Събития

Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2
Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2" беше представен на работна среща на партньори в Шумен В Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен се състоя среща между партньори, на която беше представен проектът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ „Чуй детето 2". Доцент Нели Петрова – Председател на УС на Сдружение ИСДП представи дейностите, които предстоят по втората фаза на проекта. В срещата участваха Председателите на Районен и Окръжен съд, Районна и Окръжна Прокуратура. Присъстваха още директорите на РДСП и ДСП –гр. Шумен, Административният ръководител на Окръжна следствена служба, Заместник-областният управител на гр. Шумен и директорът на Комплекса за социални услуги. Областната дирекция на МВР беше представена от Главен дознател и Инспектор Детска педагогическа стая. Доцент Петрова и екипът по управление на проекта към ИСДП представиха и постигнатите резултати в първата фаза - изграденото взаимодействие между институции, ангажирани със закрилата на децата в област Шумен и изградените стаи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление в гр.Шумен, София и Пазарджик.
Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници
Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници" Днес, 9 юли 2010г. в сградата на Комплекс за социални услуги, гр. Пазарджик ще се проведе сесията на Комисия за оценка на проектните предложения на училищата от община Пазарджик, кандидатстващи за безвъзмездното финансиране "Училището сигурна среда". В Конкурсната комисия участници са експерти от ИСДП, Община Пазарджик и РИО на МОН, гр. Пазарджик. В качеството си на изпълнител на проект "Резилианс без граници", ИСДП покани желаещите училища в общини Шумен, Пазарджик и Горна Оряховица да представят финансиране проект за създаване на условия за превръщането на училището в безопасна среда с цел превенция на насилието. На желаещите училища беше проведено първоначално обучение по подхода Реазилианс и за написването на проекта. ИСДП ще финансира дейностите по одобрените проекти, ще оказва методическа подкрепа и ще обучи eкипа на училището по подход Резилианс. Работата по проектите ще стартира през септември 2010 и ще продължи една учебна година. Водим се от разбирането, че в училището може да се създаде модел на работа, който не разчита на санкциониране на учениците, а работи активно за възпрепятстване на насилническо поведение чрез създаване на среда, която предпазва, стимулира участието на децата, зачита мнението им и осигурява възможност за активна работа с родителите и общността. Особено важно за нас при оценка на проектопредложенията ще бъде реалистичността и иновативността им, устойчивостта на разработения модел, а също така и възможността за активно включване на фигури от общността.
Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа
Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа На 14, 15, 16, 28, 29, 30 юни 2010год. в град Велико Търново се проведе обучение за обучители на екипите от деветте областни центрове по приемна грижа. В обучението бяха обхванати всички обучителни модули, които се представиха от техните автори: Весела Банова и доктор Любомир Жупунов по темите „Връзки и раздели", „Посрещане на детето", „Ранно детско развитие", „Юношество". Соня Владимирова представи темата за „Деца с увреждания"; Кристина Иванова „Позитивно възпитание"; доктор Надя Стойкова -„Посрещане на детето"; доцент Нели Петрова „Професионализация". Обучението беше много интензивно и ползотворно. Всички участници имаха възможност да споделят своя опит, да обогатят знанията си и уменията за водене на обучителна група. На 01 и 02. юли 2010год. се проведе и работна среща в град Велико Търново с партньорите по проекта ,,Разширяване на модела за приемна грижа в България"- представителите на Уницеф за България, МСС, ИСДП, отделите за закрила на детето, регионални дирекции социално подпомагане, представители на АСП. Презентираха се всички областни центрове по приемна грижа, техните постижения и затруднения. В работни групи се обсъдиха трудностите по реализирането на проекта и предложения за промени в нормативната уредба.
Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа
Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа ВСИЧКИ КОМИСИИ ПО ДЕТЕТО ОТ ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА   На 29 и 30 юни завършиха последните обучения по Приемна грижа на членовете на Комисиите по детето от Общините на Област Шумен. Обучителен екип на Сдружение Институт по социални дейности и практики обучи специалисти от Общините Велики Преслав Венец, Смядово, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино и Нови пазар. Ролята и взаимодействието между членовете на Комисиите, Отделите за закрила на детето и доставчиците на социалната услуга Приемна грижа беше поставено като основен акцент за успешната развитие на Приемната грижа в Областта. Бяха представени етапите на управление на социалната услуга; зони на проучване и оценка на кандидатите за приемни родители. Бяха изведени ключовите задачи и умения на приемните родители. Представителите на Комисията по детето допълниха уменията си и изградиха представа за задълбочения процес на проучване. На обучението членовете на Комисията по детето осмислиха ролите на отделните участници в процеса на подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за приемни родители. ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild
Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild На 23.06. в Брюксел се проведе Policy forum - Towards an EU recomendatuons on Child Povrety and Well-being, организиран от Еurochild във форума участваха Дани Колева от НМД и Нели Петрова от ИСДП. Жулиен Ван- Геертсон (Julien Van Geertsom, President Integraton sociale, Lutte contre la pouvrete) представи някои аргументи за това, че белгийското президентство на ЕС постави като приоритет детската бедност.Лекторът представи данни, според които 1 на всеки 5 деца в ЕС живее в бедност, и 7 от 10 от тях живеят в бедност като възрастни, което показва колко тежки са последиците именно от детската бедност. Белгийското президентство извежда на преден план усилията срещу детската бедност, не само защото това е годината срещу бедността, и не защото в Белгия проблемът с детската бедност е актуален, а защото това е реален проблем за ЕС. Ние започнахме да поставяме този проблем от регионално на федерално и на национално ниво, националният план за действие, а сега и на европейско ниво.Особено важни и ефективни за справяне с детската бедност са универсалните помощи (детските надбавки например), както и универсалните услуги – здравни, образователни, социални и пр. и най-вече безплатно образование, училищна храна, учебници. Много важно е вниманието към родителите –заетост, услуги, подкрепа. На следващо място стоят проблемите със спазване на детските права свързани с участие и изслушване. Те разчитат на Еurochild и НПО да съдействат за формулирането на основните проблеми, ролята на обществения сектор и на техните възможни решения, ръководени от най-добрия интерес на детето. Надяват се унгарското президентство да продължи с този президент. Детската бедност е оценка за детските права. Мари-Ан Параскевас (Marie-Anne Paraskevas, Policy Officer Social inclusion, DG Employment, Social Affaires and inclusion.) представи въпроса за детската бедност в контекста на обсъжданията за новата стратегия на ЕС, отнасяща се за периода 2010- 2020, в която вероятно ключовите понятия ще са Изследване, Заетост, Обучение, Енергия, Намаляване на бедността. Амбциозна цел на стратегията е през 2020 г. да има 20 милиона по-малко бедни хора в страните от ЕС. Оценката ще се направи на базата на действащите индикатори за ЕС риск от бедност; материална депривация; бездомност и безработност. Често под социално изключване и бедност се разбира едно и също нещо. Важно е да има общо разбиране на европейско и на национално ниво, че бедността е повече от социалното изключване, че субсидиарността преди всичко е в компетенциите на държавите членки и че, заетостта е най-добрата борба с бедността. Детската бедност е увеличена през последните години, което ни изправя пред сериозни рискове. Комисията има ангажимент да дефинира проблемите, да развива програми за нови решения, а работа на държавите-членки е да намират специфичните решения. Еurochild и членовете на мрежата настояваха за важността на общи и смислени, ориентирани към резултати индикатори, достатъчно детайлни, за да не могат да бъдат манипулирани.