Проект „Дом без насилие за всяко дете”

Представяне

Необходимост от проекта

Телесното наказание над деца е забранено със закон в три от страните, обхванати в проекта, а именно България, Латвия и, от 6 май 2010 г, в Полша. Въпреки това, то все още е често употребявана дисциплинарна мярка в четирите държави, което се подкрепя и от обществените нагласи. В България, 50% споделят, че съществува в семейната им среда въпреки забраняващия го закон.

Ограниченото въздействие на закона (или тоталната му липса) спрямо злоупотребата с деца във всичките страни убеди участващите НПО да стартират проект, насочен към създаване и разпространение на практики за позитивно родителстване. Проектът възниква и в отговор на препоръките на Европейския съюз, включително към страните-участнички, да се направи обстойно проучване на причините, ествеството и обхвата на феномена телесно наказание, катко и оценка на предприетите срещу него мерки от управляващите органи. Препоръчва се също да се работи за по-голяма публичност на проблема, промяна в обществените нагласи и разпространение на полезни практики.

 

Цел на проекта

В тази насока основната цел на проекта е да повиши информираността на родителите на деца от 0 до 3-годишна възраст за дългосрочните негативни последствия от телесното наказание и друго грубо поведение в домашната среда. Именно периодът от 0 до 3 години е ключов при формирането на най-важните мозъчни функции. Според експерти тогава позитивната връзка дете-родител играе водеща роля в изграждането на чувство за сигурност, способност за привързване и умение за спазване на ограничения у детето. От друга страна наличието на стрес, болка и други травми в първите 3 годинки може до доведе до сериозни психологически, физически и социални отклонения в по-нататъшното му развитие.

До родителите ще се достигне чрез обучителни материали, филм, уъркшопи, онлайн ресурси и медийна кампания, както и през специализирани обучения за професионалисти, работещи с родители. За максимален ефект ще се извършва и лобиране на местно и национално ниво.

Целеви групи

  • родители на деца 0-3г., бременни майки и половинките им;
  • семейства в риск от домашно
  • професионалисти, работещи с гореспоменатите и децата им, конкретно в сферите на социалните дейности и здравеопазването.

 

Дейности

Дейностите на проекта включват:

  • изготвяне на експертиза върху системата за защита на детето във всяка партньорска държава с оглед децата от 0 до 3 години, последвана от препоръки към контролните органи. Тези материали ще се използват и в дейностите по лобиране за законови промени към по-добро зачитане на правата на детето.
  • излъчване на медийна кампания за повишаване информираността на родители на малки деца за негативните последици от телесното наказание. Тя ще се отрази по телевизията, радиото и чрез плакати и стикери. Успоредно с тях, ще се създаде онлайн ресурсен център за позитивно родителстване и умения за преодлояване на родителски стрес във всяка държава.
  • адаптиране на полски наръчник за обучение на професионалисти във всяка от страните, чрез който да обогатят уменията си за подкрепа родителите на най-малките. Представители на всичките държави ще могат да участват в обучителен семинар в Полша и на свой ред да обучат професионалисти у дома.
  • Прилагане на придобитите знания и умения от обучителните семинари на практика в уъркшопи със самите родители, на които ще се предоставят и специално изготвени в проекта информационни материали. Те ще се разпространят в интернет и в националните мрежи на неправителствени организации в партньорските страни. Отделно ще се подготви кратък обучителен филм на всички езици като част от модул за онлайн-обучение на родители.
  • провеждане на национален семинар във всяка държава и международна конференция в Полша за обмен на добри практики, които ще се обединят в публикация с превод на езиците в проекта и на английски). Ще съдържа информация за успешни практики и насоки за създаване на дружелюбна среда за детето и родителя. Тази книжка ще се използва и в дейностите по лобиране.

 

 

 

Библиотека