Събития

Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 27.11.2009 На 26.11.09 г. /четвъртък/. се проведе поредната лаборатория в КСУДС Пазарджик. Представен бе случай на Кризисен център – Пазарджик. Участие взеха представители от различни институции от града.   На 27.11.09 г. в КСУДС ще се проведе тържество по повод приключването на проекта по МОТ „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България". Деца включени в проекта ще вземат участие в тържеството. На 26 и 27 се проведе обучение на тема „Работа с деца с отклоняващо се поведение". Участие взеха четири представители от Комплекса в Пазарджик, като двама от тях бяха водещи през първият ден на обучението. В обучението бяха поканени още представители от три дома за деца от гр.София, педагогически съветници от различни училища от територията на гр. София, а също така и представители от ЦОП-София към ИСДП.
Международен семинар в Нант
Международен семинар в Нант От 18 до 23 ноември 2009 в Нант, Франция се проведе Международен семинар посветен на 20-та годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето.   Организатори на семинара са Les Francas, France. В семинара взеха участие представители на 9 държави, между които и България, която беше представена от ИСДП София – Венета Господинова (директор на КСУДС Шумен), Яна Станева (директор на КСУДС Пазарджик) и Георги Нешков (координатор по програма към ИСДП). Участваха представители както от Франция, така и от Австрия, Италия, Испания, Румъния, Белгия, Шотландия и Перу. Семинара протече в представянето и обмена на практики между участниците, работа в ателиета, като продуктите от ателиета трябаше да промотират правата на децата и младите хора. Семинара включваше още и участия в местни радиопредавания, дискусии, както и организирани прояви по повод 20 годишния юбилей на КПД.
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени
На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени На срещата взеха участие над 20 представители на държавни институции и неправителствени организации, като сред тях – Зам. Министър на образованието, младежта и науката – г-жа Светлана Ломева, главни експерти от ДАЗД, МТСП, АСП, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП, ГД „Криминална полиция” към МВР, както и представители на комисията по права на човека и комисията по децата, образованието, младежта и спорта към НС.От страна на неправителствения сектор се включиха колеги от Български хелзинкски комитет, UNODC, SOS Детски селища България, Асоциация Анимус, Асоциация СПЕКТРА. В рамките на кръглата маса накраткобяха представени основните цели и резултати от реализирането на проекта в рамките на периода на изпълнение – декември 2008г. – октомври 2009г. в пилотните общини Шумен и Пазарджик. Доц. Нели Петрова – Димитрова представи взаимодействието между институциите при изпълнение на пробацията при непълнолетни правонарушители. Представянето бе извършено на база на проведено проучване - въпросник сред пробационни служители от 17 Областни пробациоонислужби в страната. Д-р. Ива Пушкарова от Съюза на съдиите в България представи основните изводи и препоръки от проведеното в рамките на проекта изследване на тема „Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете. Законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г”. В последвалата дискусия отново на преден план беше изведена необходимостта от незабавна реформа на законодателството, определящо наказателната политика по отношение на децата и хармонизирането му с това – за закрилата на детето. Кръглата маса завърши с излъчването на филм „Пътят към престъплението”/продуцентска къща БГ Визия, илюстриращ пътя на едно дете къмизвършване на престъпление и ролята на институциите, а и на общността в извървяването на този път. Проектът се реализира с финансовата и техническа подкрепа на Международната организация по труда /МОТ/
VІ Годишна конференция на EUROCHILD
VІ Годишна конференция на EUROCHILD От 11.до 14. 11.2009 г. В Лимасол, Кипър се състоя 6-та годишна конференция на Eurochild на тема „Мониторинг на детското благосъстояние – по-добри политики и практики". Като редовен член на Eurochild, ИСДП беше представен от доц.д-р Нели Петрова-Димитрова. На конференцията присъстваха както представители на организациите, членки на Eurochild, така и представиветели на ЕК, изследователи и млади хора. Презентациите и дискусиите бяха посветени на необходимостта от достатъчно, надеждни и най-вече сравними данни за състоянието на децата в Европа, които да станат основа на сериозни политически програми и действия. Отново стана дума за необходимоста от разработване на индикатори за благосътоянието на детето и то индикатори, посочващи постигнати резултати, а не предприети действия. Направен бе опит отново сериозно да се дискутира и въпросът за участието на децата и младите хора в изработването на политиките за тях. В конференцията участваха представители на детския парламент в Кипър, както и младежи, които са били поверени на държавана грижа от България, Естония, Уелс, което поражда много въпроси, преди всичко етични въпроси. Директното участие, или активното участие на децата би слездвало да бъде максимално осигурено от риск от манипулиране, възползване и нанасяне на повече вреди на децата, отколкото ползи. По време на конференцията домакините организираха посещения в центрове за различни социални услуги за деца. Дискусии проведоха и тематичните работни групи, като ИСДП участва в групата за „Деца, без родителска грижа". Дискутирани бяха основно въпроси с предстоящото внасяне на доклад от сравнително проучване на ситуацията на децата, поверени на държавана грижа прид ЕК през януари 2010 г. 
Ортодокси Соломон - френски клиничен психолог - гост на ИСДП
Ортодокси Соломон - френски клиничен психолог - гост на ИСДП През месец ноември гост на сдружение ИСДП беше Ортодокси Соломон – френски клиничен психолог.   Г-жа Соломон има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работит ранскулутрална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция. На 9 ти ноември 2009 год., г-жа Соломон супервизира работата по случаи на деца жертви на насилие на екипите в КСУДС в Шумен и Пазарджик . В обучението на тема "Насилие. Деца и семейства в риск" /10 – 11ноември, хотел Шипка, София / се включиха социални работници и психолози от София, Шумен и Пазарджик. Участниците се запознаха, както с психо-емоционалните проблеми на децата жертви на насилие, така ис успешни техники и практики за директна работа при оказване на подкрепа. Г-жа Ортодокси представи типологията на дисфункционалнитесемействата, в които се случва насилие и спецификата на работа с тях. Специална част от обучението беше посветена на подхода резилианс и концепта за доброто третиране на децата. Участниците оцениха обучението като изключително полезно заради пълнотата напредставянето на проблема за насилие над деца, илюстирирано с примери от практиката на Ортодокси Соломон.
Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 13.11.2009
Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 13.11.2009 На 9.11.2009г. в гр. София се проведе международна супервизия, в която взеха участие и социални работници и психолози от КСУДС – гр. Пазарджик. Беше представен случай на жена, настанена в звено „Майка и бебе", по който работи екипът на Kомплекса. На 10 и 11.11.2009г. социални работници и психолози от КСУДС – гр. Пазарджик взеха участие в обучение в гр. София на тема „Малтретирането. Деца и семейства в риск". Водещ на обучението беше г-жа Ортодокси Соломон – клиничен психолог от Франция. През изтеклата седмица в КСУДС – гр. Пазарджик се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от Комплекса, О"ЗД" – гр. Пазарджик и инспектори от Детска педагогическа стая, по повод съвместна работа със случай на семейство, настанено в КСУДС. Също така беше проведена юридическа консултация, относно възможностите за осиновяване на дете, с което работи КСУДС. Продължават сесиите на групата за „Взаимопомощ на майки, ползвали и ползващи услугите на звено „Майка и бебе".
МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД В КУСДС - ШУМЕН
МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕЖКИТЕ ФОРМИ НА ДЕТСКИ ТРУД В КУСДС - ШУМЕН На 4 ноември в Шумен пристигна Стефан Жане за извършване на оценка на ефективността на проекта „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детски труд в България". Проекта стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен и се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. По време на престоя си швейцарският независим експерт се срещна с организационния екип на Комплекса за социални услуги. Важна част от мониторинга беше срещата на Стефан Жане с част от децата, които получават подкрепа по Проекта и с техните родители. Програмата на независимият експерт продължи с работна среща, на която бяха поканени партньорите, които подкрепиха реализирането на дейностите по Проекта. Представители на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, педагогически съветници от партниращите ни училища и социални работници от Комплекса.споделиха постигнатите резултати, удовлетворението от екипната работа и трудностите, които срещнаха при директната работа с децата и техните родители. На 05 ноември в София се проведе среща с представители на ДАЗД, АСП, ГИТ, МТСП и други партньори по проекта от първата и втората фаза на изпълнението му. По време на срещата бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата, които бяха срещнати при реализирането на проекта, както и бяха очертани насоките, в които трябва да продължи съвместната работа на институциите за успешното справяне с проблема на децата, въвлечени в тежки форми на детски труд.