Проект „Развиване на капацитета и свързване на системите за наблюдение на детския труд и пробационните служби в България”

Проект „Развиване на капацитета и свързване на системите за наблюдение на детския труд и пробационните служби в България”

Проектът се осъществява в периода декември 2008 г. - октомври 2009 г. с финансовата и техническа подкрепа на  Международна организация по труда – Международна програма за премахване на детски труд. Изпълнението на проекта е част от втората фаза на проект „Трафик и други най-тежки форми на детски труд в държавите от Централна и Източна Европа".

Основните компоненти на проекта са:

1.        Укрепване на работното взаимодействие между пробационните служби в България, системата за закрила на детето и доставчиците на социални и образователни услуги с цел предотвратяване на въвличането и участието на деца в незаконни дейности и работа, която може да навреди на здравето, безопасността и морала им. Тези дейности са категоризирани като най-тежки форми на детски труд съгласно Конвенция 182 на МОТ, ратифицирана от НС на 21.06.2000 г., в сила от 28.07.2001 г. и тяхното премахване е приоритет в държавната политика.

2.        Повишаване на капацитета на 28 специалисти в пробационните служби с цел подкрепа на сътрудничеството със системите за закрила на детето и системата на образованието. Целта на този компонент е повишаване на ефективността на усилията за реинтеграция на децата, осъдени на пробация.

3.        Изграждане на ефективно взаимодействие за предотвратяването на въвличането в най-тежки форми на детски труд на 20 непълнолетни правонарушители, осъдени на пробация, в областите Пазарджик и Шумен: включване на обучените пробационни служители от тези два града в Комисиите за закрила на детето, съвместна работа по изготвянето на индивидуални планове за всяко дете с издадена пробационна присъда за насочването му към действащите на територията на общината социални и образователни услуги, подходящи за рехабилитиране и реинтеграция на децата и съвместно наблюдение на случаите.

4.        Подкрепа на институциите за промяна в наказателната политика срещу децата, извършили престъпления чрез организиране на кръгла маса, на която ще бъде представен доклад и документален филм то темата. 

5.        Идентифициране на най-малко 45 деца, въвлечени в най-тежки форми на детски труд, включително – труд на улицата, в селското стопанство и незаконни дейности, както и най-малко на 173 деца в риск от въвличане в тези форми на детски труд.

6.        Предоставяне на услуги за реинтеграция на децата в училище или за получаване на професионално обучение, както и за превенция на децата в риск.

7.        Документиране и разпространение на информацията за работата с децата и на добри практики чрез Звеното за детски труд и  Националния съвет срещу детския труд към Министъра на труда и социалната политика.

Дейностите са планирани и се изпълняват в съответствие с Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

За повече информация по проблемите на детския труд може да откриете на адрес: www.ilo.org