Пета международна конференция: „Интегриран подход за справедливо правосъдие”

Пета международна конференция:  „Интегриран подход за справедливо правосъдие”

Институт по социални дейности и практики организира Пета международна конференция „Интегриран подход за справедливо правосъдие”, на 26 и 27 април 2016 г. в хотел Рамада, гр. София.

На конференцията ще бъдат представени европейски практики от Франция, Италия, Румъния, Белгия и др. за прилагане на изискванията на Директива 2012/29/ЕС относно жертвите на престъпления, международен опит и добри практики за интегриран подход, както и натрупаният опит на организацията в практиката по прилагане на дружелюбно за децата правосъдие. Ще бъдат дискутирани възможности за усъвършенстване на практиката по посока гарантиране на най-добрия интерес на детето и едновременно обслужване целите на правораздавателната система.

Събитието се провежда в рамките на проект Чуй детето – става ли правосъдието приятелско към детето?”, изпълняван от Институт по социални дейности и практики с партньори Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, Прокуратурата на Р България, Българска педиатрична асоциация, Международната обсерватория за младежко правосъдие и европейски организации, работещи по правата на децата от Франция, Румъния и Италия.

Проектът цели подобряване ситуацията на децата, жертви или свидетели на насилие, участници в правни процедури, чрез въвеждане на интегриран подход към детето, основан на индивидуална оценка на неговите специфични потребности. Той подкрепя въвеждането у нас на изискванията на Директива 2012/29/EC за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на децата, жертви на престъпления, и участници в правни процедури.