Детето свидетел

Представяне

Ретроспекция на ситуацията в България

Положението на детето жертва или свидетел на престъпление, което участва в правни процедури, се нуждае от специално прочуване и адаптиране на тези процедури, така че да се гарантират неговите права и най-добър интерес. Директива 2012/29/ЕС поставя въпросите за необходимостта от съобразяване на всички интервенции по отношение на детето с неговите потребности от закрила, подкрепа и придружаване. Изключително важно е да се направят всички усилия, за да се чуе жертвата, т.е. очаква се процедурите да се адаптират към детето, а не обратното, каквато е ситуацията в много страни в Европа, включително и у нас.

В България има известни промени по отношение на участието на деца жертви или свидетели на престъпление, които създават добри условия за промяна на мястото на оценката, като основа за бъдещи интервенции.

Промените в периода 2008-2014 г., които могат да се проследят и да допринесат за бъдещи законодателни промени, са следните:

Изменения в НПК

Благодарение на разработени предложения от мултидисциплинарни екипи от съдии, прокурори, разследващи полицаи и следователи по проект „Чуй детето” на ИСДП бяха въведени изменения в чл.140 от НПК, което позволи промени в практиката на разпит на деца у нас.

Изградени специализирани помещения за разпит на деца

Помещенията са изградени както следва: девет са с подкрепата на ИСДП по проект „Чуй детето” в градовете: Пазарджик (2008г.) и Шумен (2009г.) - в сградата на Комплекси за социални услуги за деца и семейства - КСУДС, в София - в сградата на СДВР(2009 г.)  и в Център за обществена подкрепа към ИСДП (2011г.); Стара Загора (2013г.), Видин (2013г.), Русе (2013г.) и Благоевград (2013г.); едно помещение в сградата на МВР във Велико Търново (2010г.); две от общини с подкрепата на ИСДП в Пловдив (2012г.) и Дупница  (2011г.); две на УНИЦЕФ в Монтана (2014г.) и Сливен (2015г.). През 2016 г. ще бъдат открити още пет, които се изграждат благодарение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и развитие, която се осъществява към Министерство на правосъдието. 

По-голямата част от тях са изградени в сгради на социални услуги, където могат да се посрещнат повече нужди на детето, да се осигурят изискванията на избягване на контакт със заподозрения, да не стресират и стигматизират жертвата. Поддържането на стаите е от екипите на социалните услуги, където са и специалистите, обучени да опосредстват и  подпомагат разпита при особено уязвими деца – на малка възраст, жертви на сексуални посегателства,  с ментални затруднения и други.   

Изглаждането на помещенията извън структурите на правосъдната система доведе до развитие на практики на изслушване/разпит дасе прилагат в случаи на наказателно производство, така и в производства по СК, ЗЗД, ЗЗДН. Разширява се обхватът на изслушванията и използването на стаята. Освен подготовка и разпит, специализираното помещение и специалистите се ползват в нови практики – интервю за експертиза, срещи в защитена среда между деца и възрастни.

Мобилен екип за разпити на деца

На национално ниво е сформиран мобилен екип за разпити на деца, който методически се управлява и подкрепя от Институт по социални дейности и практики. Екипът работи по заявка на органите, поискали разпит на дете да се извърши според процедурите за щадящо правосъдие. Екипът се състои от обучени психолози и социални работници.

Данни за използване на специализираните помещения

Данните за 2014 г. за прилагане на щадящи практики при участие на дете в правни процедури в областите, в които има специализирани помещения, са общо за страната 123 разпити и изслушвания на децата, които са по наказателни и по граждански дела. Проведени по градове са: Благоевград – 3 бр.; Бургас – 9 бр.; Велико Търново (МВР) – н.д.; Видин – 17 бр.; Дупница – 10 бр.; Монтана – 5бр.; Пазарджик – 10бр.; Пловдив – 24 бр.; Русе – 1бр.; София – 13бр.; Стара Загора – 4 бр.; Шумен – 20бр. и 7бр. от мобилен екип за разпити на деца.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички