ИСДП инициира разговор с изпълнителната власт за това, как децата-  жертви на насилие, да бъдат адекватно подкрепяни от институциите

ИСДП инициира разговор с изпълнителната власт за това, как децата- жертви на насилие, да бъдат адекватно подкрепяни от институциите


Как българските деца, жертви или свидетели на насилие, да получават адекватна подкрепа, която да гарантира зачитането на техния най-добър интерес и да е съобразена със съвременните световни стандарти за интегриран подход между различните институции – полиция, съд, прокуратура, органи за закрила на детето, доставчици на социални услуги.

С фокус върху този въпрос Институт по социални дейности и практики (ИСДП) инициира специална среща със зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Елка Налбантова, експерти от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенция за социално подпомагане (АСП), както и експерти по политиките за детето от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), която се проведе на 10 ноември 2023 г. в гр. София.

По време на срещата проф. Нели Петрова, Председател на УС на ИСДП, представи текущия проект на организацията за подкрепа на развитието на модела „Барнахус“ – водещ, дружелюбен към детето, мултидисциплинарен и междуинституционален модел, чиято цел е да предложи на всяко дете, жертва или свидетел на насилие, координирана и ефективна реакция по случая му и да предотврати повторното му травмиране по време на разследването и съдебното производство.

По модела „Барнахус“ работят българските центрове за застъпничество и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие, „Зона ЗаКрила“. По време на срещата на10 ноември, бяха обсъдени  варианти за това как тези центрове, (управляваните от ИСДП се намират в градовете Монтана и Шумен), които до края на 2023 г. работят на пилотен принцип с финансиране от УНИЦЕФ, да бъдат припознати от държавата и да се превърнат в устойчив модел за подкрепа на децата, разпространен в цялата страна. На практика дружелюбно правосъдие означава социалната работа (социалните услуги) и системата за закрила заедно със системите за правосъдие и здравеопазване да работят координирано по случай на дете, пострадало от престъпление или насилие.

Проф. Петрова припомни дългогодишните усилия на ИСДП за развиване на щадящо детско правосъдие в България и среща със социалната система в името на най-добрия интерес на детето и спазване на неговите права. Тя акцентира върху факта, че организацията въвежда първите у нас „сини стаи“ за изслушване на деца в досег със закона, за целите на правосъдието и закрилата,  както и че активно, още от 2007 г.,  работи за изграждане на междуведомствено сътрудничество, което да гарантира, че правата на всяко дете у нас ще бъдат спазени и то ще бъде чуто, подкрепено и защитено.

Проектът Барнахус:„Насърчаване на междудисциплинарното и междуведомествено сътрудничество за деца жертви и свидетели на насилие“ се реализира от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство със "Съвет на държавите от Балтийско море" (CBSS). Финансиран е по Фонд за двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.