Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище”

Проект “Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище”

Проектът е финансиран от Министерството на образованието и науката по схема за безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора", договор № BG051PO001 / 07 / 4.2-01 / 578, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 


Проектът се реализира на територията на община Пазарджик. Водеща организация  е Сдружение "ИСДП" -Sofia. Партньори са община Пазарджик, VІІ ОУ "Христо Ботев" - Пазарджик, СОУ "Георги Брегов" -. Пазарджик, ОУ II "Стефан Захариев" -Пазарджик

Продължителността на на проекта е 16 месеца.

Настоящият проект има за цел да гарантира намаляване на броя на отпадналите от училище деца, като допринася за развитието на мрежа извън-клас и извън училищни дейности и форми за работа с деца в задължителна училищна възраст и с тяхните родители.