договор се представя сертификат и професионална автобиография на супервизора) и има най-малко 200 часа опит в предоставяне на супервизия.

При група до 12 човека  „Професионална работилница” се води от един супервизор.

 

2.3. За всяка среща на  „Професионална работилница се изготвя и договаря работен график, според потребностите на персонала, който определя времето и поредността за трите сесии с екипа, както и супервизиите. За всяка от дейностите се изготвя доклад от супервизора. 

3. Цената за провеждане на 1 ден Професионална работилница с един или двама експерти или за провеждане на 1 час он-лайн консултация се договаря с възложителя.

За повече информация и въпроси  може да се обърнете към наш експерт на тел: 02 852 47 13, 0892 232781 и на ел.поща: z.kovacheva@sapibg.orgsapi_obuchenia@abv.bg