Предложение нa ИСДП относно приложението на Закона за социално подпомагане

Предложение нa ИСДП относно приложението на Закона за социално подпомагане

СТАНОВИЩЕ НА ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

 Относно: Предложение на доставчици на социални услуги на територията на Столична община относно приложението на Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Като подкрепя въвеждането на мултидисциплинарен и между институционален подход, както и на работа по случай в социалната работа с всички нуждаещи се от социална подкрепа, екипът на ИСДП смята, че:

1.Методологията и методиката на индивидуализираната оценка, според нас зависи от теоретичната концепция за помагането и е в компетенциите на доставчика на социални услуги.

1.1.Въвеждането на задължителна рамка/въпросник би трябвало да се основава на подход, базиран на доказателства за надеждността на  този инструмент и след сериозно професионално обсъждане. Следваща стъпка би трябвало да е  подготовка на специалистите, които ще я изготвят. 

1.2. Съдържанието на проучването за изготвяне на оценка зависи основно от заявката на клиента, директна или заявена чрез близък, или чрез институция. Задължителното въвеждане на зони за проучване и оценка на практика елиминира възможностите за индивидуален подход. 

1.3. Предлагаме, рамката за оценка и методиката за нейното изготвяне да бъдат обсъдени професионално с участие на национални експерти[1], на академична общност и пр. Предлагаме задължителните изисквания да се отнасят към структурата на заключението/ оценката, а не към начините на нейното изготвяне.

2. Механизмът за изготвяне на тази оценка крие висок риск от дискредитиране на нейния смисъл и предназначение. Ако нейното предназначение е да осигури планирани на координирани интервенции за оказване на цялостна подкрепа, то съставът на мултидисциплинарните екипи следва да бъде съответен. 

2.1. Въвеждането на работа по случай и планиране на цялостна подкрепа изисква междуинситтуционален подход. Ние предлагаме този екип да има за водещ случая специалист от ДСП, да  включва специалисти по социално подпомагане, трудова заетост, образование от съответните държавни и общински структури и представител на социалните услуги, когато има специална необходимост, произтичаща от заявката. 

2.2. Сформирането на мултидисциплинарен екип е в компетенциите на ДСП и е извършването му страна на ръководител на социална услуга, например за деца е нарушаване на правата на хората.

2.3. Включването на допълнителни участници в оценката би трябвало да се финансира самостоятелно , така че да се намали риска от злоупотреба със специалистите. 

2.4.При изготвянето на оценката и плана, включително и при извършването на прегледите им би трябвало активна страна да е човекът/близките му, с когото/с които мултидисциплинарният екип да обсъжда и договаря. В случаите на несъгласие с оценката на мултидисциплинарния екип още повече са необходими ясни правила, механизъм на действие. При въведените изисквания и указания,   не се включва такова взаимодействие, което създава риск за нарушаване на правата на човека.

С промените в ППЗСП относно оценката и плана за подкрепа се създадоха условия за влошаване на качеството на сега действащите услуги за деца и родители, които са принудени да поемат допълнително функции, налагащи доразвиване в крачка на компетентности за възрастни хора с увреждания,както и познаване на наличните ресурси в общността за адекватната им подкрепа.


[1] Смятаме, че МТСП следва категорично да разграничи административната от експертно методическата работа и да я поверява компетентност чрез ясни процедури.