Консултантски услуги за обучение и супервизия на социалните услуги за деца в конфликт със закона в област Сливен

Представяне

Проучването и оценката на ситуацията в област Сливен[1] показаха необходимост от промяна в работата във всички основни сфери на възможната обществена и професионална намеса:

 • превенция на детското поведение в конфликт със закона;
 • вземане на решение за закрила и правосъдие - система от институции и взаимодействие между тях, механизми за вземане на решение, изготвяне и използване на интегрирана оценка на детето в конфликт със закона  и др.
 • наличие, достъп и качество на съществуващите намеси от системата – услуги, мерки, наказания и др.

 

В отговор на това, проектът си поставя за цел да развие пакет от специализирани социални услуги за деца с поведение във висок риск от злоупотреба и въвличане в престъпления, както и деца в конфликт със закона, които ще допринесат за развитие на  приятелско към детето правосъдие.

Изпълнява се от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Международна социална служба – България и сдружение „Дете и пространство” по договор с УНИЦЕФ – България.

Проектът предвижда мерки, насочени към подобряване капацитета на съществуващите услуги на територията на община Сливен и изграждане на нови такива, включително и за осигуряване на ефикасното използване на наличните ресурси за постигане на по-добри резултати за децата и общността. Конкретните цели, които си поставя, са:

 • Да очертае мястото на специализираните социални услуги за деца във висок риск и/или в конфликт със закона като един от гарантите за спазване на правата на децата и техния най-добър интерес;
 • Да очертае ролята на специализираните социални услуги в превенцията на детското поведение във висок риск на всички нива -  обща превенция , превенция на риска и превенция на риска от рецидив;
 • Да разработи методиките на специализираните социални услуги и концепция, която да подкрепи тяхното функциониране;
 • Да очертае  професионалните подходи, които ще използват социалните услуги, за да се гарантира взаимодействие между всички органи, организации и структури в най-добрия интерес на децата.

Проектът се реализира в област Сливен и обхваща градовете Сливен, Котел, Нова Загора.

 

Услугите, които се включват в рамките на проекта, се намират на територията на област Сливен:

 • Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона, включващ Детска и младежка зона (обединява следните услуги: Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа/Център за работа с деца на улицата, Преходно и Наблюдавано жилище в Сливен);
 • Център за психологическа подкрепа за деца и семейства и Синя стая
 • Център за обществена подкрепа – Нова Загора
 • Център за работа с деца на улицата -  Котел

 

 

[1]Анализ на съответствието на съществуващата система за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на системата за закрила на детето към потребностите на децата в конфликт със закона в област Сливен и област Ямбол”

Библиотека