Събития

Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури
Стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури   „Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”     На 1 септември 2013 Институт по социални дейности и практики стартира изпълнението на проект Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури. Проектът се финансира от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество и е на обща стойност 71 820. 50 лв. Целеви регион на проектните дейности е област Видин, като те ще се реализират в рамките на 18 месеца – от 1 септември 2013г. до 28 февруари 2013г. Съгласно международните стандарти е необходимо правосъдието за деца да въвежда принципa за гарантиране на най-добрия интерес на детето. Проектът цели засилване ролята на неправителствените организации в реформата на системата и прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, като се стреми: да съдейства за прилагане на дружелюбно правосъдие към децата; подкрепи изслушване/разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления от обучени специалисти; да осигури гарантиране на правата на децата при участието им в правни процедури в община Видин.   Тези конкретни цели ще се постигнат чрез изграждане на сътрудничество между институциите и НПО в област Видин, разработване на пакет от интегративни услуги по  гарантиране на правата на детето, участник в правни процедури и предоставянето им в  съответствие с разработените методики в рамките на шестмесечен пилотен период. В рамките на услугите ще бъдат подкрепени 30 деца и 20 семейства, като за реализиране на дейностите по подкрепа ще бъдат 15 специалисти от област Видин. Проектът е изцяло иновативен, доколкото се опитва да подкрепи държавата в намирането на механизми за прилагане на международни стандарти, каквото е дружелюбното към децата правосъдие. Ще бъде направен опит да се регламентира практиката по изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление, както и да се създаде пакет от междусекторни (интегративни) услуги.
ДОЦЕНТ НЕЛИ ПЕТРОВА ПРЕДСТАВИ В ШУМЕН ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА
ДОЦЕНТ НЕЛИ ПЕТРОВА ПРЕДСТАВИ В ШУМЕН ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА   Институт по социални дейности и практики, в партньорство с италианската организация Associazione di promozione sociale и Il fiore del deserto” и „IncludeYouth” – Северна Ирландия стартира проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики”. Основната цел е разработването на модел на иновативна услуга, насочена към децата в конфликт със закона.   Моделът ще бъде пилотиран в Шумен и София чрез Комплекса за социални услуги в Шумен и Център за обществена подкрепа - София. На пресконференция в Шумен доцент Нели Петрова – председател на УС на ИСДП, представи целите на проекта пред местните медии и партньорите на организацията. Новият модел ще бъде съобразен с водещите принципи на приятелско към детето правосъдие, залегнали в насоките на Съвета на Европа, в директива 20 12 на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за гарантиране правата на детето, независимо дали е нарушител, жертва и свидетел на престъпление. „Института по социални дейности и практики е сред първите организации в страната, които се стремят да въведат интегриран подход в работата, основан на оценката на нуждите на детето. Този подход бихме желали да въведем и по отношение на децата в конфликт със закона”, каза доцент Нели Петрова – председател на Управителния съвет на oрганизацията. Тя подчерта, че в България все още липсва концепция и цялостно разбиране на институциите за нуждата от общо взаимодействие по отношение на детето, извършител на нарушение, жертва или свидетел на престъпление. В повечето случаи, децата – жертви се третират като извършители. Системата за закрила и системата за правосъдие действат разделено. Липсва управление на случая, подчерта доцент Петрова. Особен акцент на Проекта е връзката на детето с правораздавателните институции – Прокуратура, Съд и МВР да се извършва чрез приятелски и щадящи психиката на детето процедури. Освен досега действащите социални услуги, които предлага ИСДП - Подготовка на детето за изслушване в съда; Изслушване (разпит) на дете за целите на щадящо правосъдие, предстои да въведем като практика Психосоциалната медиация при насилие в семейството; Включване на родителите, насилници в групови програми и Предоставянето на правна помощ за децата в конфликт със закона. Децата и младежите в конфликт със закона ще могат да ползват новите услуги по следния начин: с направление от Отдел за закрила на детето; след насочване от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолатни; след насочване от Съда, Прокуратурата и Детска педагогическа стая; по молба на родител или друг законен представител. Очакванията на ИСДП са след приключването на Проекта през май 2015 година българското правителство да гарантира устойчивост и да подкрепи въвеждането им като единна национална политика по отношение на децата в конфликт със закона.     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2” Проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики” BG051РО001-7.0.07-0249-С0001    
ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ
ПРИЯТЕЛСКО КЪМ ДЕТЕТО ПРАВОСЪДИЕ ЩАДЯЩО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕТЕ В „СИНЯТА СТАЯ” В КСУДС - ШУМЕН   През месец август в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен обучен експерт проведе изслушване пред съдия на 6-годишно дете в „Синя стая”. На база доброто сътрудничество между институциите, бяха проведени предварителни работни срещи за уточняване посоката на работа и фактологията, която трябваше да бъде изяснена. Подготовката и изслушването на детето се извършиха съгласно методиката на работа на мобилния екип. С детето бяха използвани материалите, които са издадени в подкрепа на децата, а именно, бе запознато с изобразените в книжки съдебна зала, кои са присъстващите в залата, а в случая- кой ще присъства зад венецианското стъкло и какво се изисква от него. Детето беше спокойно, следваше инструкциите. Съхранено бе емоционалното му състояние. Набрана бе достатъчно информация за нуждите на досъдебното производство. Разпитът допринесе за изясняване на обстоятелствата по случая, както и за предприемане на мерки в най-добрия интерес на детето.
Практическо обучение за разследващи полицаи - град Шумен
Практическо обучение за разследващи полицаи - град Шумен    На 12 юли 2013г., в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен, в рамките на съвместна инициатива между Областна дирекция на МВР Шумен и Институт по социални дейности и практики, се проведе практическо обучение на тема Изслушване на деца жертви и свидетели на престъпление, което беше насочено към полицаи от областта.   Обучението имаше за цел от една страна да запознае разследващите полицаи със специализираното помещение за изслушване на деца – „Синя стая”,  а от друга -   с механизма на взаимодействие между всички страни, които участват при случаи на сигнал за насилие над дете. Взаимодействието е разписано в Споразумение за сътрудничество на областно ниво, както и в проекта за стандарти за  изслушване на малолетни и непълнолетни лица, жертви на насилие, разработен от магистрати и експерти на ИСДП.  В Синята стая специализираният екип за изслушване на деца към КСУДС Шумен демонстрира работна фаза на подготовка и разпит на дете.  Втората част на обучението се проведе в залата на ОД на МВР - Шумен, където разследващите полицаи имаха възможност да видят филма Приятелско за детето правосъдие, както и да се включат  в дискусия с експертите от Мобилния екип за изслушване на деца, които споделиха досегашния си опит. Срещата приключи с обобщаване на съвместните дейности, които подпомагат досъдебния процес в най-добрия интерес на детето.