Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода

Представяне

По неофициални данни, броят на младежите, на възраст от 14 до 29 години, изтърпели наказание лишаване от свобода и наскоро освободени, е около 500 годишно.  Въпреки интензивното развитие на структурите за социална работа, тази група младежи в риск от социално изключване остава извън фокуса на социалните услуги; мрежата от услуги за тяхна подкрепа е все още слабо развита в България.Проектът адресира конкретни негативни страни на системата – разпокъсаност на ангажиментите за подкрепа на младите хора между отделните структури и системи; липса на мрежа и слабо междуинституционално взаимодействие; недостатъчна разпознаваемост и непопулярност на обществените ресурси, които неправителственият сектор и доставчиците на услуги могат да предложат при подкрепата на младежи, напускащи местата за лишаване от свобода. Той ще се опита и да отговори на потребностите на тези младежи, като придружи процеса на тяхното позитивно включване, повиши компетентността им за самостоятелен живот на свобода и им гарантира правна и психо-социална подкрепа.

При изпълнението му Институт по социални дейности и практики стъпва на експертизата си в областта на правосъдието, международните стандарти за правосъдие, както и в социалната работа с правонарушители. Партньор е фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“, чийто фокус на работа са представители на ромския етнос в сегрегирани общности. 

Проектът се реализира в продължение на 11 месеца в София, Видин и Шумен. Насочен е към две основни целеви групи - инспекторите пробация затвор и лишените от свобода и наскоро освободени от затворите и от Поправителния дом в Бойчиновци младежи на възраст от 14 до 29 години, отчитайки техните етнокултурни характеристики. Поставя си за цел да развие и реализира модел за последваща интегрирана подкрепа на младежите, който да повиши възможностите за тяхната успешна ресоциализация след освобождаване. 

Акценти в работата
- Разработване на карта на потребностите от информация на младежите,  изтърпели наказание лишаване от свобода, както и на наличните ресурси за удовлетваряване на тези потребности;
- Повишаване на чувствителността на професионалистите към нуждата от нови услуги и работеща партньорска мрежа за ефективната последваща  подкрепа за младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода – чрез провеждане на сензитивиращ семинар и обучения;
- Разработване на ресурси: наръчник с информационни материали за младежи,  изтърпели наказание лишаване от свобода, съобразен с мултикултуралните особености на младежите;наръчник за служителите от затворите;
- Създаване и апробиране на интегрирана психо-социално-правна услуга за последваща подкрепа и придружаване на младежите, изтърпели наказание лишаване от свобода, включваща:
     а) юридическо консултиране на младежите;
     б) социално придружаване и посредничество;
     в) психологическо консултиране и дейности с терапевтичен характер;
     г) дейности и услуги за развитие на уменията за родителстване.

Дейностите ще обхванат не по-малко от 30 специалисти (от тях 15 служители от затвори -инспектори пробация затвор) и 60 младежи, от които 30 - от ромски етнически произход. 

Проектът „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода” се осъществява по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

 

 

Резултати

Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода

Библиотека

Събития
Виж всички