Промис 2 - закрила на деца-жертви на престъпления

Представяне

Институт по социални дейности и практики участва в международен проект ПРОМИС 2 (2017-2019), в който няколко държави в Европа засилват мултидисциплинарното и междуведомственото си сътрудничество, за да гарантират, че децата-жертви и свидетели на насилие имат достъп до услугата  „Барнахус” и могат да се възползват от адаптиран за деца, професионален и ефективен отговор в безопасна среда. Правата на детето да бъде защитено, подкрепено и да бъде чуто, без да е изложено на риск от повторно травмиране, са от основно значение за „Барнахус”.

ПРОМИС 2 насърчава напредъка на национално равнище в няколко европейски страни. Той има за цел да гарантира ангажираност на ключови органи, като улеснява диалога между различни заинтересовани лица в националните стратегически кръгли маси, както и разработва планове и пътни карти, междуведомствени споразумения и рамки. Освен това той има за цел да допринесе за изграждането на компетентни и ангажирани служители, включително професионалисти от правоприлагащите, съдебните, медицинските и психиатричните здравни кадри, психолози и социалните работници.

Визията на проект ПРОМИС 2 е Европа, в която се съблюдават човешките права на децата за закрила от насилие, подкрепа и изслушване.

Към момента децата-жертви и свидетели на насилие в Европа са защитени чрез интервенции, адаптирани за деца и бърз достъп до правосъдие и грижи, базирани на следните основни принципи:

1. Зачитане на правото на детско участие, като се гарантира, че той /тя се изслушва и получава адекватна информация и подкрепа за упражняването на това право;

2. Мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество по време на разследвания, процедури, диагностика и оценки на потребностите и предоставяне на услуги с цел избягване на повторно виктимизиране и осигуряване на резултати, които са в най-добър интерес на детето;

3. Всеобхватни и достъпни услуги, които отговарят на индивидуалните и комплексни нужди на детето и неговото/нейното семейство или настойници, които не са насилници;

4. Осигуряване на високи професионални стандарти, обучение и достатъчно ресурси за служители, работещи с деца свидетели и/или жертви на насилие.

 

Европейското движение "Барнахус"

Европейското движение "Барнахус" стартира през юни 2017 г. в присъствието на Еврокомисаря по правосъдие и права на потребителите Вера Юрова и на специалния представител на ООН за насилието срещу деца Марта Сантос Паис.

Стартирането на движението потвърждава, че „Барнахус” е добра практика, потвърди модела „Барнахус”  като широко приета концепция и укрепи европейската мрежа на персонала на „Барнахус”  и заинтересованите правителствени служители и практикуващи.

ПРОМИС 2 се ангажира с въвеждането и управлението на услуги, насочени към деца, мултидисциплинарни и базирани на правата, за деца-жертви и свидетели на насилие. С официалната подкрепа от страна на националните органи, PROMISE 2 предоставя на страните партньори възможности да превърнат ангажимента си в действие и да се ангажират с други в процеса.

 

В България са предвидени следните дейности:

 • Първоначална и заключителна кръгла маса
 • Провеждане на редица срещи за промотиране на модела „Барнахус”, т.нар. „Национален диалог”
 • Пътна карта – лобиране и договаряне със заинтересованите страни как „Барнахус”да бъде припознат в България като специализирана услуга за деца, жертви на насилие
 • Изграждане на рамка за прилагане на „Барнахус”
 • Провеждане на обучения на служителите в услугите „Зона ЗаКрила” (българският еквивалент на „Барнахус”)
 • Провеждане на онлайн обучения по различни теми

 

        Партньори

      PROMISE 2 се управлява от отдела "Деца в риск" в секретариата на Съвета на държавите от Балтийско море в тясно сътрудничество с детския кръг.

 

         Партньори по проекта

 • Секретариат на Съвета на държавите от Балтийския регион, координатор
 • Институт за социални дейности и практика, България
 •  Надежда за децата, Кипър
 • Съвет за социално осигуряване, Естония
 • Национален институт за здравеопазване и социални грижи, Финландия
 • Фондация "Световна детска възраст", Германия
 • Детски кръг, Белгия
 • Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete, Унгария, регион Запад
 • Terre des Hommes, Унгария
 • TUSLA, Ирландия
 • Център Дардадзе, Латвия
 • Empowering Children, Poland
 • Спасете децата, Румъния

 

       Експертна подкрепа:

 • Barnahus Reykjavik, Исландия
 • Barnahus от Линчопинг и Стокхолм, Швеция
 • Дирекция "Национална полиция" и  Barnehus, Норвегия
 •  Børnehus Sjælland, Дания
 • MDCK, Холандия
 • Център за закрила на детето и младите хора в Загреб, Хърватия
 •  Центърът за насочване на сексуални нападения Havens, Kings College Hospital NHS Foundation Trust, Англия

За повече информация:

http://www.childrenatrisk.eu/promise/2018/03/28/newsletter/

 

Библиотека

Събития
Виж всички