Събития

ОБУЧЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН
ОБУЧЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН През м. юли и август 2009г. КСУДС гр. Пазарджик организира и провежда ателиета по интереси и групови програми за деца с цел, ангажиране на свободното им време през ваканцията и придобиване на нови знания и умения. Включването на децата в организираните дейности става с подаване на молба по образец в сградата на Комплекса. Към момента са подадени 19 лични молби от родителите за включване на децата им в различните групови програми и ателиета. През м. август в Комплекса се провежда групата по „Училищна подкрепа" и ателие „Приложно изкуство". Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и петък от 13.30ч. Всеки четвъртък от 10.00ч. се провежда ателие „Културен туризъм", като участниците имат възможност да посетят музеи, къщи и др. паметници на културата в гр. Пазарджик. През август продължава провеждането на групата по „Училищна подкрепа" за децата настанени в ЦНСТ, групата по „Професионално ориентиране" за деца в КЦ и изнесените групови програми в с. Драгор. В организираните ателиета и група по „Училищна подкрепа" се включват освен децата с подадени от родителите молби и деца, който ползват социални услуги към КСУДС. Така общо участващите в дейностите през лятото деца са 28, 12 са децата насочени от ЦНСТ и 8 деца от Кризисен център гр. Пазарджик. В изнесените на терен ателиета и групови програми в с. Драгор се включват общо 27 деца. През изминалата седмица в ателие по „Културен туризъм" децата направиха посещение на Исторически музей в гр. Пазарджик. В ателие по „Приложно изкуство" децата изработваха свещници и гривни а също така по преценка на водещите на ателието, с децата бе обсъдена и темата за агресията. През седмицата са проведени и групи по „Училищна подкрепа", в тях децата получават помощ относно пропуските, които имат по учебното съдържание. На 13.08.2009 г. приключи последната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с деца от Кризисен център гр. Пазарджик. Директорката на КСУДС г-жа Станева участва на 14.08.09г. в сутрешният блок на радио Пазарджик относно „Ваканционна програма - 2009" на КСУДС, където беше представена и информация за ателиетата по проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 13.08.09. майка, ползваща услугата настаняване в Звено „Майка и бебе" към КСУДС гр. Пазарджик роди здраво дете. През седмицата беше настанена и още една клиентка която ще ползва услугата З"МБ".
месец август
месец август През м. юли и август 2009г. КСУДС гр. Пазарджик организира и провежда ателиета по интереси и групови програми за деца с цел, ангажиране на свободното им време през ваканцията и придобиване на нови знания и умения. Включването на децата в организираните дейности става с подаване на молба по образец в сградата на Комплекса. Към момента са подадени 19 лични молби от родителите за включване на децата им в различните групови програми и ателиета. През м. август в Комплекса се провежда групата по „Училищна подкрепа" и ателие „Приложно изкуство". Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и петък от 13.30ч. Всеки четвъртък от 10.00ч. се провежда ателие „Културен туризъм", като участниците имат възможност да посетят музеи, къщи и др. паметници на културата в гр. Пазарджик. През август продължава провеждането на групата по „Училищна подкрепа" за децата настанени в ЦНСТ, групата по „Професионално ориентиране" за деца в КЦ и изнесените групови програми в с. Драгор. В организираните ателиета и група по „Училищна подкрепа" се включват освен децата с подадени от родителите молби и деца, който ползват социални услуги към КСУДС. Така общо участващите в дейностите през лятото деца са 28, 12 са децата насочени от ЦНСТ и 8 деца от Кризисен център гр. Пазарджик. В изнесените на терен ателиета и групови програми в с. Драгор се включват общо 27 деца. През изминалата седмица в ателие по „Културен туризъм" децата направиха посещение на Исторически музей в гр. Пазарджик. В ателие по „Приложно изкуство" децата изработваха свещници и гривни а също така по преценка на водещите на ателието, с децата бе обсъдена и темата за агресията. През седмицата са проведени и групи по „Училищна подкрепа", в тях децата получават помощ относно пропуските, които имат по учебното съдържание. На 13.08.2009 г. приключи последната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с деца от Кризисен център гр. Пазарджик. Директорката на КСУДС г-жа Станева участва на 14.08.09г. в сутрешният блок на радио Пазарджик относно „Ваканционна програма - 2009" на КСУДС, където беше представена и информация за ателиетата по проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 13.08.09. майка, ползваща услугата настаняване в Звено „Майка и бебе" към КСУДС гр. Пазарджик роди здраво дете. През седмицата беше настанена и още една клиентка която ще ползва услугата З"МБ".
През месец юли 2009
През месец юли 2009 През м. юли в Комплекса провеждани бяха ателие „Танци" и група по „Училищна подкрепа". Занятията на ателие „Танци" се провеждат всеки вторник и петък от 13.30ч., а в 15.30 часа се провежда групата по Училищна подкрепа. За децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип гр. Пазарджик се организира група по „Училищна подкрепа" всеки понеделник и сряда от 10.30ч. в сградата на КСУДС. За децата настанени в Кризисен център гр. Пазарджик се организира и провежда програма по „Професионално ориентиране", като работните сесии се провеждат всеки четвъртък от 15.30ч. в сградата на КСУДС. През м. юли стартираха две изнесени програми в с. Драгор с деца в риск от отпадане от училище. Целта на програмите е да ангажира децата през лятната ваканция с полезни и приятни за тях дейности. На терен се осъществяват ателие „Приложно изкуство" и група по „Социални умения" – модул Общуване. Занятията се провеждат всеки четвъртък от 10.00ч. Относно осигуряването на зала за провеждане на изнесената групата и ателие получено бе съдействие от кмета на с. Драгор, който предостави помещение за провеждане на занятията.
Работна среща между дознатели и социални работници
Работна среща между дознатели и социални работници Ефективното използване и предимствата на специализираното помещение за изслушване на деца жертва на насилие или свидетели на престъпление беше обсъдено на среща на 25.06.2009 год., между представители на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и дознатели от Областна Дирекция на Полицията - Шумен. Директорът на Социалния комплекс и ръководителя на сектор »Работа в общността» представиха услугите на Комплекса и целите на проект „Участието на деца в правни процедури". Бяха дискутирани реализираните дейнсти и възможностите за използване на «Синята стая» при провеждане на разпит на дете. Бяха представени и партньорите на Сдружение ИСДП, които подкрепят реализирането на Проекта – Съюза на съдиите в България, Община Шумен,Фондация «Ничии деца» - Полша. На срещата дознателите получиха Практическо ръководство в помощ на системата за закрила на детето и Насоките по въпроси, свързани с правораздаването за децата в България. Материалите са издадени от ИСДП в рамките на Проекта. Проекта „Участието на деца в правни процедури " сеосъществява от Сдружение ИСДП, с финансовата подкрепа на PHARE, ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 2005.
12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД
12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД С послания отправени към възрастните, на 12 юни, ученици от Шумен се включиха в Световния ден за борба с детския труд. В училищата в Общината се проведоха дискусии, които обхванаха повече от 420 ученици. На шуменци бяха раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата. В читалище «Добри Войников» от Комплекса беше организиран спектакъл, на който ученици от СОУ «Панайот Волов» и III ОУ „Димитър Благоев" изразиха своята гражданска позиция към проблема. Дебат по темата представи позиции „За и против детския труд". На специална церемония бяха връчени наградите на отличените творби от конкурса за есе и колажи. Кампанията за насочване на вниманието на местната общност към тежките форми на детски труд и последиците от въвличането на децата беше организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с подкрепата на парньори на социалната институция от Шумен. Тя бе и част от инициативите на Комплекса по Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България.
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд”
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД - „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд” Тази година от 1 до 12 юни Комплекса за социални услуги за деца и семейства съвместно с Международната организация по труда ще насочат вниманието на общността към децата, които са въвлечени в тежки форми на детски труд. Кампанията включва поредица от дискусии с ученици. На шуменци ще бъдат раздадени материали с информация за тежките форми на детски труд и последствията, които той има върху развитието на децата. Активни партньори на Социалния камплекс в реализирането на Проекта за борба с детския труд са Община Шумен, Диреция «Социално подпомагане», Отдел за закрила на детето, Дирекция «Бюро по труда», Областна инспекция по труда, Регионален инспекторат по образованието, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мотото на Световният ден за борба с детския труд тази година е „Дайте шанс на момичетата: спрете детския труд". Днес около 100 милиона момичета по света, включително и в България, са въвлечени в детски труд. Те работят също както и момчетата, но освен това често се сблъскват с допълнителни трудности и рискове. Момичетата много по-често са изложени и на някои от най-тежките форми на детски труд при условия, които остават невидими за обществото. Много от тях са въвлечени в трафик, а за други има висок риск да попаднат в мрежата на момичета, които са принудени да проституират. Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. Проектът се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. ПОСЛАНИЕТО НА ДЕЦАТА: Питам се, някой ще чуе ли? Колко много деца са принудени да работят... Всяка минута някъде по света умира дете... В България много деца полагат тежък физически труд. Те работят при крайно опасни условия или стават жертва на трафика на хора. Работещите деца не получават образование. Те не общуват с връстниците си... Питам се, някой ще чуе ли...? 12 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД
Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект
Изяви на децата, участници в ателиета по интереси по Проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превен На 30 май, по повод предстоящия Международен ден на детето 1 юни, в Зала "Маестро Г. Атанасов" - Пазарджик, се състоя едно от големите събития по Проект с № BG051PO001/07/4.2-01/578, към МОН, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В комбинация с кулинарна изложба, арт изложба, мултимедийни презентации, концерт, изпъстрен от театрално, оперетно и танцово искуство, децата, участници в ателиетата по интереси в трите партньорски училища VII ОУ „Христо Ботев"- гр. Пазарджик, СОУ „Георги Брегов"- гр. Пазарджик, II ОУ „Стефан Захариев"- гр. Пазарджик сътвориха за всички присъстващи незабравим спектакъл. Децата представих своите постижения и умения, които са в резултат на тримесечна работа в двете ателиета "Театър"; ателиета „Компютърен спец" и „В чудния свят на компютрите"; ателие „Кулинарно вълшебство" и „Млад кулинар"; ателие "Приложно изкуство"; ателие "Сръчко"; ателие "Приятели на словото"; ателие "Моята музика" и ателие "Танци". След финала на концерта, всички гости и деца успяха да се почерпят и опитат от експонатите на кулинарните майстори от ателиетат по готварство.