Встъпителен доклад, в областта на насилието и Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България

Встъпителен доклад, в областта на насилието и Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България"

Министерството на труда и социалната политика публикува "Встъпителен доклад, в областта на насилието" и "Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България"", в които ИСДП участва като част от обединение „Политики срещу насилието“ 

В информацията се казва:

Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, изпълнява проект BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“, в резултат на който са изготвени встъпителен доклад, в областта на насилиетодоклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България" (ведно с приложения); анализи в областта на домашното насилие и насилието основано на признак „пол” (1 и 2); методика за оценка на риска и методически ръководства за организация и управление на кризисни и консултативни центрове; и практически насоки, като инструмент за експерти в социалната сфера, работещи по случаи с насилие.


Министерството на труда и социалната политика проведе поредица събития, посветени на предотвратяване и борба с насилието, в изпълнение на проект “Заедно срещу насилието“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Първото от тях – откриващата конференция беше проведена на 18 октомври 2019 г. в гр. София. В събитието взеха участие представители от централната администрация, Столична община и неправителствени организации. След откриващата конференция в периода около международния ден за борба с насилието срещу жени (25 ноември) бяха проведени общо шест информационни кампании за повишаване на информираността относно различните форми на насилие и ролята на институциите за борба с насилието и десет обучения за социални работници и други професионалисти, работещи по случаи на насилие. Поредицата публични събитията по проекта приключи със закриваща конференция, проведена на 28-29 ноември 2019 г. в гр. София.

Проектът се изпълнява в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.