Повишаване на компетенциите на пробационните служители

Представяне

 

Въвеждането на пробацията като алтернатива на лишаването от свобода е едно от постиженията на реформата в наказателното правосъдие у нас. Изграждането на пробационните служби стана с подкрепата на редица европейски страни. Бяха проведени много обучения и бе оказана методическа помощ при стартирането й. Въведени бяха индивидуална оценка на правонарушителите и индвидуално планиране на изпълнение на присъдата, програми за обществено въздействие, пред-съдебен доклад. Едновременно с това, в практиката излизат различни проблеми и трудности, които, в контекста на международните стандарти за правосъдие и поетите от държавата ангажименти за реформа, изискват своевременен отговор. Институт по социални дейности и практики счита, че тяхното повлияване е възможно като част от многопосочен процес, включващ:- Промяна в изискванията на системата към човешките й ресурси - по отношение на профила на компетенциите, изискванията за заемане на длъжност и процедурите за подбор на персонал;
- Предоставяне на възможности за кариерно развитие на място, обучение и подготовка, адаптирани към нуждите на изпълнение на пробацията;
- Преосмисляне на подготовката на професионалистите през призмата на съвременната социална работа;
- Развиване на техния капацитет за взаимодействие с организациите и институциите на местно ниво;
- Промяна на нагласите към осъдените и фокусиране на техните човешки права в ежедневната професионална работа.

Проектът “Повишаване на компетенциите на пробационните служители” адресира тази проблематика и се насочва към развиване  на компетенции на служителите в пробационните служби и правосъдната система за справедливо правосъдие, ефективно наблюдение и психо-социална работа с правонарушители, превенция на рецидива и успешно социално включване на осъдените.
Реализира се в партньорство с фондация С.Е.Г.А. и в тясно сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” и областните служби „Изпълнение на наказанието”. В разнообразни форми на взаимодействие – обучения, семинари, публични събития и дискусии, ще бъдат включени над 200 служители от системата с различни професионални компетенции и йерархия. 

Проектът ще осигури:
- разработване и апробиране на съвременен професионален профил на пробационния служител, базиран на подхода на компетенциите;
- подкрепа в адаптирането и реализация на новоназначените служители чрез въвеждащи обучения по профила на компетенциите, практически занятия и стаж;
- задълбочаване на компетенциите на действащите пробационни служители чрез обучения за работа с групи във висок риск – осъдени непълнолетни и осъдени от ромска общност и обучение за работа в междуинституционално сътрудничество, мултидисциплинарен екип и в мрежа;
- професионализиране на работата на преподаватели, обучители и наставници от ГД „ИН” и ОС „ИН” чрез специализираната подготовка за използване на активни методи за обучение на възрастни и стаж;
- богат и достъпен набор от инструменти и ресурси, които пробационните служители могат да прилагат в професионалното си ежедневие - обучителни (учебни планове, програми, методически ръководства, материали) и интерактивни (учебен филм за интервюиране на осъдени и изработване на оценка);
- пространство за професионални дискусии между различните професионалисти – съдии, прокурори от областното ниво, представители на ОС „ИН” и доставчици на социални услуги, които да повишат разбирането и чувствителността им към смисъл на наказанието пробация и към съвместната работа в името на справедливо правосъдие. Съвет за подкрепа на проекта с участие на  представители на МП, МОН, НИП – Национален институт по правосъдие, МТСП ще постави допълнителен акцент върху информираността на професионалната общност и на гражданите за дейностите по проекта.

Проектът „Повишаване на компетенциите на пробационните служители” се осъществява по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014. 

 

Резултати

Повишаване на компетенциите на пробационните служители

Библиотека

Събития
Виж всички