Обучителни теми за 2018-2019 учебна година

Обучителни теми за 2018-2019 учебна година

Център за професионално обучение към Сдружение Институт  по социални дейности и практики представя основните обучителни теми за 2018-2019 учебна година

Център за професионално обучение към Сдружение Институт за социални дейности и практики:

  • Предоставя професионална подкрепа на специалисти от помагащите професии  - учител, психолог, специален педагог, възпитател,  социален работник, социален педагог и други.
  • Приема разбирането, че помагащите професии  са професии на отношението, връзката и говоренето,  целящи подкрепа на хората за развитие и учене.
  • Споделя идеята, че постигането на целите и функциите на професиите на учителя, възпитателя, психолога, социалния работник се основава на специфичните човешки отношения, взаимодействието чрез езика, емоциите, рационалното и социалния контекст.
  • Вярва и доказва чрез добри практики, че доброто отношение/третиране в училище е стандарт за качество и допринася за по-добрата, по-сигурната и хуманна среда , в която се развиват децата.
  • Предлага обучения на помагащите специалисти, които допринасят за развитие, усъвършенстване или формиране на професионални компетенции (знания, умения, нагласи) с фокус върху взаимоотношенията, разбиране на поведението, детско и младежко участие, превенция и интервенция на насилието и тормоза във всичките му форми.

Основната ценност, която споделяме е, че всяко дете има нужда от сигурно училище, за да се учи и расте спокойно , а ние възрастните можем да го осигурим!

За да следва своите ценности  и в отговор на предизвикателствата, стоящи пред нас-професионалистите, Център за професионално обучение към ИСДП разработи и предоставя  обучения по специализирани обучителни програми, които са вписани в Информационния регистър на МОН, съгласно Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучителни теми на ЦПО към ИСДП:

Тема

Продължителност

Форма на обучение

Брой квалифи-кационни

кредити

АДАПТАЦИЯ И РЕ-АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО.  АГРЕСИВНОСТТА КАТО СИМПТОМ НА ПРОБЛЕМ НА ДЕТЕТО

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

ТОРМОЗ И НЕГОВОТО ОГРАНИЧАВАНЕ. ПОДХОД „БЕЗ ОБВИНЕНИЕ“ ЗА ГРУПОВА РАБОТА ПРИ СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДАТА ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА НАД И СРЕД ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

БЕЗ ШАМАР

 

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

НАСТАВНИЧЕСТВО (СУПЕРВИЗИЯ) И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

48 часа

П-32 ч

НП-16 ч

3

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ И ТОРМОЗ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

16 часа

П-12 ч

НП-4 ч

1

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

32 часа

П-24 ч

НП-8 ч

2

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

32 часа

П-24 ч

НП-8 ч

2

ОБРАЗОВАТЕЛНА СОЦИАЛНА АНИМАЦИЯ

32 часа

П-24 ч

НП-8 ч

2

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

 

20 часа

П-16 ч

НП-4 ч

1

КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

24 часа

П-24 ч

1

ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНТИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА  ДЕТЕТО И РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ПСИХО-СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА

32 часа

П-24 ч

НП-8 ч

2

 

П - присъствена форма

НП - неприсъствена форма

 

Обученията се провеждат по заявка на образователните институции и са изцяло съобразени с техните ресурси и възможности-време, място, състав.

 

Повече информация за предлаганите от ЦПО към ИСДП услуги и възможности за подаване на заявки може да намерите на: http://www.sapibg.org/bg.

 

За контакт:

 

Директор ЦПО, тел. 0892232781, z.kovacheva@sapibg.org

 

ИСДП, София, ул. Виктор Григорович  №1, ап.1, тел: 02 852 4713, sapi@sapibg.org,

Галерия