Предоставяне на социална услуга застъпничество и посредничество

Съдържание

Доставчиците на социални услуги са изправени пред редица предизвикателства, свързани с прилагане на Закона за социалните услуги и приложимата подзаконова нормативна рамка. Социалната услуга ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО е част от комплекса от дейности за подкрепа на деца, млади хора, семейства и лица в уязвима и рискова ситуация, които имат потребност и желание да ползват социални услуги.

Институт по социални дейности и практики има дългогодишен опит в предоставяне на застъпнически дейности и придружаване на деца и семейства, придобит в директната работа с деца жертви и свидетели на насилие, деца в конфликт и контакт със закона, деца в родителски конфликти и техните семейства. Опитът ни се базира на теоретично познание и е интегриран в множество издания, публикации и наръчници по темата.

Бихме искали да споделим нашия опит и разбиране по темата ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, като за целта създадохме обучителен модул, представящ същността на социалната услуга, цели, основни дейности и начини за реализирането им от екипите на социалните услуги.

Обучителната програма е изцяло с практическа насоченост и включва работа по конкретни случаи, изведени от практиката, примери за успешни интервенции и предизвикателства.

Продължителност

10 учебни часа, от които: 8 ч. присъствени онлайн и 2 ч. самостоятелна работа.

Участници

Обучението е предназначено за професионалисти, които работят в социални услуги, доставчици на социални услуги, експерти от общински и областни администрации, дирекции Социално подпомагане и др.

График, 2022 г.

28 октомври

 

Срок за ранно записване

04 ноември

 

Краен срок за записване на участниците

08 ноември

 

Получаване на програма, материали, указания за участие

9 ноември

 

13.30-17.00

4 учебни часа

 

Присъствено обучение онлайн:

Въведение в темата. Нормативни основания. Основни понятия и как те се отнасят към нашата работа. Цели на социалната услуга Застъпничество и посредничество. Методика и организация на застъпничеството. Практическа работа.

 

9 ноември-10 ноември

2 учебни часа

Самостоятелна работа

10 ноември

13.30-17.00

4 учебни часа

 

Присъствено обучение онлайн:

Дейности по застъпничество и посредничество като част от работата по предоставяне на услугата. Практическа работа.

Удостоверяване

Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции в обучението

Цена и заплащане

Такса обучение за 1 участник

140 (сто и четиридесет) лв. без ДДС

Заплащане на таксата преди срока за ранно записване

120 (сто и двадесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация

110 (сто и десет) лв. без ДДС за всеки участник

Таксата се заплаща по банков път.

Банкови данни:
Обединена българска банка АД 
IBAN: BG37UBBS80021020198450 
BIC/SWIFT: UBBSBGSF
Основание: такса обучение на …… (име и презиме)


Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: https://forms.gle/cSwJoZ7Qpd9wTHuW6

Записване

За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org