Събития

Конкурс за длъжността
Конкурс за длъжността "Директор" в КСУДС Пазарджик Институт по социални дейности и практики - София, обявява конкурс за длъжността „Директор" в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Пазарджик.   Изисквания за заеманата длъжност: трудов стаж минимум 5 г. като социален работник/социален педагог; висше образование – социална педагогика, социални дейности, психология; компютърни умения. Необходими документи: Мотивационно писмо относно мотивите на кандидата за заемане на длъжността „директор"Професионална автобиографияКопие от диплома за завършено висше образованиеАктуално свидетелство за съдимост Могат да бъдат приложени и други документи, които доказват професионалната компетентностПроцедура по кандидатстване: документите се изпращат на адрес гр. София п.к. 1606 ул. "Люлин планина" № 22, лице за контакт г-ца Жени Романова, тел. 02 852 47 12, 0896 80 67 12. Крайният срок за подаване на документи е в 16.30ч. на 27. 04. 2007 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
ИСДП спечели проект по програма ФАР
ИСДП спечели проект по програма ФАР Институт по социални дейности и практики (ИСДП) спечели проект за преструктуриране и реформиране на Дом „Петко Славейков"   В края на миналата година Институт по социални дейности и практики (ИСДП) спечели проект за преструктуриране и реформиране на Дом „Петко Славейков", който ще се финансира от Министерство на труда и социалната политика, чрез програма "ФАР". Проектът е на стойност 111 000 евро безвъзмездна помощ и ще стартира в началото на март. Проектът предвижда преструктуриране на най-голямата специализирана институция, където в момента живеят 142 деца и превръщането й от образователна институция в комплекс за социални услуги за деца и семейства. Преструктурирането предвижда промяна в организацията на живот и дейности, фокусирани към нуждите на децата и организиране на дейностите в съответствие с живота в семейна среда. По проекта ще бъдат оборудвани и изградени дневен център, помещения за отдих и занимания, кабинети за индивидуална и групова работа и пр. За децата ще се предоставят и услуги за превенция на насилието, на асоциалното поведение, на отпадането от училище, за подготовка за самостоятелен живот. Предвиждат се също кампании за подбор и обучение на приемни семейства, прилагане на програма за краткосрочна приемна грижа за децата, на които предстои напускане, и които никога не са живели в семейство. Проектът включва и предоставяне на набор от услуги за семействата на децата, приемните родители и осиновители като консултиране, семейна групова конференция, подкрепа и придружаване при реинтеграция, посредничество с другите социални институции, групи за взаимопомощ, училище за родители. Услугите ще се предлагат както в обособените помещения в дома, така и в домовете на семействата чрез мобилна работа. Ще бъде ангажирана и обществеността и заинтересованите институции при провежданата реформа в дома, като се изграждат ефективни работни взаимоотношения и повишаване на чувствителността на обществеността към проблемите на децата. Новаторският подход на ИСДП предвижда да се въведе на нова методология на работа, основана на индивидуализиране, многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа, които да изповядват общата философия на уважение и зачитане на достойнството на децата и техните семейства. Основният фокус ще бъде да се въведат нови съвременни социално-педагогически подходи и техники. За тази цел ще се увеличи персонала на дома със социални работници и психолози с 12 нови специалисти, които заедно с другия персонал ще преминат през обучения, методическа подкрепа и супервизия.