Представяне

 

Проведени са три семинара с 20 участника - международните стандарти за работа с непълнолетни правонарушители - регулатор на професионално поведение; Работа със случай и подготовка на доклад; Алтернативи на изолацията и третиране на непълнолетните правонарушители в тяхната обичайна среда. В края на проекта се проведе конференция за ангажиране на местните власти и институции с превенцията на младежката престъпност.

Проектът беше с продължителност 12 месеца и се реализира финансовата подкрепа на Програма COLPI и на Отворено общество. Публикувана е книга "Обучение по международни стандарти за правораздаване за непълнолетни на членове на местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"