ФОКУС ВЪРХУ МОИТЕ НУЖДИ: ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА В НАКАЗАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

ФОКУС ВЪРХУ МОИТЕ НУЖДИ: ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА В НАКАЗАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Чрез проекта FOCUS Terre des hommes (Tdh) и партньори целят изграждането на  капацитета на професионалистите в сферата да работят чрез мултидисциплинарен начин по индивидуалната оценка на деца, участващи в наказателни производства. Проектът дава възможност на децата да станат агенти на промяната по отношение на по-приятелско към децата правосъдие.


В резултат на проекта:

   -  465 професионалисти ще бъдат обучени и подобряват способността си да работят по мултидисциплинарно;
    - 250 деца жертви или в конфликт със закона ще получат по-добра индивидуална оценка;
    - 3000 деца и възрастни ще са по-наясно с дете центрирания подход в наказателното производство;

Когато детето е замесено в наказателно производство като жертва или нарушител, съответните юридически специалисти и специалистите по защита на детето трябва да действат и анализират заедно всички аспекти от живота на детето, като идентифицират неговите силни и слаби страни. Тази мултидисциплинарна индивидуална оценка помага да се гарантира достъпът до справедливо правосъдие за детето. От решаващо значение е избягването на дискриминация и възможността на всички деца да се възползват от наличните услуги за подкрепа, включително възстановителното правосъдие. Въпреки че е толкова важно, много държави в Европа имат малък опит в прилагането на мултидисциплинарна индивидуална оценка по комплексен и насочен към деца начин.

Проект FOCUS се осъществява в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Холандия, с цел разработване и налагане на практика на мултидисциплинарна индивидуална оценка, която ще осигури индивидуален подход в най-добрия интерес на детето. За целта надграждаме капацитета на професионалистите и създаваме нови инструменти, както и даваме възможност на децата и младите хора да допринесат за по-приятелско към  децата правосъдие.


Защита на децата чрез подобрени практики

Преразглеждаме съществуващите инструменти, пропуски и най-добри практики при провеждането на индивидуални оценки на деца и използваме резултатите за разработване и пилотиране на нови методи. Чрез нашите обучения лице в лице и онлайн 465 правоприлагащи и съдебни специалисти, адвокати, социални работници, здравни специалисти, психолози ще се научат да прилагат инструментите и да работят по мултидисциплинарен начин.

В рамките на проекта 250 деца, участващи в наказателни производства, ще се възползват от оценка, която ще доведе до тяхната по-добра защита. Всички професионални насоки ще бъдат свободно достъпни за подкрепа на всички практикуващи и политици в страните от ЕС при прилагането на мултидисциплинарни индивидуални оценки.


Овластяване на децата да се застъпват за правосъдие, насочено към деца

Петдесет деца и младежи с опит в младежката правосъдна система се присъединиха към нашите детски консултативни съвети в България, Гърция, Сърбия, Холандия и Румъния. Ние ги информираме за техните права в наказателното производство, консултираме се с тях по дейности и материалите по проекта и ги подкрепяме да станат „адвокати на децата”. Те ще обменят идеи и ще споделят своя опит с юридически експерти и професионалисти, което ще спомогне за подобряване на практиките и процедурите за индивидуална оценка на деца в наказателни производства.

Използвайки нашата методология YouCreate за участие, насочваме децата и младежите да развиват по свой творчески начин комуникация относно правосъдието, насочено към детето и правата на децата в наказателните производства. За да информираме повече хора за важността на мултидисциплинарния подход, видеоклиповете и други материали за деца ще се споделят чрез социалните медии, партньорските мрежи и нашата онлайн платформа за закрила на детето ChildHub.

Продължителност на проекта: 24 месеца (януари 2020 - декември 2021 г.)

Партньори: Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с:

Child Circle;

Child Rights Centre (CRC) in Serbia;

Defence for Children International Netherland- ECPAT Nederland (DCI-ECPAT);

Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria;

Terre des hommes Romania;

Terre des hommes Hellas.


Финансиране: Собствен принос (20%)

Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%)

Общ бюджет: 666.729,84 EUR