Чуй детето

Представяне

ПАРТНЬОРИ: Всички органи и институции имащи отношение към изслушването на деца преживели насилие или свидетели на престъпление:

 • Съд
 • Прокуратура
 • Следствие
 • Адвокатска колегия
 • Полиция, Детска педагогическа стая
 • Общинска власт, МКБППМН, Комплекс за социални услуги за деца и семейства
 • Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето"

 

Пилотни градове по проекта: Пазарджик, Шумен и София.

 

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 • Да се постигне в целевите институции в България осъзнаване на проблема „Разпитване и изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления".
 • Да се постигне разбиране сред целевите институции по отношение на условията и подхода необходими при разпитването/изслушването на деца за да се избегне в максимална степен допълнителното травмиране на детето свидетел и да се гарантира защита на неговия най-добър интерес и права.
 • Да се приемат от участващите институции в пилотните градове норми на поведение при разпитването/изслушването на деца, които да гарантират правата на децата и най-добрия им интерес. Тези норми да се прилагат във всекидневната практика.
 • Да се създаде ефективна практика за разпитване/изслушване на деца в пилотните градове, която да гарантира от една страна защита на най-добрия интерес на детето и неговите права, и от друга страна получаване на пълна и точна информация от него за да се осъществи ефективно правосъдие.

 

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ:

 • Да се развие диалог между отговорните институции в пилотните градове по отношение на процедурите за изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления и да се анализира съществуващата практика и нормативна уредба за да се изведе характеристиката на проблема „Разпитване и изслушване на деца" и да се разработи план за неговото разрешаване.
 • Да се развият професионалните знание и умения на специалистите участващи в разпитването и изслушването на деца затова как да се работи с деца жертви на насилие или свидетели на престъпления.
 • Да се създаде специално оборудвана специализирана стая за изслушване на деца която да осигури подходящи условия за избягване в максимална степен на допълнителното травмиране на детето свидетел и гарантиране на неговия най-добър интерес.
 • Да се разработи оперативен механизъм за взаимодействие между институциите при разпитването/изслушването на деца, така че да се намали потребността от многократно разпитване на детето.
 • Да се създаде адекватна и ефективна методология за разпитване/изслушване на детето свидетел, която да осигури гарантиране на неговите права и най-добър интерес и избягване на допълнителното му травмиране.

 

ДЕЙНОСТИ:

 • Провеждане на работни срещи между представители на целевите институции и организации за сформиране на експертни работни групи в Пазарджик, София и Шумен.
 • Сформиране на местните експертни работни групи включващи специалистите пряко свързани с работата с деца в целевите институции и организации в пилотните градове.
 • Провеждане на една обща работна среща с експертните групи на трите града за обсъждане на развитието на проекта и планиране на по-нататъшното му изпълнение. На срещата ще бъде представена и концепцията и философията за работа с деца защитавайки най-добрия интерес на детето, както и чужди добри практики в тази област.
 • Избор на 9 консултанта от трите града представители на целевите институции които пряко да бъдат ангажирани в създаването на проектните продукти.
 • Изготвяне на оперативен план по проекта с участието на местните експертни групи, координатори и консултанти.
 • Провеждане на работни срещи и обучения на местните експертни групи.
 • Обмяна на опит с Фондация „Ничии деца" в Полша с участието на специалисти от целевите институции в пилотните градове. Разглеждане на полската система за разпитване и изслушване на деца.
 • Превод и адаптация на печатни материали получени от обмяната на опит в Полша.
 • Работна среща за осмисляне на споделения опит и очертаване на научените уроци и възможностите им за приложение на местно ниво.
 • Провеждане на обучение с представители на професионалните общности работещи с деца преживели насилие или свидетели на престъпления. Обучението ще се води от Мария Келер–Хамела и Йоланта Змарзлик, експерти подготвящи специалисти за работа с деца в наказателния процес в Полша.
 • Сформиране на група от 15 практици участващи активно в реализирането на проекта, които да придобият знания и умения за водене на обучения и работни срещи. Групата ще бъде сформирана след вътрешен конкурс. Обучението за обучители ще се извърши в два модула за овладяване на различни техники при обучението на възрастни, както и разработването на обучителни планове, задаването на задачи и пр.
 • Изработване на наръчник за работа с деца жертви на насилие или свидетели на престъпления. Наръчникът ще подпомага специалистите от целевите институции в тяхната работа с деца жертви на насилие или свидетели на престъпления.
 • Изработване на обучителен филм за работа с деца жертви на насилие или свидетели на престъпления.
 • Провеждане на 28 регионални срещи в цялата страна между представители на професионалните общности на съда, прокуратурата, следствието, полицията, адвокатски колегии, социалните служби, местни неправителствени организации, отдели за закрила на детето и др. за обсъждане на проблема „Разпитване/изслушване на деца", представяне на добри практики и споделяне на придобития опит по проекта.
 • Разработване на проекти за въвеждане на практика за изслушване на деца гарантираща най-добрия интерес на детето. Основна роля при разработването им ще имат местните работни групи и експерти от целевите институции, като ИСДП ще окаже методическа подкрепа.
 • Реализация на проектите по места – обзавеждане и оборудване на стаите за изслушване на деца, развитие на механизъм за взаимодействие между институциите и използване на стаите за изслушване при тяхната работа с деца преживели насилие или свидетели на престъпления.
 • Изготвяне на доклад с изводи и препоръки от работата на местните експертни групи по отношение на необходимите нормативни промени за постигане на подобряване на практиката за изслушване на деца.
 • Изработване на предложение за нормативни промени и лобиране за неговото приемане.