Детето свидетел

Представяне

Гаранции за правата на деца, жертви на престъпления | Директива 2012/29

Директивата 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления изисква промяна на съществуващите практики в участието на жертвите в правни процедури, която да гарантира:

  • Правата по информиране и подкрепа на жертвата от довереното лице.
  • Предпазване на жертвата от вторична или повторна виктимизация, сплашване и натиск на всеки етап от правораздаването.
  • Получаване на индивидуална оценка, която да установи специфичните нужди от защита, както и мерките в хода на наказателното производство когато жертвата е дете или е с друг статут на уязвима жертва;
  • Намаляване броя на разпитите и свеждането им до минимум;
  • Намаляване и ограничаване броя на различните лица, които питат за едно и също жертвата, както и на присъстващите пряко при интервюирането й;
  • Подсигуряване на приветлива обстановка, съобразена с особеностите и потребностите, когато жертвата е дете или е с друг статут на уязвима жертва;
  • Подсигуряване на технически възможности разпитът да бъде записан и да се ползва за целите на производството от всички участници на различни етапи.
  • Адаптиран подход в правосъдието към особеностите на жертвата и нейните потребности: специфична методика,  професионалист, който участва и подпомага разпита на жертвата и е обучен за това;
  • По-висока степен на сигурност и защита на жертвата по време на разпита, което включва: преценка на риска за конфликт на лоялност, целесъобразност на присъствие и участие на представител/ доверен човек по време на интервюто, както и ограничаване на директната видимост между извършителя и  жертвата;
  • Гарантиране на правото на психо-социална подкрепа и рехабилитация.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички