Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето?

Представяне

Проектът “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” цели подобряване ситуацията на децата жертви или свидетели на насилие, участници в правни процедури, чрез въвеждането на интегриран подход към детето, основан на индивидуална оценка на неговите специфични нужди.
Реализира се в продължение на 24 месеца, в четири европейски страни – България, Румъния, Италия и Франция, както и в партньорство с Международната Обсерватория за Младежко Правосъдие (Белгия).

 

На 25 октомври 2012 Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Държавите членки трябваше да въведат в сила законовите, подзаконови и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата до 16 ноември 2015г. Чл. 22 от директивата предвижда изготвянето на Индивидуална оценка на жертвите с цел установяване на специфичните им нужди от защита: „Държавите членки гарантират, че жертвите получават навременна и индивидуална оценка в съответствие с националните процедури, за да се определят специфичните им нужди от защита и да се установи дали и до каква степен те ще се ползват от специални мерки в хода на наказателното производство съгласно предвиденото в чл. 23 и 24, поради особената им уязвимост по отношение на вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение”. За целите на Директивата „за децата жертви се счита, че имат специфични нужди от защита поради уязвимостта им към вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение”. 

Четирите партньорски страни имат различни опити и практики за изготвяне на оценка на нуждите на детето свидетел, прилагани на национално ниво или като пилотни практики. Цел на проекта е да се  разработи модел за оценка с ясна и разпознаваема методология, базиран на анализ на ситуацията и проучване на най-добрите практики във всяка страна.

Втори основен акцент на проекта е интегрирането на психо-социални, медицински и правни услуги около детето жертва за предоставяне на адекватна защита. В тази част на проекта, анализът се разшири с проучване на практиките на две допълнителни страни – Финландия и Северна Ирландия, заради традиционните разлики между системите на тези страни и страните от Централна и Източна Европа.

Проектът е особено важен за България и Румъния, заради протичащите реформи на системите за младежко правосъдие. 
 

Дейности
Индивидуализирана оценка на потребностите. Тази дейност включва:

 • Изготвяне на анализи и доклади за актуалната ситуация относно съществуващи практики и нормативна уредба, отнасяща се до изготвянето на оценки на пострадалите деца в страните по проекта.
 • Разработване на наръчник за изготвяне на оценка и прилагане на мултидисциплинарен подход при изготвяне на оценката, който да се ползва за обучение в България и Румъния на мултидисциплинарни екипи за работа с деца, жертви.
 • Семинар за индивидуализираната оценка на пострадали деца, проведен в Рим и кръгли маси за представяне на продуктите от дейността във всяка от страните.

 

В рамките на дейността се включва и пилотиране на модел за индивидуална оценка на потребностите при деца, жертви, както и пилотиране на модел за по-добро междуинституционално взаимодействие за изготвяне на оценка и за защита на интересите на пострадалото дете. Моделът бе пилотиран в рамките на 12 месеца в община Видин, България, като услугите за деца се предоставяха в КСУДС – Видин.

 

Интегриран мултидисциплинарен подход 

 • Събиране на добри практики от партньорските страни за провеждане на разпити, адаптирани към нуждите на детето, както и на добри практики за интегрирани услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца.
 • Провеждане на семинар в Париж за мултидисциплинарен подход при изслушване на деца.
 • Подготовка на препоръки за прилагането на интегриран (мултидисциплинарен) подход, които се изготвят с участието на всеки от партньорите и са на европейско ниво.
 • Валидиране на резултатите от проекта (добрите практики и препоръките) с крайните бенефициенти – деца и родители на деца, пострадали от престъпление.

 

Разпространение на резултатите от проекта и лобиране за промяна

 • Създаване на уебстраница по проекта, където се публикуват продуктите от проекта.
 • Създаване на обучителен филм с добри практики, който служи за обучение на професионалната общност.
 • Обучения на междуинституционални мултидисциплинарни екипи в България и Румъния.
 • Разписване на протокол за взаимодействие, като с помощта на Българска педиатрична асоциация се лобира за интегриране на здравните услуги и експерти при работата с деца, жертви на престъпления.
 • Провеждането на международна конференция в София, 26-27.04.2016 г., на която да се представят окончателните резултати.
   

Управление и координиране на проекта, което се извършва чрез срещи на партньорите; срещи на Съвет за подкрепа към проекта с представители на всички заинтересовани страни и взимащите решения. Мониторингът и оценката на проекта се осъществява от експерти на Международната обсерватория за младежко правосъдие (IJJO). Оценката е предвидена да бъде направена в средата и в края на проекта. За да се гарантира участие на крайните потребители – деца, жертви на престъпления, и техните родители, крайните потребители се включват в Съветите за подкрепа и в оценката на продуктите по проекта.
 

Партньори:

 

Резултати

Резултатите следват 3 основни насоки, интегриращи услугите за правосъдие, закрила и рехабилитация на детето.

Основен резултат от проекта е създаването за първи път на общ подход, ясна методология и модел, обединяващи различните психо-социални, медицински и правни изследвания в холистична оценка на детето - жертва.

Очакваме чрез своите продукти проектът да предложи възможности за прилагане на различни интервенции (съдебни, на закрила и рехабилитационни), базирани на холистичната оценка и в най-добрия интерес на детето. Надявахме се, че в резултат на пилотирането на Модела на оценка при 15 деца – жертви на насилие или престъпление, проведено в периода април 2015 г. - март 2016 г., ще се създадат условия за предотвратяване на вторичната виктимизация и ще се гарантира успешна рехабилитация на детето, благодарение на синхронизирания подход от страна на институциите.

Благодарение на съвместната работа на различните експерти, включени в проекта, успяхме да изработим специфични инструменти, които да подкрепят специалистите – обучителен комплект, състоящ се от наръчник и мултимедия. Те ще бъдат достъпни на 5 езика, в общо 1250 копия в края на проекта през април 2016. Разработените продукти стъпват на опита на партньорите като допълнително се изследва и опитът на още 2 страни от различни региони на ЕС, общо 6 държави.

Препоръките бяха консултирани със експерти от всички страни, както и с деца (и техните семейства), преминали през правни процедури -  общо 40 представители на крайните бенефициенти (20 за Франция и България, 10 за Италия и Румъния).

Проектът включваше международно обучение за обучители с разработен обучителен инструментариум, както и поредица от обучения на национално ниво - подготвихме 50 обучители (за България и Румъния), които обучиха общо 400 професионалисти (200 за България и 200 за Румъния).

 

Допълнителни очаквания

Очакваме разширяване и подобряване на добра практиката на участие на деца в правни процедури най-вече като следствие от:

 • Протоколът за междуинституционално взаимодействие в случаи на престъпления срещу деца. На базата на опита на Франция и Италия, както и на съществуващите добри практики в нашата страна, разработихме протокол за сътрудничество в случаите на престъпления срещу деца, който включва всички участници - социални структури и услуги, полиция, съд, прокуратура, болници, общински и областни администрации.
 • Продължаване на специализацията на националния експертен екип за изслушване/разпит на деца-жертви, както и на специализацията на прокурори, съдии и полицаи за работа с деца, участници в правни процедури.
 • Постигане на общ междуинституционален подход в областта на правосъдието, закрилата и рехабилитацията на децата, жертви на престъпления.

 

Очакваме този проект да даде тласък за подобряване на мултидисциплинарната и интегрирана практика, както и за концептуализиране на практиките около детето във всички страни-партньори, както и на нивото Европейски съюз.

Като цяло, в България постигнахме ниво на информираност и чувствителност сред основните участници в системата на правосъдието по отношение на гарантиране правата на детето, участник в правни процедури. Институт по социални дейности и практики е част от работната група към Министерство на правосъдието, което ни позволи да допринесем за формулиране на предложенията за промени в НПК, целящи да допринесат за прилагането на Директива 29/2012/ЕС у нас.

Надяваме се обучителните инструменти и по-специално препоръките да улеснят по-бързото прилагане в практиката на изискванията на Директива 29/2012/ЕС в националните законодателства и правоприлагане. Това ще бъде един добър и устойчив начин дългогодишните ни усилия за правосъдие, съобразено с потребностите на децата, да бъдат от полза и за крайните потребители – пострадалите деца.

Библиотека

Събития
Виж всички