Предстои издаването на информационни листовки за правата на децата при арест и участие в правни процедури

Предстои издаването на информационни листовки за правата на децата при арест и участие в правни процедури

Целта на проекта „Приятелски към децата правни инструменти“ е да допринесе за ефективното прилагане на наказателното право на Европейския съюз, по-специално за насърчаване на правата на децата, заподозрени или обвинени в престъпление.

Проектът ще допринесе и за създаването на инструменти, които специалистите по правосъдие за непълнолетните могат да прилагат, за да гарантират правото на информация и правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

По-специално ще бъдат създадени три информационни листовки за деца в конфликт със закона. Тези листовки ще съдържат съществена информация за наказателното производство на етап: полицейски арест, съдебен процес и задържане под стража в досъдебното производство. Освен това тези три листовки ще бъдат преведени, за да предоставят същата информация на деца, които не говорят езика на страната, в която се намират. Текстовете ще бъдат написани на прост и адаптиран език, за да се даде възможност на децата да участват пълноценно в наказателното производство.

Ще бъдат създадени и три листовки, насочени към родителите или носителите на родителски права с информация за правата на децата им по време на полицейски арест, съдебния процес и задържането под стража в рамките на досъдебното производство, тъй като родителите играят важна роля, когато става въпрос за подпомагане на децата да разберат наказателното производство, както и насърчаване на активното им участие в производства.

Тези информационни листовки ще бъдат преведени на официалните езици на Европейския съюз, както и на 3 неофициални езика.

Ефективността на тези информационни листовки ще бъде тествана чрез пилотно проучване.

Ще бъде проведена кампания с цел разпространение на информационни листовки и други подходящи резултати, за да се гарантира, че те достигат до всички страни-членки.

Цели

  • Да допринесе за правилното прилагане на Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство, , Директива 2010/64/ ЕС  относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo;
  •  да насърчи приятелското към детето правосъдие чрез подобряване на разбирането на децата в контакт със закона и техните законни представители  за правата на непълнолетите в наказателни производства чрез използване на език, адаптиран към етапа на тяхното развитие.